12. INSIDERINFORMATION

Published : november 29, 2016  /  Updated : augusti 13, 2019

12. INSIDERINFORMATION

Stora Enso förväntar sig att alla anställda agerar enligt de krav som ställs på Insiders. All icke-publicerad information med anknytning till Stora Ensos nuvarande och framtida affärsverksamhet ska hållas strikt konfidentiell.

I många länder är det olagligt att använda insiderinformation för ekonomisk vinning eller för att undvika en förlust i handel med offentliga värdepapper, inklusive Stora Enso värdepapper, eller andra publika bolags värdepapper, när det är sannolikt att en förnuftig investerare skulle se insiderinformation som betydelsefull för ett investeringsbeslut. Det är förbjudet för alla Stora Ensos anställda att missbruka eller avslöja insiderinformation på ett olämpligt sätt, oavsett hur man kommit över informationen. Man kan komma över Stora Ensos aktier eller Stora Ensos andra värdepapper som är föremål för offentlig handel. Denna påverkan kan vara positiv eller negativ.’]insiderinformation[/simple_tooltip] på arbetet, på möten, vid seminarier eller av misstag, exempelvis genom att man hör ett samtal mellan andra personer.

Att följa insiderbestämmelserna är alltid individens eget ansvar.

Vem som helst som har tillgång till opublicerad information som sannolikt skulle påverka värdet på Stora Ensos aktier, betraktas som en Insider. Missbruk eller olagligt avslöjande av insiderinformation är alltid förbjudet och kan bestraffas enligt lag, oavsett hur man erhåller insiderinformationen och oavsett vilken ställning personen som har insiderinformationen har.

Insiderlistor

När ett stort projekt, till exempel en fusion eller ett förvärv förbereds, ska man registrera personer som är inblandade i projektet och som får insiderinformation på projektspecifika Insiderlistor som upprättas när insiderinformation uppstår. Chefsjuristen eller biträdande chefsjuristen beslutar från fall till fall vilka projekt som ska upprätta sådana listor. Individer som ingår i ett projektspecifikt register får information om detta med brev eller e-post.

Förutom insiderlistorna kan man även använda sekretesslistor för att kontrollera informationsflödet om projekt som inte involverar insiderinformation men som ändå kan vara känsliga.

Begränsningar för handel

Man får inte använda insiderinformation för att uppnå ekonomisk fördel från transaktioner med värdepapper för egen eller tredje parts del. Därför är det viktigt att se till att inga transaktioner med Stora Ensos värdepapper genomförs under en tid när en chef eller anställd har tillgång till insiderinformation.

Förbudet kan även gälla handel med värdepapper i andra företag gällande vilka Stora Ensos anställda har insiderinformation om, t.ex. ett börsnoterat företag som är motpart till Stora Enso i en fusion eller ett förvärv. Det är alltid förbjudet för individer som anges på projektspecifika insiderlistor att handla under den tid som projektet varar.

Stora Ensos rekommendation är att man köper företagets aktier som långsiktiga placeringar. Om du är osäker på om du kan handla med företagets värdepapper kan du fråga Chefsjuristen eller biträdande chefsjuristen eller den person som ansvarar för insiderlistorna om det är så att företaget anser att du inte får handla. Kom dock ihåg att insiders själva ansvarar för sina transaktioner med Stora Ensos värdepapper.

 Fallstudier och bästa praxis

  • Läs Stora Enso Insider Guideline (Stora Ensos insiderriktlinjer) eller motsvarande för mer detaljerad information.