1. EFTERLEVNAD AV LAGAR, REGLER OCH BESTÄMMELSER

Published : november 29, 2016  /  Updated : oktober 3, 2019

1. EFTERLEVNAD AV LAGAR, REGLER OCH BESTÄMMELSER

Vi följer tillämpliga lokala, nationella och internationella lagar och bestämmelser var vi än verkar.

Efterlevnad av tillämpliga lokala, nationella och internationella lagar och bestämmelser är mycket viktigt för företagets framgångar var vi än verkar. Alla anställda på Stora Enso ska känna till och följa grundläggande lagar, bestämmelser och företagspolicyer som gäller det egna arbetet och ansvarsområdet. Om du är inblandad i en utländsk affärstransaktion måste du se till att du känner till och följer alla relevanta tillämpliga lagar och bestämmelser.

Det komplicerade regelverk som gäller för vår affärsverksamhet kan leda till situationer av oklarhet gällande efterlevnaden av lagar. Det kan tidvis förekomma oenighet i fråga om Stora Ensos efterlevnad av lagar. Även rättsprocesser kan förekomma. Vi måste alltid agera ansvarsfullt och respektera de slutliga beslut som fattas av behöriga domstolar.

De flesta länder har lagar som kräver att företag har korrekt bokföring och Stora Enso är föremål för specifika rapporteringskrav som en följd av listningen på NASDAQ OMX Helsinki och NASDAQ OMX Stockholm. Stora Enso tillåter inte att medarbetare ändrar eller undanröjer företagets handlingar, förutom när företagets riktlinjer och procedurer tillåter detta. Vi tillåter inte heller att medarbetare bistår eller uppmuntrar den externa revisorn att undanröja företagets revisionshandlingar. Alla Stora Ensos anställda ska noga redovisa och korrekt dokumentera alla bokföringsposter. Du måste rapportera alla större avvikelser och brister eller eventuella frågor som rör tveksam redovisning eller revision till Internal Audit eller Legal. För att få ytterligare information om vår record management policy (policy för dokumenthantering) eller våra bokföringskrav, kontakta Internal AuditGroup Controlling eller Legal.