11. OCHRANA AKTIV SPOLEČNOSTI A FIREMNÍ IDENTITY

Published : Březen 15, 2017  /  Updated : Květen 14, 2020

11. OCHRANA AKTIV SPOLEČNOSTI A FIREMNÍ IDENTITY

S majetkem, výrobky a zdroji společnosti zacházíme odpovědně a používáme je pouze k určeným obchodním účelům.

Ochrana majetku společnosti Stora Enso jak hmotného, tak i nehmotného (jako jsou práva duševního vlastnictví), jakož i jejích chráněných informací – je pro náš podnikatelský úspěch zásadní. Majetek společnosti Stora Enso by se měl používat k dosahování obchodních cílů společnosti Stora Enso a je třeba jej chránit, aby byla zachována jeho hodnota. Mějte na paměti, že majetek naší společnosti opatrujeme pro akcionáře společnosti Stora Enso. Omezené osobní využití je přípustné pouze v takovém rozsahu, kdy takovéto použití není v rozporu se zájmy společnosti Stora Enso, těchto zásad nebo jiných zásad a pokynů společnosti Stora Enso. Veškerý majetek a chráněné informace společnosti musí být vráceny společnosti Stora Enso při ukončení vašeho zaměstnání ve Stora Enso.

Jako zaměstnanec společnosti Stora Enso:

  • Nesete odpovědnost za řádné používání a ochranu chráněných a důvěrných informací patřících společnosti Stora Enso nebo těch, které společnosti svěřili druzí. Tyto důvěrné informace mimo jiné zahrnují citlivé cenové informace, obchodní tajemství, jako je např. know-how, vzorce a postupy, číselné údaje o prodeji, marketingové plány a strategie.
  • Nesete odpovědnost za zabezpečení, autorizovaný přístup k hmotnému i nehmotnému majetku společnosti Stora Enso, který je pod vaší kontrolou, a za jeho řádné využívání a za majetek třetích stran, který je ve vaší péči.
  • Chráněné nebo důvěrné informace byste neměli sdělovat nikomu mimo společnost Stora Enso bez výslovného souhlasu svého manažera nebo bez podpisu smlouvy o mlčenlivosti před takovýmto sdělením. O důvěrných informacích nikdy nediskutujte na veřejných místech – jako jsou výtahy, restaurace nebo letiště – kde je možné je mimoděk vyslechnout.
  • Vaše povinnost chránit důvěrné informace společnosti Stora Enso trvá i poté, co ze zaměstnání odejdete.

 Případové studie a osvědčené postupy

  • Přečtěte si „Zásady společnosti Stora Enso pro řízení informačních rizik“ nebo jejich ekvivalent, kde naleznete podrobnější informace.“