12. WEWNĘTRZNE INFORMACJE POUFNE

Published : Luty 23, 2017  /  Updated : Sierpień 13, 2019

12. WEWNĘTRZNE INFORMACJE POUFNE

Stora Enso oczekuje, że wszyscy pracownicy bedą postępować w sposób wymagany w odniesieniu do. Osób z firmy posiadających informacje poufne[/simple_tooltip]. Wszelkie nieupublicznione informacje dotyczące bieżącej i przyszłej działalności gospodarczej Stora Enso należy bezwzględnie zachować w poufności.

W wielu krajach niezgodne z prawem jest wykorzystywanie Wewnętrznych informacji poufnych dla zysku lub uniknięcia straty w publicznym obrocie papierami wartościowymi, w tym papierami wartościowymi Stora Enso lub innych spółek giełdowych, w sytuacji, gdy takie Wewnętrzne informacje poufne mogłyby wywrzeć istotny wpływ na podjęcie decyzji inwestycyjnej przez rozsądnego inwestora. Wszystkich pracowników Stora Enso obowiązuje zakaz ujawniania Wewnętrznych informacji poufnych, bez względu na sposób, w jaki informacje te zostały uzyskane. Wewnętrzne informacje poufne można uzyskać w trakcie pracy, na zebraniach, podczas seminariów lub przypadkowo, np. poprzez podsłuchanie czyjejś rozmowy.

Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących osób z firmy posiadających informacje poufne jest zawsze indywidualna.

Każda osoba posiadająca nieupublicznione informacje, które mogą negatywnie wpłynąć na cenę akcji Stora Enso jest uważana za Osobę z firmy posiadającą informacje poufne. Niewłaściwe wykorzystanie albo niezgodne z prawem ujawnienie Wewnętrznych informacji poufnych jest zabronione w każdym przypadku i może wiązać się z sankcjami prawnymi, niezależnie od sposobu w jaki uzyskano Wewnętrzne informacje poufne lub pozycji osoby posiadającej Wewnętrzne informacje poufne.

Listy Osób z firmy posiadających informacje poufne

Gdy przygotowywany jest duży projekt, taki jak fuzja lub przejęcie, osoby zaangażowane w projekt i uzyskujące Wewnętrzne informacje poufne zostaną wpisane na Listy Osób z firmy posiadających informacje poufne tworzone dla konkretnych projektów w przypadku pojawienia się Wewnętrznych informacji poufnych. Główny Radca Prawny lub Zastępca Głównego Radcy Prawnego będzie każdorazowo podejmować decyzję, dla których projektów będzie tworzony tego rodzaju rejestr. Osoby uwzględnione w rejestrze projektowym są powiadamiane listownie lub drogą mailową.

Oprócz list Osób z firmy posiadających informacje poufne, do celów kontrolowania przepływu informacji poufnych dotyczących projektów mogą być wykorzystywane również listy informacji poufnych, które nie obejmują Wewnętrznych informacji poufnych, ale mogą mimo to być informacjami wrażliwymi.

Ograniczenia handlowe

Nie zezwala się na wykorzystywanie Wewnętrznych informacji poufnych w celu czerpania korzyści gospodarczych z transakcji na papierach wartościowych dla siebie bądź dla osób trzecich. Dlatego też ważne jest, aby upewnić się, że żadne transakcje na papierach wartościowych Stora Enso nie są przeprowadzane w momencie, gdy kierownik albo pracownik znajdą się w posiadaniu Wewnętrznych informacji poufnych.

Zakaz ten może również dotyczyć handlu papierami wartościowymi innych spółek, w przypadku których pracownicy Stora Enso posiadają dostęp do Wewnętrznych informacji poufnych, np. spółki notowanej na giełdzie, która jest kontrahentem Stora Enso w ramach fuzji albo przejęcia. Osoby wpisane na projektową listę osób z firmy posiadających informacje poufne nie mogą zawierać transakcji handlowych w trakcie trwania projektu.

Stora Enso zaleca, aby udziały Spółki były wykupywane w ramach długoterminowych inwestycji. Jeżeli nie jesteś pewny, czy możesz zawierać transakcje handlowe na papierach wartościowych Spółki, możesz zapytać Głównego radcę prawnego lub Zastępcę głównego radcy prawnego bądź osobę odpowiedzialną za listy osób z firmy posiadających informacje poufne, czy w opinii Spółki zawieranie takich transakcji jest zabronione. Należy jednak pamiętać, że Osoby z firmy posiadające informacje poufne ponoszą również odpowiedzialność za zawierane przez siebie transakcje na papierach wartościowych Stora Enso.

 Analizy przypadków i dobre praktyki

  • W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zapoznać się z „Wytycznymi dla osób z firmy posiadających informacje poufne Stora Enso” lub z równoważnym dokumentem.