10. HANDELSSANKTIONER

Published : november 29, 2016  /  Updated : april 22, 2021

10. Handelssanktioner

Vi är förpliktade att följa alla tillämpliga sanktionsprogram över hela världen fullt ut.

10.1 Bakgrund och syfte

Det internationella samfundet, inklusive FN, EU och USA, har infört många olika handelssanktionsprogram mot de som bryter mot internationellt erkända mänskliga rättigheter och rättsprinciper (”Sanktionsprogram”). Dessa Sanktionsprogram är vanligtvis riktade mot (i) specifika länder eller territorier, (ii) personer, enheter och/eller organisationer (de allra flesta av dem anges på vissa listor, vilka nedan kallas ”Svartlistor”), samt (iii) olika typer av produkter och/eller aktiviteter. Sanktionsprogram förbjuder även aktiviteter som har som syfte att kringgå eller undvika de begränsningar som har införts.

Observera att efterlevnad av tillämpliga Sanktionsprogram inte bara är viktigt för Stora Enso som företag, utan även för enskilda anställda, eftersom i vissa jurisdiktioner kan överträdelser medföra straffrättsligt ansvar och böter för den enskilda anställda.

Eftersom de som inför Sanktionsprogram har olika målsättningar, varierar innehållet och omfattningen av Sanktionsprogrammen betydligt och vissa begränsar aktiviteter i bredare omfattning än andra. En eller flera av egenskaperna nedan förekommer emellertid vanligtvis i de flesta Sanktionsprogram:

 • Förbud mot tillhandahållande av medel, varor eller tjänster till (eller till förmån för) de som anges på Svartlistorna.
 • Begränsningar för export till eller import från en viss jurisdiktion för sanktionerade produkter och/eller aktiviteter.
 • Begränsningar för överföring eller mottagande av medel och
 • Reseförbud för listade individer som är (eller var) en del av eller hade anknytning till en regim i en jurisdiktion som är föremål för sanktionerna.

Detta avsnitt har utformats för att säkerställa efterlevnad av sanktioner som införts av FN, EU och USA enbart. Observera dock att andra lokala Sanktionsprogram som ställer andra krav också kan vara tillämpliga (t.ex. Sanktionsprogram i Ryssland, Kina och Brasilien). Den som ansvarar för en viss förbindelse eller transaktion med en affärspartner (antingen genom direkt hantering eller som chef) har ansvar för att säkerställa att de aktuella affärstransaktionerna efterlever de lokala tillämpliga Sanktionsprogrammen..

10.2 Ansvar

Chefen för varje division och koncernfunktion ansvarar för att upprätta styrning och/eller utse personer som ska utföra de åtgärder som avses i detta avsnitt. De personer som utsetts i enlighet med detta är därmed ansvariga för att den relevanta förbindelsen eller transaktionen som involverar något Tier 1-land eller Andra Tier-2 länder (som beskrivs närmare i detta avsnitt) inte strider mot något av Sanktionsprogrammen.

Från och med den 6 april 2021 skall samtliga – direkta såväl som indirekta – affärer med koppling till Tier 1-länder avbrytas såvida inget annat godkäns och kommuniceras av Stora Ensos verkställande direktör (CEO) eller ekonomichef (CFO). I praktiken innebär detta att inga nya ordrar som har koppling till dessa länder får godkännas eller genomföras. Ordrar som har godkänts före detta datum påverkas emellertid inte av detta beslut.

Legal, Ethics och Compliance har ansvar för att tillhandahålla lämplig utbildning och daglig vägledning beträffande sanktionsrelaterade frågor. Om du har några frågor eller utbildningsbehov gällande detta avsnitt, kontakta Legal, Ethics och Compliance (t.ex. via de kontaktuppgifter som finns tillgängliga på den här webbsidan eller på företagets intranät).

Aktiv åtgärd

 • Chefen för varje division och koncernfunktion ska upprätta styrning och/eller utse personer som ska utföra de åtgärder beträffande Sanktionsprogrammet som avses i detta avsnitt.
 • De personer som utsetts i enlighet med detta har ansvar för att den relevanta förbindelsen eller transaktionen inte strider mot något av Sanktionsprogrammen genom att tillämpa reglerna i detta avsnitt innan Stora Enso ingår eller förnyar förbindelser eller transaktioner som involverar något Tier 1-land eller Tier 2-land (som beskrivs närmare i detta avsnitt).
 • Från och med den 6 april 2021 skall samtliga – direkta såväl som indirekta – affärer med koppling till Tier 1-länder avbrytas såvida inget annat godkäns och kommuniceras av Stora Ensos verkställande direktör (CEO) eller ekonomichef (CFO). I praktiken innebär detta att inga nya ordrar som har koppling till dessa länder får godkännas eller genomföras. Ordrar som har godkänts före detta datum påverkas emellertid inte av detta beslut.

10.3 Omfattning

Alla kommersiella aktiviteter eller transaktioner mellan Stora Enso och en tredje part omfattas av reglerna i detta avsnitt. De vanligaste exemplen är:

 • Direktförsäljning med kunder och distributörer.
 • Agentavtal eller avtal med liknande mellanhänder i syfte att få till stånd försäljning eller inköp.
 • Direktinköp med leverantörer inklusive, men utan begränsat till, råvaror, utrustning, delar och tjänster.
 • Finansiering, anskaffning av kapital och liknande.
 • Fusion och förvärv, köp och försäljning av aktier och liknande och
 • Gemensam utveckling, studier och forskning.

10.4 Affärsverksamhet med Tier 1-länder och Tier 2-länder

Steg 1 – Identifiera anknytningar med Tier 1-länder och Tier 2-länder

Det finns stränga sanktioner mot vissa riskfyllda länder och territorier, som vid tidpunkten för det här avsnittets senaste uppdatering var, Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien och Krim territoriet (”Tier 1-länder”). Listan över Tier 1-länderna kommer att ändras från tid till annan, se därför till att gå till detta avsnitt online för att alltid ha den senaste listan över Tier 1-länderna. Från och med den 6 april 2021 skall samtliga – direkta såväl som indirekta – affärer med koppling till Tier 1-länder avbrytas såvida inget annat godkäns och kommuniceras av Stora Ensos verkställande direktör (CEO) eller ekonomichef (CFO). I praktiken innebär detta att inga nya ordrar som har koppling till dessa länder får godkännas eller genomföras. Ordrar som har godkänts före detta datum påverkas emellertid inte av detta beslut.

Utöver ovanstående finns det vid tidpunkten för det här avsnittets senaste uppdatering, ett eller flera Sanktionsprogram från EU, USA och/eller FN riktade mot följande länder: Afghanistan, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Burundi, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Egypten, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Libanon, Libyen, Montenegro, Myanmar, Palestina, Ryssland, Serbien, Somalia, Sydsudan, Sudan, Tunisien, Ukraina, Venezuela, Jemen och Zimbabwe (”Tier 2-länderna”). Listan över Tier 2-länderna kommer att ändras från tid till annan, se därför till att gå till detta avsnitt online för att alltid ha den senaste listan över Tier 2-länderna.

Kontrollera om du får någon träff på ett av Tier 1-länderna eller Tier 2-länderna i följande avseenden:

Kontrollera punkterna i följande tabell:

  landet där personen är medborgare (om avtalsparten är en enskild person) eller var de är registrerade (om avtalsparten är en enhet) landet där denne/enheten är fysiskt belägen/har någon form av närvaro var man har övrig väsentlig verksamhet (t.ex. ett företag som är registrerat i Sverige och har ett kontor i Iran)
den direkt avtalsslutande parten      
slutkunderna som är kända för Stora Enso Iran – Tier 1-land (exempel)    
andra personer eller enheter som man vet är väsentligt involverade i den berörda verksamheten (t.ex. alla former av agenter och ombud, speditionsfirmor och liknande)      
 • Det land som är registreringsland för de involverade bankerna och liknande finansieringsinstitut
 • Enligt vad Stora Enso känner till; det land eller länder som varor och/eller tjänster skulle levereras till eller från, och
 • enligt vad Stora Enso känner till, det land eller länder dit betalning skulle göras till eller mottas från.

Om du inte får någon träff på vare sig något av Tier 1-länderna eller något av Tier 2-länderna, behöver du inte fortsätta här utan du kan fortsätta med affärstransaktionen på lämpligt sätt.

Steg 2 – Företag förknippade med Tier 1-Länder

Om du får någon träff på något av Tier 1-länderna, klicka då här (arbetsflöde – Tier 1-länder) för att fylla i och lämna in en separat blankett till Legal, Ethics och Compliance och fortsätt inte med den potentiella förbindelsen eller transaktionen utan godkännande från Legal, Ethics och Compliance samt divisionschefen.Från och med den 6 april 2021 skall samtliga – direkta såväl som indirekta – affärer med koppling till Tier 1-länder avbrytas såvida inget annat godkäns och kommuniceras av Stora Ensos verkställande direktör (CEO) eller ekonomichef (CFO). I praktiken innebär detta att inga nya ordrar som har koppling till dessa länder får godkännas eller genomföras. Ordrar som har godkänts före detta datum påverkas emellertid inte av detta beslut.

Steg 3 – Företag förknippade med till Tier 2-länder

Om du får någon träff på något av Tier 2-länderna, kontrollera följande namn med hjälp av det digitala verktyget (Länk till verktyget och instruktioner för användning finns här):

 • Den direkt avtalsslutande parten,
 • slutkunderna som Stora Enso känner till och
 • andra personer eller enheter som man vet är väsentligt involverade i den berörda verksamheten (t.ex. alla former av agenter och ombud, speditionsfirmor och liknande).

Om du får någon träff klicka då här (arbetsflöde – Tier 2-länder med träff på Svartlista) för att fylla i och lämna in en separat blankett till Legal, Ethics och Compliance och fortsätt inte med den potentiella förbindelsen eller transaktionen utan godkännande från Legal, Ethics och Compliance samt divisionschefen.

Om du inte får någon träff, innan du fortsätter med den potentiella förbindelsen eller transaktionen, klicka här (arbetsflöde – Tier 2 länder utan träff på Svartlista) för att fylla i och skicka en separat bekräftelse till Legal, Ethics och Compliance för att bekräfta följande (dessa punkter kommer också att visas under arbetsflödet):

Att alla steg som krävs i detta avsnitt har gåtts igenom och följts i enlighet därmed och att inget av stegen kräver att du fyller i och skickar in en separat blankett annat än den nuvarande till Legal, Ethics och Compliance.
Att det inte finns några invändningar från den bank som den potentiella förbindelsen eller transaktionen avser att använda för att överföra eller ta emot medel.
Att standardkontraktsskydd (innefattade härunder) är del av alla avtal eller erbjudanden som avser den potentiella förbindelsen eller transaktionen, utan avvikelse eller att sådan avvikelse har godkänts av Legal, Ethics och Compliance.

Standardkontraktsskydd

”[Köparen/Ombudet] utfäster och förbinder sig (på löpande basis) att varken den, eller något av dess dotterbolag (eller så vitt de känner till, någon av dess eller dess dotterbolags direktörer eller befattningshavare) är en person eller enhet som är, ägs eller kontrolleras av en person som uttryckligen är föremål för ekonomiska eller finansiella sanktioner eller handelsembargon som genomförs, administreras eller verkställs av Förenta nationernas säkerhetsråd, Europeiska unionen, vilken som helst medlemsstat i Europeiska unionen, Storbritannien eller USA (gemensamt ”Sanktioner”), eller är belägen, organiserad eller bosatt i ett land eller territorium som är, eller vars regering är, föremål för landsomfattande eller territoriella Sanktioner (för närvarande Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien och Krim).

[Köparen/Ombudet] åtar sig: (i) att följa alla sanktioner och exportkontroller som är tillämpliga på den/dem och dess verksamhet (ii) att inte sälja, leverera eller överföra varor som tillhandahålls av [Stora Enso-enheten] enligt detta avtal till någon tredje parts mottagare eller att delta i någon annan verksamhet som skulle leda till överträdelse av tillämpliga Sanktioner eller exportkontroller av någon person; (iii) att omedelbart informera [Stora Enso-enheten] ifall denne får kännedom om någon händelse eller angelägenhet som skulle leda till eller skulle kunna leda till överträdelse av gällande Sanktioner eller exportkontroller av [Köparen/Ombudet] eller av [Stora Enso-enheten]; och (iv) att ersätta och hålla [Stora Enso-enheten] skadelös från och mot varje förlust, ansvarsskyldighet, krav, talan, förfarande, åtgärd, böter, kostnad och skadestånd av vilken typ det än kan vara som [Stora Enso-enheten] eller enheter som kontrolleras av Stora Enso Oyj kan tänkas ådra sig eller utstå på grund av att [Köparen/Ombudet] bryter mot utfästelser, överenskommelser och åtaganden som anges härunder.

Oaktat vad som anges i detta avtal har [Stora Enso-enheten] rätt att säga upp leveransen och/eller eventuella relaterade avtal (inklusive detta avtal) med omedelbar verkan och utan något ansvar gentemot [Köparen/Ombudet] om [Stora Enso-enheten] (i rimligt agerande) anser att densamme eller någon del därav eller [Köparens/Ombudets] åtgärder skulle leda till eller skulle kunna leda till en överträdelse av gällande Sanktioner eller exportkontroller av någon person.”

Aktiv åtgärd

 • De personer som utsetts av en divisionschef och koncernfunktion ska se till att de ovan angivna stegen utförs och är avklarade innan Stora Enso ingår eller förnyar någon förbindelse eller transaktion som involverar något Tier 1-land eller Tier 2-land.

10.5 Systemkontroll

Legal, Ethics och Compliance tillsammans med Financial Delivery är ansvariga för inrättande och drift av de digitala lösningar som används för att screena och granska alla aktiva affärspartner såsom de har förts in i det företagssystem som Stora Enso använder för hantering av resurser mot Svartlistan. Om du får någon träff är det Legal, Ethics och Compliance teamet som har befogenhet att informera den berörda affärsenheten om att omedelbart och tills vidare stoppa alla aspekter av den aktuella transaktionen.

10.6 Andra misstänkta beteenden

Med tanke på att det inte är troligt att den som är utsatt för sanktioner kommer att tillhandahålla önskad information i en fullständig och exakt form, bör all information om en potentiell affärspartner (och, där det är tillämpligt, en slutanvändare) granskas omsorgsfullt och noggrant. Följande är en icke-uttömmande lista över omständigheter som du bör vara uppmärksam på och som kan indikera ett eventuellt regelefterlevnadsproblem gällande sanktionerna vid en föreslagen transaktion:

 • Den potentiella affärspartnern är ovillig att tillhandahålla information om slutanvändaren/slutanvändningen.
 • Den potentiella affärspartnern är villig att betala kontant för ett mycket dyrt föremål när försäljningsvillkoren normalt borde kräva finansiering.
 • Den potentiella affärspartnern har begränsad eller ingen affärsbakgrund.
 • Den potentiella affärspartnern är inte bekant med produktens prestandaegenskaper men vill trots detta ha produkten.
 • Leveransdatumen är otydliga, eller leveranser planeras till mindre centralt placerade destinationer.
 • En speditionsfirma står som produktens slutdestination.
 • Fraktvägen är onormal för produkten och destinationen.
 • Förpackningen är inkonsekvent med angivet transportsätt eller destination.
 • Den potentiella affärspartnern är ovillig att ge dig information om sina befattningshavare eller ägarstrukturer utan en övertygande motivering.
 • Vid frågor blir den potentiella affärspartnern undvikande och/eller otydlig i sina svar om produkten är avsedd för inhemskt bruk eller för export/återexport eller
 • Den potentiella affärspartnerns handlingar strider mot någon av Stora Ensos riktlinjer, till exempel rabattpolicyn.

Ovanstående lista är inte allomfattande, och du bör vara uppmärksam på alla andra omständigheter som ger upphov till misstankar om att en föreslagen transaktion är (eller kan vara) i strid med sanktionerna.