11. OCHRONA MAJĄTKU SPÓŁKI ORAZ TOŻSAMOŚCI KORPORACYJNEJ

Published : Luty 23, 2017  /  Updated : Sierpień 13, 2019

11. OCHRONA MAJĄTKU SPÓŁKI ORAZ TOŻSAMOŚCI KORPORACYJNEJ

 

Majątek, produkty i zasoby Spółki wykorzystujemy odpowiedzialnie i właściwie, wyłącznie dla zamierzonych celów biznesowych.

Ochrona majątku Stora Enso, zarówno materialnego jak i niematerialnego (np. praw własności intelektualnej), jak również informacji zastrzeżonych odgrywa kluczową rolę dla powodzenia naszej działalności. Majątek Stora Enso powinien służyć osiąganiu celów biznesowych Stora Enso i należy go chronić w celu zachowania jego wartości. Należy pamiętać, że sprawujemy pieczę nad majątkiem naszej Spółki w imieniu udziałowców Stora Enso. Ograniczony użytek osobisty dopuszczalny jest wyłącznie w zakresie, który nie wchodzi w konflikt z interesami Stora Enso, niniejszą Polityką lub innymi politykami i wytycznymi Stora Enso. Po ustaniu zatrudnienia w Stora Enso należy zwrócić Stora Enso cały posiadany majątek Spółki oraz informacje zastrzeżone.

Każdy pracownik Stora Enso:

  • Ma obowiązek prawidłowo wykorzystywać i chronić informacje zastrzeżone i poufne należące do Stora Enso lub powierzone spółce przez inne osoby. Informacje poufne obejmują w szczególności informacje mające wpływ na ceny, tajemnice handlowe, np. know-how, receptury i procesy, dane o sprzedaży, plany marketingowe i strategię.
  • Ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo, upoważniony dostęp i prawidłowe wykorzystywanie pozostającego pod jego kontrolą majątku materialnego i niematerialnego Stora Enso oraz powierzonego mu majątku osób trzecich.
  • Nie może ujawniać informacji zastrzeżonych ani poufnych osobom spoza Stora Enso bez wyraźnej zgody swojego kierownika lub bez uprzedniego zawarcia umowy o poufności. Nigdy nie należy omawiać informacji poufnych w miejscach publicznych – takich jak windy, restauracje czy lotniska – ponieważ mogą zostać podsłuchane.
  • Ma obowiązek chronić informacje poufne Stora Enso nawet po zakończeniu zatrudnienia w Spółce.

 Analizy przypadków i dobre praktyki

  • W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zapoznać się z „Polityką Stora Enso dotyczącą zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji” lub z równoważnym dokumentem.