15. DEFINICE

Published : Březen 15, 2017  /  Updated : Duben 16, 2020

Definice

Úplatek nebo úplatkářství je nabídka nebo přijetí jakékoli finanční částky, daru, půjčky, poplatku, odměny nebo jiné výhody jakékoli osobě nebo od jakékoli osoby jakožto podnětu k jednání nebo naopak nejednání způsobem, který je nečestný, nezákonný nebo představuje porušení důvěry.

Příspěvek je dar poskytnutý za společnost Stora Enso nebo jejím jménem na důvěryhodné charitativní účely, tj. příspěvky poskytnuté charitativní nebo neziskové organizaci, za něž společnost Stora Enso nezíská žádný prospěch ani neočekává, že jej získá.

Pravidla společnosti Stora Enso je shrnutím podstaty všech zásad, principů a pokynů společnosti Stora Enso, které se týkají provozních činností společnosti Stora Enso, a je k dispozici na intranetu společnosti.

Provize má význam uvedený v oddílu 8.2.

Společnost znamená společnost Stora Enso OYJ, její sesterské a dceřiné společnosti.

Dary společnosti znamenají dary nevysoké hodnoty nesoucí loga Stora Enso nebo jiné značky symbolizující společnost Stora Enso.

Informace citlivé z hlediska hospodářské soutěže mají význam uvedený v oddílu 3.2.1.2.

Konkurent znamená společnost činnou na stejném relevantním trhu jako Stora Enso nebo společnost, u níž je pravděpodobné, že v krátkém časovém horizontu vstoupí na stejný relevantní trh jako Stora Enso.

Korupce znamená zneužití svěřené moci pro soukromý zisk.

Kritická země má význam uvedený v oddílu 10.

Kritičtí zaměstnanci jsou skupinou zaměstnanců definovaných jejich postavením, kterým se dostane hlubšího školení o dodržování předpisů.

Kritické třetí strany mají význam stanovený v oddílu 6.2.

Zákazník znamená právnickou osobu uvedenou v kupní smlouvě.

Akce pro zákazníky je typem GHE, které zahrnují cestování, ubytování a pohoštění.

Sleva je odpočtem z nominální částky faktury uskutečněným před platbou a sjednaným v kupní smlouvě.  Někdy může být poskytnuta samostatným dobropisem, v tomto případě je zapotřebí dodržet pokyny pro platbu srážek.  Ve finančních účtech je sleva zahrnuta v čisté prodejní hodnotě.  Hlavním rozdílem mezi slevousrážkou je to, že srážka je poskytnuta po zaplacení a sleva je odečtena předem před platbou.

Náklady jsou náklady na cestovné a jiné související náklady placené za potenciálního nebo stávajícího klienta, zákazníka nebo obchodního partnera nebo jím, které nejsou zahrnuty jako součást běžné obchodní smlouvy. Náklady mohou zahrnovat náklady související s cestou na prohlídku výrobního nebo referenčního zařízení nebo cestou na akci pro zákazníky.

EU znamená Evropská unie.

Odměna za urychlené provedení je neformální, neoficiální platba veřejnému činiteli, která jej má povzbudit, aby poskytl služby, na které máte právo i bez této platby, nebo aby urychlil rutinní úkol.  Je rovněž známá jako platba na „podmazání“.  Je to platba za účelem urychlení provedení rutinních úkonů, které nejsou ponechány na vlastním uvážení, jako je získání povolení, licencí nebo jiných úředních dokumentů, zpracování vládních dokladů, jako jsou víza a pracovní příkazy, poskytnutí policejní ochrany, vyzvednutí a doručení pošty, zajišťování telefonních služeb, zásobování energií a vodou, nakládka a vykládka nákladu.

GHE znamená dary, pohoštěnínáklady.

Dary jsou obvykle věci nabízené nebo poskytované jako známka přátelství nebo uznání za účelem propagace značky společnosti nebo připomenutí události nebo svátku. Darem může být jak zboží, tak i služby.

Controlling skupiny je funkce ve skupině se stejným názvem.

Zdanění ve skupině je funkce ve skupině se stejným názvem.

Host má význam uvedený v oddílu 7.3.5.

Pohoštění zahrnuje zábavu, jídla, recepce, vstupenky na zábavní, společenské nebo sportovní akce atd. a náklady na cestovné a jiné související náklady placené za potenciálního nebo stávajícího klienta, zákazníka nebo obchodního partnera nebo jím, které nejsou zahrnuty jako součást běžné obchodní smlouvy.  Událost, při níž dárce není při zábavě nebo akci přítomen, je spíše dar než pohoštění.  Pokud například obchodní protistrana poskytne zaměstnanci společnosti Stora Enso dvě vstupenky na koncert a neúčastní se nikdo ze společnosti obchodní protistrany, musí toto být považováno za dar (s použitím příslušných limitů a pravidel pro dary) spíše než za pohoštění.

Lovecké aktivity znamenají jak lovecké aktivity typu A, tak lovecké aktivity typu B, jak je uvedeno v oddílu 7.3.5.

Zasvěcenec představuje kohokoli, kdo má nezveřejněné informace, které pravděpodobně ovlivní cenu akcií společnosti Stora Enso.

Interní informace jsou informace týkající se společnosti Stora Enso, které nebyly zveřejněny a které mohou ovlivnit hodnotu akcií společnosti Stora Enso nebo jiných veřejně obchodovaných cenných papírů společnosti Stora Enso. Dopad může být pozitivní nebo negativní.

Interní audit je funkce ve skupině se stejným názvem.

Nezákonná provize je vrácení části smluvní platby zaměstnanci obchodního partnera nebo využití takových technik, jako jsou subkontrakty, objednávky nebo poradenské smlouvy pro nasměrování plateb na státní úředníky, zaměstnance, jejich příbuzné nebo obchodní partnery.

Právní oddělení je skupinou funkcí ve společnosti Stora Enso, jejichž úkolem je poskytovat skupině podporu ohledně duševního vlastnictví, usnadnit etiku a dodržování předpisů společnosti Stora Enso a rovněž poskytovat vysoce kvalitní právní služby a poradenství skupině, divizím a funkcím.

Právní oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů je podřízenou funkcí právního oddělení. Právní oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů nese odpovědnost za náš kodex chování a související zásady, za jejich zavádění, školení etiky a vyšetřování v oblasti dodržování právních předpisů.

Návštěvy produkčních jednotek jsou návštěvy produkčních jednotek a dalších výrobních zařízení.

Jiná strana než zákazník má význam stanovený v oddílu 8.1.

Zahraniční banka je banka nacházející se mimo zemi sídla vkladatele, obvykle v jurisdikci s nízkým zdaněním (neboli v daňovém ráji), což přináší daňové a právní výhody.

Politické příspěvky jsou jakékoli příspěvky poskytnuté v penězích či naturálně na podporu politické organizace nebo jednotlivce. Naturální příspěvky mohou zahrnovat dary majetku nebo služeb, reklamní nebo propagační aktivity schvalující politickou stranu, nákup vstupenek na akce zabývající se získáváním finančních prostředků a příspěvky výzkumným organizacím, které jsou úzce spojeny s politickou stranou.

Politické organizace nebo jednotlivci zahrnují politické strany, volební výbory, organizace přidružené ke straně, výzkumné organizace spojené se stranou a tiskové nebo lobbistické skupiny spojené se stranou, funkcionáře a kandidáty strany.

Mezi veřejné činitele patří:

  • jakýkoli vedoucí pracovník, zaměstnanec nebo zástupce nebo jakákoli osoba jinak jednající v úřední funkci za státní orgán nebo jeho jménem;
  • zaměstnanci státem vlastněných nebo ovládaných subjektů;
  • legislativní, správní nebo soudní úředník bez ohledu na to, zda je volený nebo jmenovaný;
  • funkcionář politické strany nebo jednotlivec, který v ní zastává nějaké postavení;
  • kandidát na politickou funkci;
  • nebo osoba, která jinak vykonává veřejnou funkci za určitou zemi nebo jejím jménem.

V praxi to může zahrnovat státní zaměstnance, inspektory, členy politické strany, zaměstnance státní univerzity, soudce, celní a imigrační úředníky, velvyslance a pracovníky velvyslanectví a zaměstnance donucovacích orgánů.  Tento seznam není vyčerpávající.  Pokud budete mít nějaké dotazy, zeptejte se právního oddělení.

Srážka (někdy nazývaná jako bonus) je vrácením části kupní ceny prodávajícím kupujícímu poté, co byla faktura plně zaplacena. Srážka může být podmínečná nebo nepodmínečná. Srážka se obvykle poskytuje formou dobropisu.  Srážka může být založena na výkonech (např. spojena s objemem prodejů) a může být sjednána nebo slíbena v původní kupní smlouvě, samostatným dopisem nebo v konkrétní smlouvě o srážkách.   Ve finančních účtech je zahrnuta v čisté prodejní hodnotě.  Srážka se odlišuje od slevy tím, že srážka je poskytována po zaplacení a sleva se odečítá před platbou.

Případ se zvýšenou opatrností představuje podezřelé okolnosti nebo incidenty, které naznačují možné úplatkářství nebo korupci.

Vlastník vztahu znamená osobu, která byla přidělena, aby spravovala vztah s kritickou třetí stranou.

Odpovědná osoba má význam stanovený v oddílu 3.6.

Sponzorská činnost je podpora akce, činnosti, osoby nebo organizací finančně nebo výrobky či službami a využití publicity cíle sponzoringu. Ze spolupráce mají prospěch obě strany.

Společnost znamená společnost Stora Enso OYJ, její konsolidované sesterské a dceřiné společnosti.

Daňový ráj má význam uvedený v oddílu 9.2.

Třetí strana má význam uvedený v oddílu 6.1.

Tyto zásady znamenají zásady obchodní praxe.

Obchodní asociace, rovněž známá jako odvětvová organizace, podnikatelské sdružení nebo oborové sdružení, znamená organizaci založenou a financovanou podniky, které pracují v konkrétním odvětví.

Lovecké aktivity typu A mají význam uvedený v oddílu 7.3.5.

Lovecké aktivity typu B mají význam uvedený v oddílu 7.3.5.

OSN znamená Organizace spojených národů.

USA znamená Spojené státy americké.