10. OBCHODNÍ SANKCE

Published : Březen 15, 2017  /  Updated : Květen 4, 2021

10. Obchodní sankce

Jsme odhodláni plně dodržovat veškeré platné sankční programy po celém světě.

10.1 Okolnosti a účel

Mezinárodní společenství, včetně OSN (Organizace spojených národů), EU (Evropské unie) a Spojených států, uvaluje celou řadu programů obchodních sankcí vůči těm, kdo porušují mezinárodně uznávaná lidská práva a právní zásady (dále jen „sankční programy“). Tyto sankční programy jsou obvykle zacíleny na (i) konkrétní země nebo území; (ii) osoby, subjekty a/nebo organizace (valná většina z nich je uvedena v určitých seznamech, které jsou dále označovány jako „černé listiny“); jakož i na (iii) typy výrobků a/nebo činností. Sankční programy také zakazují aktivity, které jsou určeny k obcházení nebo vyhýbání se uvaleným restrikcím.

Upozorňujeme, že dodržování platných sankčních programů a kontrol vývozu není důležité jen pro Stora Enso jako společnost, ale také pro jednotlivé zaměstnance, protože v některých jurisdikcích jejich porušení může vést k trestní odpovědnosti a uložení pokut jednotlivým zaměstnancům osobně.

Z důvodu různých cíleů, které sledují ti, kdo sankční programy uvalují, se obsah a rozsah sankčních programů značně liší a některé omezují větší rozsah aktivit než jiné. Nicméně je u většiny sankčních programů obvykle přítomna jedna nebo více z následujících charakteristik:

 • zákaz poskytování finančních prostředků, zboží nebo služeb cílům sankcí uvedeným na černých listinách (nebo v jejich prospěch);
 • omezení vývozu do konkrétní jurisdikce nebo dovozu z ní pro produkty a/nebo aktivity podléhající sankcím;
 • omezení pro převod nebo přijímání finančních prostředků;
 • zákazy cestování pro jednotlivce uvedené v seznamu, kteří jsou (nebo byli) součástí nebo kteří byli spojováni s režimem v cílové jurisdikci.

Tento oddíl je určen pouze k tomu, aby zajistil dodržování sankcí OSN (Organizace spojených národů), EU (Evropské unie) a Spojených států. Je ale třeba poznamenat, že poznamenat, že mohou také platit místní sankční programy, které kladou rozmanité požadavky (např. sankční programy v Rusku, Číně a Brazílii). Je odpovědností osoby, která nese odpovědnost za konkrétní spolupráci nebo transakci s obchodním partnerem (buď prostřednictvím přímého ovládání, nebo prostřednictvím řízení), zajistit, aby příslušné obchodní transakce byly v souladu s místními platnými sankčními programy.

10.2 Odpovědnost

Vedoucí každé divize a funkce ve skupině nese odpovědnost za určení vedení a/nebo za jmenování osob, které budou provádět požadované úkony zamýšlené v tomto oddílu. Takto jmenované osoby nesou odpovědnost za zajištění toho, že příslušná spolupráce nebo transakce zahrnující kterékoli země úrovně 1 a další země úrovně 2 (jak je dále v tomto oddílu podrobně rozvedeno) nebude porušením kteréhokoli sankčního programu.

Od 6. dubna 2021 je ukončeno veškeré přímé i nepřímé podnikání, které je napojeno na země úrovně 1, pokud není schváleno generálním nebo finančním ředitelem. V praxi to znamená, že žádné nové objednávky by neměli být přijaty nebo zpracovány. Objednávky, které již byly přijaty mohou být zprocesovány.

Právní oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů zodpovídá za zajištění vhodných školení a každodenního poradenství v souvislosti se záležitostmi souvisejícími se sankcemi. Pokud byste měli jakékoli dotazy nebo byste potřebovali školení týkající se tohoto oddílu, obraťte se prosím na právní oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů (např. pomocí kontaktních údajů, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách, nebo na intranetu společnosti).

Účinné opatření

 • Vedoucí každé divize a funkce ve skupině určí vedení a/nebo jmenuje osoby, které budou provádět požadované úkony zamýšlené v tomto oddílu.
 • Takto jmenované osoby nesou odpovědnost za zajištění toho, že příslušná spolupráce, nebo transakce nebude porušením kteréhokoli sankčního programu, a to tak, že uplatní pravidla tohoto oddílu předtím, než Stora Enso uzavře nebo obnoví jakoukoli spolupráci nebo transakci, která zahrnuje kterékoli země úrovně 1 a země úrovně 2 (jak je dále v tomto oddílu podrobně rozvedeno).
 • Od 6. dubna 2021 je ukončeno veškeré přímé i nepřímé podnikání, které je napojeno na země úrovně 1, pokud není schváleno generálním nebo finančním ředitelem. V praxi to znamená, že žádné nové objednávky by neměli být přijaty nebo zpracovány. Objednávky, které již byly přijaty mohou být zprocesovány.

10.3 Rozsah

Jakákoli komerční aktivita nebo transakce mezi společností Stora Enso a třetí stranou podléhá pravidlům v tomto oddílu. Mezi nejběžnější příklady patří:

 • Přímý prodej zákazníkům a distributorům;
 • dohoda o obchodním zastoupení nebo smlouva s podobnými prostředníky za účelem zajištění prodeje nebo nákupu;
 • přímý nákup od dodavatelů, mimo jiné včetně surovin, zařízení, dílů a služeb;
 • financování, dotování a podobně;
 • fúze a akvizice, nákup a prodej majetku a podobně; a
 • společný vývoj, studie a výzkumy.

10.4 Obchod se zeměmi úrovně 1 a se zeměmi úrovně 2

Krok 1 – identifikovat propojení se zeměmi úrovně 1 nebo se zeměmi úrovně 2

Vůči některým kritickým zemím a územím existují přísné sankce. Těmito zeměmi a územími jsou k datu, kdy byl tento oddíl naposledy aktualizován, Kuba, Írán, Severní Korea, Sýrie a území Krymu (dále jen „země úrovně 1“). Seznam zemí úrovně 1 se bude čas od času měnit, proto prosím určitě navštěvujte tento oddíl online, abyste vždy měli nejnovější seznam zemí úrovně 1. Od 6. dubna 2021 je ukončeno veškeré přímé i nepřímé podnikání, které je napojeno na země úrovně 1, pokud není schváleno generálním nebo finančním ředitelem. V praxi to znamená, že žádné nové objednávky by neměli být přijaty nebo zpracovány. Objednávky, které již byly přijaty mohou být zprocesovány.

Kromě výše uvedeného je k datu, kdy byl tento oddíl naposledy aktualizován, uvalen jeden nebo více sankčních programů EU, Spojených států a/nebo OSN na následující země: Afghánistán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Burundi, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Egypt, Guinea, Guinea-Bissau, Irák, Libanon, Libye, Černá Hora, Myanmar, Palestina, Rusko, Srbsko, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán, Tunisko, Ukrajina, Venezuela, Jemen a Zimbabwe (dále jen „země úrovně 2“). Seznam zemí úrovně 2 se bude čas od času měnit, proto prosím určitě navštěvujte tento oddíl online, abyste vždy měli nejnovější seznam zemí úrovně 2.

Zkontrolujte, zda neexistuje shoda s některou ze zemí úrovně 1 nebo ze zemí úrovně 2 s ohledem na následující:

 • Zkontrolujte si položky v následující tabulce:
  země státního občanství (v případě, že smluvní stranou je fyzická osoba) nebo místo registrace (v případě, že smluvní stranou je právnická osoba) země, kdy se fyzicky nachází / je přítomna v jakékoli formě má zde fyzické provozovny (např. společnost registrovaná ve Švédsku má kancelář v Íránu)
přímá smluvní strana      
koneční zákazníci známí společnosti Stora Enso Írán – země úrovně 1 (příklad)    
veškeré další fyzické nebo právnické osoby, o nichž je známo, že jsou podstatně zapojeny do dané obchodní činnosti (např. všechny formy zástupců, dopravních společností a podobně)      
 • Země místa registrace bank a podobných zapojených finančních institucí;
 • Podle vědomí společnosti Stora Enso země, do kterých nebo z kterých by mělo být dodáváno zboží a/nebo služby;
 • Podle vědomí společnosti Stora Enso země, do kterých by měla být provedena jakákoli platba nebo z kterých by měla být obdržena.

Pokud zde neexistuje žádná shoda s žádnou ze zemí úrovně 1 ani s žádnou ze zemí úrovně 2, nemusíte zde pokračovat dál a můžete pokračovat v obchodní transakci odpovídajícím způsobem. 

Krok 2 – obchod spojený se zeměmi úrovně 1

Pokud by existovala jakákoli shoda se zeměmi úrovně 1, klikněte sem (pracovní postup – země úrovně 1) a vyplňte a odešlete samostatný formulář právnímu oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů a bez schválení právního oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisům a vedoucího divize nepokračujte v potenciální spolupráci nebo transakci. Od 6. dubna 2021 je ukončeno veškeré přímé i nepřímé podnikání, které je napojeno na země úrovně 1, pokud není schváleno generálním nebo finančním ředitelem. V praxi to znamená, že žádné nové objednávky by neměli být přijaty nebo zpracovány. Objednávky, které již byly přijaty mohou být zprocesovány.

 Krok 3 – obchod spojený se zeměmi úrovně 2

Pokud by existovala jakákoli shoda se zeměmi úrovně 2, ověřte si pomocí digitálního nástroje následující jména (Odkaz na nástroj a pokyny pro používání jsou k dispozici zde):

 • přímá smluvní strana;
 • koneční zákazníci známí společnosti Stora Enso;
 • veškeré další fyzické nebo právnické osoby, o nichž je známo, že jsou podstatně zapojeny do dané obchodní činnosti (např. všechny formy zástupců, dopravních společností a podobně).Pokud by existovala jakákoli shoda, klikněte sem (pracovní postup – země úrovně 2 se shodou s černou listinou), vyplňte a odešlete samostatný formulář právnímu oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů a bez schválení právního oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů a vedoucího divize nepokračujte v potenciální spolupráci nebo transakci.Pokud neexistuje žádná shoda, než budete pokračovat v případně spolupráci nebo transakci, klikněte sem (pracovní postup – země úrovně 2 bez shody s černou listinou), vyplňte a odešlete samostatný formulář potvrzení právnímu oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů, čímž potvrdíte následující (tyto položky se rovněž objeví během pracovního postupu):
Že jste prošli a že byly odpovídajícím způsobem dodrženy všechny kroky vyžadované v tomto oddílu a že žádný z těchto kroků nevyžadoval, abyste vyplnili a odeslali právnímu oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů jiný samostatný formulář než tento.  
Že neexistují žádné námitky od banky, která má být pro potenciální spolupráci nebo transakci použita pro převod nebo přijetí finančních prostředků.  
Že do všech smluv nebo nabídek týkajících se potenciální spolupráce nebo transakce byla začleněna standardní smluvní ochrana (obsažena níže), a to bez odchylky nebo byla takováto odchylka schválena právním oddělením a oddělení etiky a dodržování předpisů.  

Standardní smluvní ochrana

„[Kupující/zástupce] prohlašuje a zavazuje se (průběžně), že ani on, ani žádná z jeho dceřiných společností (a podle jeho vědomí ani žádný z jeho ředitelů, vedoucích pracovníků, ani z ředitelů, vedoucích pracovníků kterékoli z jeho dceřiných společností) není osobou, na kterou jsou výslovně zacíleny jakékoli ekonomické nebo finanční sankce nebo obchodní embarga, která jsou zavedena, prováděna či vymáhána Radou bezpečnosti Organizace spojených národů, Evropskou unií, kterýmkoli členským státem Evropské unie, Spojeným královstvím nebo Spojenými státy americkými (společně dále jen „sankce“), ani není takovouto osobou vlastněn nebo ovládán, ani nesídlí, není zřízen, ani nemá trvalý pobyt v zemi nebo na území, na které nebo na jejichž vládu jsou zacíleny celostátní sankce nebo sankce pokrývající celé území (což je v současné době Kuba, Írán, Severní Korea, Sýrie a Krym).

[Kupující/zástupce] se zavazuje: (i) dodržovat všechny sankce a kontroly vývozu, které platí pro něj a pro jeho podniky; (ii) neprodávat, nedodávat ani nepřenášet žádné zboží dodané [subjektem Stora Enso] podle této smlouvy žádnému příjemci, který je třetí stranou, ani se nezapojí do žádné jiné činnosti, jejímž důsledkem by bylo porušení platných sankcí nebo kontrol vývozu ze strany kterékoli osoby; (iii) informovat neprodleně [subjekt Stora Enso] v případě, že se dozví o události nebo záležitosti, která by byla porušením platných sankcí nebo kontrol vývozu ze strany [kupujícího/zástupce] nebo [subjektu Stora Enso] nebo by v něj mohla vyústit; a (iv) odškodní a zbaví odpovědnosti [subjekt Stora Enso] za jakoukoli ztrátu, závazek, nárok, řízení, žalobu, pokutu, náklady a škody jakékoli povahy, které mohou vzniknout [subjektu Stora Enso] nebo subjektům pod kontrolou společnosti Stora Enso Oyj nebo které tyto mohou utrpět z důvodu, že [kupující/zástupce] porušil prohlášení a závazky zde uvedené.

Bez ohledu na obsah jakéhokoli ustanovení této smlouvy, které může stanovit jinak, má [subjekt Stora Enso] právo ukončit dodávku a/nebo veškeré související smlouvy (včetně této smlouvy) s okamžitou účinností a bez jakékoli odpovědnosti vůči [kupujícímu/zástupci] v případě, že [subjekt Stora Enso] (přičemž tento bude jednat uvážlivě) považuje tuto smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jednání [kupujícího/zástupce] za něco, co by mohlo mít za následek porušení platných sankcí nebo kontrol vývozu ze strany kterékoli osoby.

Účinné opatření

 • class=“box-green“>Osoby jmenované vedoucím každé divize a funkce ve skupině zajistí, aby byly provedeny a vyřízeny výše uvedené kroky, než společnost Stora Enso uzavře nebo obnoví jakoukoli spolupráci nebo transakci, která zahrnuje jakékoli země úrovně 1 nebo země úrovně 2.

10.5 Systémová kontrola

Tým právního oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů společně s funkcí poskytování finančních prostředků nesou odpovědnost za nastavení a fungování digitálních řešení za účelem prověřování všech aktivních obchodních partnerů, kteří byli vloženi do příslušných systémů řízení zdrojů podniku Stora Enso, v porovnání s černými listinami. Pakliže by zde existovala jakákoli shoda, má tým právního oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů pravomoc informovat příslušnou organizační jednotku, aby dotyčnou transakci až do odvolání okamžitě a ve všech aspektech zastavila.

10.6 Další podezřelé způsoby chování

Vezmeme-li v úvahu fakt, že je nepravděpodobné, že cíl sankce poskytne požadované informace v úplné a přesné podobě, je třeba všechny obdržené informace o potenciálním obchodním partnerovi (a případně o koncovém uživateli) pečlivě a pečlivě přezkoumat. Následuje seznam okolností, který není vyčerpávající, kterých byste si měli všímat a které mohou naznačovat potenciální problém s dodržováním sankcí u navrhované transakce:

 • potenciální obchodní partner není ochoten poskytnout informace o koncovém uživateli / konečném použití;
 • potenciální obchodní partner je ochoten platit v hotovosti za velmi drahou věc, kde by podmínky prodeje normálně vyžadovaly financování;
 • potenciální obchodní partner má omezené nebo nemá žádné obchodní zázemí;
 • potenciální obchodní partner nezná výkonnostní charakteristiky výrobku, ale přesto jej chce;
 • termíny dodání jsou neurčité nebo se plánují dodávky na neobvyklá místa určení;
 • jako konečné místo určení pro výrobek je uvedena spediční firma;
 • přepravní trasa a místo určení je pro daný výrobek nepřirozená;
 • obal není v souladu s uvedeným způsobem dopravy nebo místem určení;
 • potenciální obchodní partner není bez přesvědčivého odůvodnění ochoten uvést podrobnosti o členech své správní rady nebo o vlastnických strukturách.
 • když se potenciálního obchodního partnera zeptáte na to, zda je výrobek určen pro tuzemské použití nebo na vývoz / opětovný vývoz, je vyhýbavý nebo se o tom vyjadřuje nejasně; nebo
 • úkony potenciálního obchodního partnera porušují jakékoli pokyny společnosti Stora Enso, například zásady týkající se srážek.

Výše uvedený seznam není vyčerpávající a měli by jste si všímat jakýchkoli dalších okolností, které vedou k podezření, že navrhovaná transakce je (nebo by mohla být) v rozporu se sankcemi.