1. Lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen

Published : lokakuu 26, 2016  /  Updated : lokakuu 22, 2019

1. Lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen

Noudatamme voimassa olevia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä kaikkialla, missä harjoitamme liiketoimintaa.

Voimassa olevien paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten lakien ja määräysten noudattaminen kaikkialla, missä harjoitamme liiketoimintaa, on ratkaisevan tärkeää Yhtiömme menestyksen kannalta. Jokaisen Stora Enson henkilöstöön kuuluvan tulee tuntea oman työnsä ja vastuualueensa kannalta merkitykselliset lait, määräykset ja yrityksen toimintaohjeet sekä toimia niiden mukaisesti.

Jos osallistut ulkomaiseen liiketoimeen, sinun on varmistettava, että tunnet kaikki asiaankuuluvat lait ja määräykset ja että noudatat niitä.

Liiketoimintaamme sääntelevästä monimutkaisesta sääntelyjärjestelmästä johtuen voimme joutua tekemisiin toiminnan lainmukaisuutta koskevien kysymysten kanssa. Joskus voi olla erimielisyyttä siitä, toimiiko Stora Enso täysin lain mukaisesti. Kiistat voivat johtaa oikeudenkäynteihin. Toimimme kaikissa tilanteissa vastuullisesti ja noudatamme toimivaltaisten oikeusistuimien antamia lopullisia päätöksiä.

Useimpien maiden lainsäädäntö edellyttää yhtiöitä pitämään täsmällistä ja virheetöntä kirjanpitoa. Stora Ensoa koskevat pörssisäännökset koskien tietojen julkaisemista, koska yhtiö on listattu Helsingin ja Tukholman NASDAQ OMX pörssissä. Stora Enson henkilöstöön kuuluvat eivät saa muuttaa tai hävittää Yhtiön toimintaa koskevia asiakirjoja, elleivät yhtiön toiminta- tai menettelyohjeet anna siihen valtuuksia. Stora Enson henkilöstöön kuuluvat eivät myöskään saa yllyttää riippumatonta tilintarkastajaa hävittämään Yhtiön tilintarkastustietoja tai avustaa häntä siinä. Kaikkien Stora Enson henkilöstöön kuuluvien edellytetään kirjaavan kaikki kirjanpitotapahtumat täsmällisesti ja dokumentoivan ne asianmukaisesti. Sinun on ilmoitettava kaikista merkittävistä puutteista ja heikkouksista sekä muista havaitsemistasi kirjanpitoon tai tilintarkastukseen liittyvistä arveluttavista seikoista konsernin Sisäiselle Tarkastukselle tai Stora Enson etiikan ja säännösten noudattamista sekä tarjota korkealaatuista oikeudellista palvelua ja lainopillisia neuvoja Konsernille, liiketoimintayksiköille ja muille toiminnoille.’]Lakiosastolle[/simple_tooltip]. Saadaksesi lisätietoja asiakirjahallintakäytännöstämme tai kirjanpitovaatimuksista ota yhteyttä Sisäiseen Tarkastukseen, Group Controlling -yksikköön tai Lakiosastoon.