11. SKYDD FÖR FÖRETAGETS TILLGÅNGAR OCH FÖRETAGETS IDENTITET

Published : november 29, 2016  /  Updated : augusti 13, 2019

11. SKYDD FÖR FÖRETAGETS TILLGÅNGAR OCH FÖRETAGETS IDENTITET

 

Vi hanterar företagets egendom, produkter och tillgångar på ett ansvarsfullt och ändamålsenligt sätt och använder dem endast i deras avsedda affärssyften.

Att skydda Stora Ensos tillgångar, både materiella och immateriella (exempelvis immaterialrätter), liksom våra företagshemligheter är avgörande för vår framgång. Stora Ensos tillgångar ska användas för att uppnå Stora Ensos affärsmål och skyddas för att bevara deras värde. Glöm inte att vi förvaltar vårt företags tillgångar för Stora Ensos aktieägares räkning. Begränsad personlig användning är tillåten endast i den utsträckning som inte står i strid med Stora Ensos intressen, denna policy eller Stora Ensos andra policyer och riktlinjer. Alla företagets tillgångar och företagshemligheter måste återlämnas till Stora Enso när du avslutar din anställning hos Stora Enso.

Som anställd på Stora Enso:

  • är du ansvarig för att på rätt sätt hantera och skydda upphovsrättsskyddad och konfidentiell information som tillhör Stora Enso eller anförtrotts företaget av annan part. Sådan konfidentiell information innefattar, men är inte begränsad till, priskänslig information, affärshemligheter såsom know-how, recept och processer, försäljningssiffror, marknadsföringsplaner och strategi.
  • är du ansvarig för säkerheten för, behörig tillgång till, och korrekt användning av Stora Ensos fysiska och immateriella tillgångar som du förfogar över, samt för tillgångar från tredje part som du förvaltar.
  • bör du inte avslöja upphovsrättsskyddad eller konfidentiell information för någon utanför Stora Enso utan uttrycklig tillåtelse från din chef eller utan upprättande av ett konfidentialitets- eller sekretessavtal. Diskutera aldrig konfidentiell information på offentliga platser – t.ex. hissar, restauranger eller flygplan – där utomstående kan höra den.
  • fortsätter din plikt att skydda Stora Ensos konfidentiella information även efter att du lämnat din anställning.

Fallstudier och bästa praxis

  • Läs Stora Enso Information Risk Management Policy (Stora Ensos policy om hantering av informationsrisk) eller motsvarande för att få mer detaljerad information.