15. DEFINITIONER

Published : november 29, 2016  /  Updated : mars 30, 2020

Definitioner

En muta eller att ge mutor är ett erbjudande om eller mottagande av pengar, gåvor, lån, avgifter, belöningar eller andra förmåner till eller från någon person, i syfte att förmå personen att agera eller låta bli att agera, på ett sätt som är ohederligt, olagligt eller som bryter mot ett förtroende.

​​​​​​​​​​​Donation​ är en gåva till välgörande ändamål, på Stora Ensos vägnar eller i dess namn, det vill säga bidrag till välgörenhets- eller ideella organisationer utan motprestation, eller utan förväntningar på motprestation från Stora Ensos sida.

Stora Enso Code (uppförandekod) är en sammanfattning av Stora Ensos policyer, principer och riktlinjer som rör Stora Ensos verksamhet och som är tillgänglig på företagets intranät.

Provision har den innebörd som anges i avsnitt 8.2.

Företag avser Stora Ensos OYJ, dess närstående bolag och dotterbolag.

Företagspresenter avser nominella gåvor med Stora Ensos logotyper eller andra tecken som representerar Stora Enso.

Konkurrenskänslig information har den innebörd som anges i avsnitt 3.2.1.2.

Konkurrent avser ett företag som är aktivt på samma relevanta marknad som Stora Ensos eller ett företag som inom en kort period sannolikt kommer att inträda på samma relevanta marknad som Stora Enso.

Korruption är missbruk av erhållna befogenheter för egen vinning.

Riskfyllt land har den innebörd som anges i avsnitt 10.

Riskfyllda anställda är en grupp av anställda som definieras genom deras ställning och som ska erhålla mer djupgående efterlevnadsutbildning.

Riskfyllda tredje parter har den innebörd som anges i avsnitt 6.2.

Kund avser den juridiska person som namnges i försäljningskontraktet.

Kundevent är en slags GRO som innefattar resor, inkvartering och representation.

Avdrag är ett avdrag från en fakturas nominella värde som görs före betalning och avtalas i försäljningskontraktet. Det kan ibland anges på en separat kreditnota, varvid anvisningarna för betalning av rabatt ska följas. Ett avdrag inkluderas i nettoförsäljningsvärdet i redovisningen. Den huvudsakliga skillnaden mellan ett avdrag och en rabatt är att en rabatt ges efter en betalning och ett avdrag görs före betalning.

Omkostnader är resekostnader eller andra liknande kostnader som betalas för eller av en presumtiv eller befintlig kund, eller affärspartner, och som inte omfattas av ett normalt affärsavtal. Omkostnader kan omfatta resekostnader för att besöka en tillverknings- eller referensanläggning, eller resor för att delta i ett kundevent.

EU avser Europeiska unionen.

Facilitation Payment (smörjningsbetalning) är en informell, icke officiell betalning till en offentligt anställd för att uppmuntra honom eller henne att utföra tjänster som du har rätt att få även utan denna betalning, eller för att påskynda ett rutinärende. Betalningen kallas ibland för ”handtryckning” eller ”grease payment”. Betalningens syfte är att underlätta eller säkerställa utförande av någon rutinmässig uppgift, till exempel utfärdande av tillstånd, licenser, eller andra offentliga handlingar, behandling av handlingar, till exempel visum och arbetstillstånd, tillhandahållande av polisskydd, avhämtning eller utdelning av post, telefontjänster, energi- och vattenförsörjning eller lossning av varor.

GRO avser gåvor, representation och omkostnader.

Gåvor är vanligtvis objekt som erbjuds eller ges som ett tecken på vänskap eller uppskattning, för att marknadsföra ett företags varumärke eller för att markera ett evenemang eller en högtid. En gåva kan bestå av såväl varor som tjänster.

Group Controlling är koncernens funktion med samma namn.

Group Taxes är koncernens funktion med samma namn.

Gäst har den innebörd som anges i avsnitt 7.3.5.

Representation innefattar underhållning, måltider, mottagningar, biljetter till nöjen, sociala och idrottsevenemang o.s.v. samt resekostnader eller andra liknande kostnader som betalas för eller av en presumtiv eller befintlig kund, eller affärspartner, och som inte omfattas av ett normalt affärsavtal. Tillfällen där givaren inte närvarar vid underhållningen eller evenemanget utgör en gåva snarare än representation. Om exempelvis en motpart i affärer ger en anställd hos Stora Enso två biljetter till en konsert och ingen från motpartens företag närvarar, ska detta hanteras som en gåva (med tillämpning av lämpliga tröskelvärden och regler för gåva) snarare än representation.

Jakt avser både jakt av typ A och jakt av typ B, enligt vad som anges i avsnitt 7.3.5.

Insider avser någon har tillgång till opublicerad information som sannolikt skulle påverka värdet på Stora Ensos aktier.

Insiderinformation är information som rör Stora Enso information som inte offentliggjorts och som kan påverka värdet på Stora Ensos aktier eller Stora Ensos andra värdepapper som är föremål för offentlig handel. Denna påverkan kan vara positiv eller negativ.

Internal Audit är koncernens funktion med samma namn.

Kickback innebär återbetalning av en del av en kontraktssumma till en anställd hos en affärspartner, eller användning av metoder som underleverantörskontrakt, inköpsorder eller konsultavtal för att kanalisera betalningar till offentliga tjänstemän, anställda, deras släktingar eller affärspartner.

Legal är en koncernfunktion inom Stora Enso som har som uppgift att stöda företaget vad beträffar immateriell egendom, att underlätta etik och efterlevnad för Stora Enso samt att tillhandahålla högklassig juridisk service för koncernen, divisionerna och funktionerna.

Legal, Ethics och Compliance är en underfunktion för Legal. Legal, Ethics och Compliance ansvarar för våra Stora Enso Codes (uppförandekoder) och relaterade policyer, tillämpning, etikutbildning och utredning av juridisk efterlevnad.

Bruksbesök är besök på bruk och andra produktionsenheter.

Part som inte är kund har den innebörd som anges i avsnitt 8.1.

Offshorebank är en bank utanför kontoinnehavarens hemland, vanligen i ett land med låga skatter (eller ett skatteparadis) som erbjuder ekonomiska och juridiska fördelar.

Politiska bidrag är penningbidrag eller bidrag i annan form till stöd för en politisk organisation eller individ. Bidrag i annan form kan innefatta gåvor som är egendom eller tjänster, reklam eller marknadsföringsaktiviteter till stöd för ett politiskt parti, köp av biljetter till ett insamlingsevenemang och bidrag till forskningsorganisationer med nära samband till ett politiskt parti.

Politiska organisationer eller individer inkluderar politiska partier, valkommittéer, organisationer och forskningsorganisationer samt påtrycknings- eller lobbygrupper med partiförbindelser, partifunktionärer och kandidater.

Offentligt anställda är bland andra:

  • tjänstemän, anställda eller representanter för myndigheter, eller personer som i någon annan roll representerar en myndighet,
  • anställda på organisationer som ägs eller styrs av myndigheter,
  • lagstiftande, administrativa eller juridiska tjänstemän oavsett om de är folkvalda eller utsedda,
  • en funktionär eller annan person med befattning inom ett politiskt parti,
  • en kandidat till något offentligt ämbete, eller
  • en person som på annat sätt utför något offentligt uppdrag i eller för något land.

I praktiken innefattas även statstjänstemän, medlemmar i politiska partier, anställda vid statliga universitet, domare, tull- och immigrationsmyndigheter, ambassadörer och anställda vid ambassader samt poliser. Denna lista är inte uttömmande. Fråga Legal om du har frågor.

Rabatt (som ibland kallas för bonus) är en återbetalning av en del av ett inköpspris och görs av en säljare till en köpare efter att fakturan har betalats helt. En rabatt kan vara villkorlig eller ovillkorlig. En rabatt ges vanligtvis som kreditnota. Rabatten kan vara prestationsbaserad (t.ex. länkad till försäljningsvolymen) och kan avtalas eller utlovas i det ursprungliga försäljningskontraktet, i ett separat brev eller i ett specifikt rabattkontrakt. Den inkluderas i nettoförsäljningsvärdet i redovisningen. En rabatt skiljer sig från ett avdrag i att rabatten ges efter betalning och avdraget dras av före betalning.

Varningsflaggor är misstänkta omständigheter eller händelser som är tecken på möjliga mutor eller möjlig korruption.

Relationsansvarig ​​​är den person som är utsedd att hantera en relation till en riskfylld tredje part.

Ansvarig person har den innebörd som anges i avsnitt 3.6.

Skatteparadis har den innebörd som anges i avsnitt 9.2.

Sponsring är stöd till ett evenemang eller en aktivitet, person eller organisation i form av pengar, produkter eller tjänster i syfte att dra nytta av mottagarens publicitet. Samarbetet är fördelaktigt för båda parter.

Stora Enso avser Stora Enso OYJ, dess konsoliderade närstående bolag och dotterbolag.

Tredje part har den innebörd som anges i avsnitt 6.1.

Tier 1-länder som vid tidpunkten för det här avsnittets senaste uppdatering var, Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien och Krim territoriet, i avsnitt 10.

Tier 2-länder som vid tidpunkten för det här avsnittets senaste uppdatering var, Afghanistan, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Burundi, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Egypten, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Libanon, Libyen, Montenegro, Myanmar, Palestina, Ryssland, Serbien, Somalia, Sydsudan, Sudan, Tunisien, Ukraina, Venezuela, Jemen och Zimbabwe, i avsnitt 10.

Denna policy avser denna Business Practice Policy (Policy som rör affärsetik).

Branschorganisation, även känt som handelsgrupp för branschen, affärsorganisation eller sektorsorganisation, avser en organisation som har bildats och finansieras av företag som är verksamma inom en viss bransch.

Jakt av typ A har den innebörd som anges i avsnitt 7.3.5.

Jakt av typ B har den innebörd som anges i avsnitt 7.3.5.

FN avser Förenta nationerna.

USA avser Amerikas förenta stater.