1. DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, PRAVIDEL A NAŘÍZENÍ

Published : Březen 15, 2017  /  Updated : Srpen 12, 2019

1. DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, PRAVIDEL A NAŘÍZENÍ

Dodržujeme platné místní, vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy a nařízení, a to všude, kde podnikáme.

Dodržování veškerých platných místních, vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů a nařízení všude, kde podnikáme, je nezbytně důležité pro úspěch naší společnosti. Každý zaměstnanec společnosti Stora Enso musí být obeznámen s právními předpisy, nařízeními a zásadami společnosti, které jsou relevantní pro jeho práci a povinnosti, a musí jednat v souladu s nimi. Pokud se podílíte na zahraniční obchodní transakci, musíte zajistit, abyste byli obeznámeni se všemi platnými právními předpisy a nařízeními a dodržovali je.

Vzhledem ke složitému předpisovému rámci, v němž podnikáme, mohou nastat problémy s dodržováním právních předpisů. Příležitostně může dojít k rozporu ohledně toho, zda společnost Stora Enso jedná, či nejedná plně v souladu se zákonem. Může dojít k soudním sporům. Vždy budeme jednat zodpovědně a budeme se řídit konečným rozhodnutím vydaným příslušnými soudy.

Většina zemí má zákony, které vyžadují, aby společnosti vedly účetnictví přesně a poctivě, a na společnost Stora Enso se vztahují zvláštní požadavky na zveřejňování informací v důsledku její kotace na burze NASDAQ OMX Helsinky a NASDAQ OMX Stockholm. Společnost Stora Enso zakazuje všem zaměstnancům pozměňovat nebo ničit záznamy společnosti kromě případů, kdy to naše zásady a postupy povolují. Rovněž všem zaměstnancům zakazujeme napomáhat nezávislému účetnímu při ničení záznamů o firemním auditu či jej k tomu pobízet. Všichni zaměstnanci společnosti Stora Enso musí přesně zaznamenávat a řádně dokumentovat všechny účetní záznamy. Veškeré závažné nedostatky nebo podstatné chyby či jakékoliv obavy ohledně pochybného účetnictví nebo záležitostí auditu musíte nahlásit oddělení interního auditu nebo právnímu oddělení. Ohledně dalších informací o našich zásadách pro správu záznamů nebo o požadavcích na účetnictví se obraťte na oddělení interního auditu, oddělení controllingu skupiny nebo právní oddělení.