15. Määritelmät

Published : lokakuu 26, 2016  /  Updated : maaliskuu 30, 2020

Määritelmät

Alennus on vähennys laskun nimellismäärästä, joka tehdään ennen maksua ja sovitaan myyntisopimuksessa.  Se voidaan joskus antaa erillisellä hyvityslaskulla, jolloin on noudatettava ostohyvitysten maksamisesta annettuja ohjeita.  Alennus sisältyy kirjanpidossa myynnin nettoarvoon.  Ensisijainen ero Alennuksen ja Ostohyvityksen välillä on se, että Ostohyvitys annetaan maksun jälkeen ja Alennus vähennetään ennen maksua.

Asiakas tarkoittaa myyntisopimuksessa nimettyä oikeussubjektia.

Asiakastilaisuus on Lahjojen, Vieraanvaraisuuden ja Kulukorvausten tyyppi, johon voi sisältyä matkustamista, majoitusta ja muuta Vieraanvaraisuutta.

Asiaton Maksupalautus (ns. Kickback) on osan sopimuksen mukaisesta maksusta tai kauppahinnasta antamista takaisin liikekumppanin työntekijöille  tai erilaisten sopimusjärjestelyiden  kuten alihankintasopimusten, ostotilausten tai konsultointisopimusten käyttämistä maksujen kanavoimiseen valtion virkamiehille, työntekijöille, heidän sukulaisilleen tai liikekumppaneilleen.

Stora Enson toimintaohjeet on yhteenveto kaikkien Stora Enson toimintaan liittyvien toimintaohjeiden, periaatteiden ja linjausten keskeisimmistä sisällöistä. Se on saatavissa Yhtiön intranetistä.

Ei-asiakasosapuolen merkitys on esitetty osiossa 8.1.

EU tarkoittaa Euroopan Unionia.

Group Controlling -yksikkö on samanniminen konsernin toiminto.

Group Taxes -yksikkö on samanniminen konsernin toiminto.

Kilpailija tarkoittaa yhtiötä, joka toimii samalla relevantilla markkinalla kuin Stora Enso, tai yhtiötä, joka todennäköisesti tulee lähiaikoina samalle markkinalle kuin Stora Enso.

Kilpailun Kannalta Arkaluonteisten tietojen merkitys on esitetty osiossa 3.2.1.2.

Kolmannen Osapuolen merkitys on esitetty osiossa 6.1.

Korkeamman Riskin Sopimuskumppanien merkitys on esitetty osiossa 6.2.

Korkeamman Riskin Tehtävissä Toimivat Työntekijät on asemansa määrittelemä ryhmä työntekijöitä, joiden tulee saada perusteellisempaa koulutusta compliance-säännöistä.

Korruptio on toimivallan tai aseman väärinkäyttöä henkilökohtaisen edun saamiseksi.

Kulukorvaukset tarkoittavat matkakustannusten tai vastaavien kulujen, jotka eivät sisälly normaaliin kaupalliseen sopimukseen, maksamista mahdolliselle tai olemassa olevalle asiakkaalle tai liikekumppanille tai tämän toimesta. Kulukorvauksia voivat olla kulut, jotka liittyvät matkaan katsomaan tuotantolaitosta tai matkakuluja muuhun asiakkaille järjestettävään tilaisuuteen.

Lahjat ovat tyypillisesti esineitä, joita tarjotaan tai annetaan ystävyyden tai arvostuksen merkiksi, yhtiön tuotemerkin edistämiseksi tai tilaisuuden tai juhlan johdosta.  Lahja voi koostua sekä tavaroista että palveluista.

Lahjat, Vieraanvaraisuus ja Kulukorvaukset tarkoittavat Lahjoja, Vieraanvaraisuutta ja Kulukorvauksia​​​​​​​​​, joita Stora Enso tarjoaa omille asiakkailleen liittyen liiketoimintaansa.

Lahjoitus on Stora Ensonpuolesta tai nimissä annettu lahja bona fide -hyväntekeväisyystarkoituksiin, so. hyväntekeväisyysjärjestölle tai voittoa tavoittelemattomalle järjestölle annettu avustus, josta Stora Enso ei saa eikä odota saavansa hyötyä .

Lahjus tai Lahjonta on rahan, lahjan, lainan, maksun, palkkion tai muun edun tarjoamista jollekulle henkilölle tai vastaanottamista joltakulta henkilöltä kannustimena toimimaan tai jättämään toimimatta jollakin tavalla, niin että päädytään toimimaan epärehellisesti, laittomasti tai luottamusta rikkovasti.

Lakiosasto on Stora Enson Konsernitoiminto, jonka tehtävä on tarjota Konsernille immateriaalioikeudellista tukea, auttaa Stora Enson etiikan ja säännösten noudattamista sekä tarjota korkealaatuista oikeudellista palvelua ja lainopillisia neuvoja Konsernille, liiketoimintayksiköille ja muille toiminnoille.

Lakiosaston Ethics and Compliance -yksikkö on Lakiosastoon kuuluva alayksikkö. Lakiosaston Ethics and Compliance -yksikkö vastaa Stora Enson toimintaohjeista ja siihen liittyvistä toimintaohjeista, toteuttamisesta, eettisestä koulutuksesta ja sääntöjen rikkomista koskevista tutkimuksista.

Metsästystoiminta tarkoittaa sekä Tyypin A Metsästystoimintaa että Tyypin B Metsästystoimintaa, kuten on esitetty osiossa 7.3.5.

Offshore-pankki on pankki, joka sijaitsee muualla kuin tallettajan asuinmaassa ja tyypillisesti alhaisen verotuksen maassa (eli veroparatiisissa), joka tarjoaa taloudellisia ja juridisia etuja.

Ostohyvitys (jota joskus kutsutaan bonukseksi) on myyjän ostajalle palauttama osa ostohinnasta sen jälkeen, kun lasku on täysin maksettu. Ostohyvitys voi olla ehdollinen tai ehdoton. Ostohyvitys annetaan yleensä hyvityslaskun muodossa.  Ostohyvitys voi olla suoritusperusteinen (esim. kytketty myynnin määrään), ja se voi olla sovittu tai luvattu alkuperäisessä myyntisopimuksessa, erillisessä kirjeessä tai erityisessä ostohyvityssopimuksessa.   Se sisältyy liikekirjanpidossa myynnin nettoarvoon.  Ostohyvitys poikkeaa Alennuksesta siten, että Ostohyvitys annetaan maksun jälkeen ja Alennus vähennetään ennen maksua.

Pakotteiden Kohteena Olevan Maan merkitys on esitetty osiossa 10.

Poliittiset Organisaatiot tai Henkilöt ovat poliittisia puolueita, vaalilautakuntia, puolueisiin kytköksissä olevia organisaatioita, puoluekantaisia tutkimuslaitoksia, puoluekantaisia edunvalvontaryhmiä tai puolueen toimihenkilöitä tai ehdokkaita.

Provision merkitys on esitetty osiossa 8.2.

Sisäinen Tarkastus on saman niminen konsernin toiminto.

Sisäpiiriläinen tarkoittaa ketä tahansa, jolla on julkaisematonta tietoa, joka voi vaikuttaa Stora Enson osakkeen hintaan.

Sisäpiiritieto on Stora Ensoon liittyvää julkaisematonta tietoa, joka voi vaikuttaa Stora Enson osakkeiden tai muiden julkisen kaupankäynnin kohteena olevien Stora Enson arvopapereiden arvoon. Vaikutus voi olla positiivinen tai negatiivinen.

Sponsorointi on tapahtuman, toiminnan, henkilön tai organisaation tukemista taloudellisesti tai tuotteilla tai palveluilla ja sponsoroinnin kohteen julkisuuden hyödyntämistä. Molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä.

Stora Enso tarkoittaa Stora Enso Oyj:tä ja siihen kuuluvia osakkuusyhtiöitä ja tytäryhtiöitä.

Tehdasvierailut ovat vierailuja tehtaisiin ja muihin tuotantolaitoksiin.

Toimialajärjestö, joka tunnetaan myös nimillä toimialan talousryhmä, elinkeinoyhdistys tai toimialayhdistys, tarkoittaa tietyllä toimialalla toimivien liikeyritysten perustamaa ja rahoittamaa organisaatiota.

Tuki poliittisille organisaatioille tai henkilöille on rahana tai luontoissuorituksena annettu avustus Poliittisen Organisaation tai Henkilön tukemiseksi. Avustukset luontoissuorituksena voivat olla omaisuus- tai palvelulahjoja, jotakin poliittista puoluetta tukevaa mainontaa tai markkinointia, lippujen ostamista varainkeruutapahtumiin tai avustuksia tutkimusorganisaatioille, joilla on läheiset siteet johonkin poliittiseen puolueeseen.

Tyypin A Metsästystoiminnan merkitys on esitetty osiossa 7.3.5.

Tyypin B Metsästystoiminnan merkitys on esitetty osiossa 7.3.5.

Tämä Toimintaohje tarkoittaa tätä Business Practice Policya.

Varoitussignaalit ovat epäilyttäviä olosuhteita tai tapahtumia, jotka osoittavat mahdollista lahjontaa tai korruptiota.

Vastuuhenkilön merkitys on esitetty osiossa 3.6.

Veroparatiisin merkitys on esitetty osiossa 9.2.

Vieraan merkitys on esitetty osiossa 7.3.5.

Vieraanvaraisuus voi sisältää esimerkiksi ajanvietettä, aterioita, liput ajanvietteisiin, sosiaalisiin tai urheilutapahtumiin jne. ja matkakustannusten tai muiden asiaan liittyvien kulujen, jotka eivät sisälly normaaliin kaupalliseen sopimukseen, maksamista mahdolliselle tai olemassa olevalle asiakkaalle tai liikekumppanille tai tämän toimesta.  Tilaisuus, jossa antaja ei ole läsnä ajanvietteessä tai tapahtumassa, on Lahja eikä niinkään Vieraanvaraisuutta.  Jos liiketoiminnan vastapuoli esimerkiksi antaa Stora Enson työntekijälle kaksi lippua konserttiin eikä kukaan liiketoiminnan vastapuolen yhtiöstä ole läsnä, tätä on pidettävä Lahjana (soveltaen asiaankuuluvia kynnysarvoja ja sääntöjä Lahjoille) eikä niinkään Vieraanvaraisuutena.

Virkamiehiä ovat:

  • virkailija, työntekijä tai edustaja tai kuka tahansa henkilö, joka on muutoin virantoimituksessa valtion viraston puolesta tai sen nimissä
  • valtion omistaman tai valtion määräysvallassa olevan yksikön työntekijä
  • vaaleilla valittu tai nimitetty lainsäädäntö-, hallinto- tai oikeusvirkamies
  • poliittisen puolueen toimihenkilö tai henkilö, jolla on jonkinlainen asema poliittisessa puolueessa
  • poliittiseen virkaan ehdolla oleva henkilö
  • henkilö, joka muutoin hoitaa julkista tehtävää jonkin maan puolesta tai lukuun

Käytännössä tähän ryhmään voivat kuulua virkamiehet, tarkastajat, poliittisten puolueiden jäsenet, valtiollisten yliopistojen työntekijät, tuomarit, tulli- ja maahanmuuttovirkailijat, suurlähettiläät ja suurlähetystöjen henkilöstö sekä lainvalvojat.  Tämä luettelo ei ole tyhjentävä.  Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteyttä Lakiosastoon.

Voiteluraha on epämuodollinen, epävirallinen maksu Virkamiehelle tämän kannustamiseksi suorittamaan palveluja, joiden saamiseen sinulla on oikeus ilman tätä maksuakin, tai rutiinitehtävän jouduttamiseksi. Se on maksu rutiininomaisten, ei-harkinnanvaraisten tehtävien, kuten lupien, käyttöoikeuksien tai muiden virallisten asiakirjojen, valtiollisten asiakirjojen, kuten viisumien ja työtilausten, käsittelyn, poliisisuojelun saamisen, postin noudon ja toimituksen, puhelinpalvelujen saamisen, sähkön- ja vedenjakelun ja rahdin kuormaamisen ja purkamisen, suorituksen jouduttamiseksi tai turvaamiseksi.

Yhteistyösuhteesta Vastaava Henkilö tarkoittaa henkilöä, joka on nimitetty hoitamaan suhdetta Korkeamman Riskin Sopimuskumppaniin​​​​​​​​.

YK tarkoittaa Yhdistyneitä Kansakuntia.

Yhdysvallat tarkoittaa Amerikan Yhdysvaltoja.

Yhtiö tarkoittaa Stora Enso Oyj:tä ja sen osakkuusyhtiöitä ja tytäryhtiöitä.

Yhtiön Mainoslahja tarkoittaa nimellistä lahjaa, jossa on Stora Enson logo tai muu Stora Ensoa edustava merkki.