12. INTERNÍ INFORMACE

Published : Březen 15, 2017  /  Updated : Srpen 12, 2019

12. INTERNÍ INFORMACE

Společnost Stora Enso očekává, že všichni její zaměstnanci budou jednat způsobem, který se požaduje od zasvěcenců. Musí být zachovávána naprostá mlčenlivost o všech nezveřejněných informacích týkajících se současných a budoucích obchodních činností společnosti Stora Enso.

V mnoha zemích je nezákonné používat interní informace pro dosažení zisku nebo za účelem vyhnutí se ztrátě při obchodování s cennými papíry, včetně cenných papírů společnosti Stora Enso nebo jiných veřejných obchodních společností, když existuje pravděpodobnost, že by rozumný investor považoval interní informace za důležité při přijímání investičního rozhodnutí. Všem zaměstnancům Stora Enso se zakazuje nepatřičně sdělovat interní informace bez ohledu na to, jak byly tyto informace získány. interní informace lze získat v práci, při schůzkách, na seminářích nebo náhodně tak, že mimoděk vyslechneme rozhovor někoho jiného.

Dodržování předpisů pro zasvěcence je vždy osobní odpovědností.

Zasvěcenec je kdokoli, kdo má nezveřejněné informace, které pravděpodobně ovlivní cenu akcií společnosti Stora Enso. Zneužití nebo nezákonné vyzrazení interních informací je vždy zakázáno a může být zákonem sankcionováno bez ohledu na to, jak byly interní informace získány, nebo na postavení osoby, která interní informace vlastní.

Seznamy zasvěcenců

Když se připravuje velký projekt, jako je např. fúze nebo akvizice, budou osoby, které se na projektu podílejí a obdrží interní informace, zaznamenány do seznamů zasvěcenců pro konkrétní projekt, které se zřizují, když interní informace vzniknou. Hlavní právník a jeho asistent budou rozhodovat případ od případu, u kterých projektů bude takovýto seznam zřízen. Osoby začleněné do seznamu pro konkrétní projekt jsou informovány dopisem nebo e-mailem.

Kromě seznamů zasvěcenců mohou být rovněž používány další seznamy ohledně důvěrnosti pro účely řízení toku informací týkajících se projektů, které nezahrnují interní informace, ale přesto mohou být citlivé povahy.

Omezení obchodování

Není dovoleno využívat interní informace k získání ekonomického prospěchu z transakcí s cennými papíry pro sebe samotného nebo pro třetí stranu. Z tohoto důvodu je důležité zajistit, aby se neprováděly žádné transakce s cennými papíry společnosti Stora Enso v době, kdy má manažer nebo zaměstnanec interní informace v držení.

Tento zákaz se může také týkat obchodování s cennými papíry jiných společností, jejichž interní informace zaměstnanci společnosti Stora Enso vlastní, např. kótované společnosti, která je protistranou společnosti Stora Enso při fúzi nebo akvizici. Osoby, zapsané v takovémto seznamu zasvěcenců pro konkrétní projekt, mají vždy obchodování zakázáno, dokud projekt pokračuje.

Společnost Stora Enso doporučuje, aby se akcie společnosti nakupovaly jako dlouhodobé investice. Pokud si nebudete jisti, zda s cennými papíry společnosti můžete obchodovat, můžete se zeptat hlavního právníka nebo jeho zástupce nebo osoby odpovědné za seznamy zasvěcenců, zda vám podle názorů společnosti není zakázáno obchodovat. Mějte však na paměti, že zasvěcenci sami nesou odpovědnost za své transakce s cennými papíry Stora Enso.

 Případové studie a osvědčené postupy

  • Přečtěte si „Pokyny pro zasvěcence Stora Enso“ nebo jejich ekvivalent, kde naleznete podrobnější informace.