2. BEDRÄGERI OCH BEDRÄGLIGT BETEENDE

Published : november 29, 2016  /  Updated : augusti 13, 2019

2. BEDRÄGERI OCH BEDRÄGLIGT BETEENDE

Vi verkar för en etisk arbetsmiljö och främjar ansvarsfull verksamhet. Bedrägligt beteende är strängt förbjudet.
Bedrägeri är en avsiktlig handling eller försummelse som syftar till att vilseleda en annan individ eller organisation för att uppnå förmån för sig själv eller någon annan. Exempel på bedrägligt beteende innefattar, men är inte begränsat till:

  • avsiktliga felaktigheter eller utelämnande av viktiga finansiella händelser, transaktioner eller annan information,
  • förfalskning eller manipulering av redovisningsuppgifter eller -handlingar, bokslut eller andra officiella affärshandlingar, och
  • förskingring eller stöld av företagets tillgångar, resurser eller användning av anställdas arbetstid för egen vinning.

Vår policy är att se till att alla misstänkta fall av bedrägligt beteende som rör Stora Enso omedelbart rapporteras, utreds och, om så är lämpligt, blir föremål för åtal. Varje enhet ansvarar för att etablera och upprätthålla tillräckliga interna kontrollåtgärder för att ge rimliga garantier för att bedrägerirelaterade risker identifieras, övervakas, granskas och förebyggs på ett lämpligt sätt. Chefer ska informera personalen i varje enhet om dessa kontrollåtgärder.

 Aktiv åtgärd

  • Misstänkt bedrägligt beteende inom företaget eller från tredje part som Stora Enso samarbetar med, eller i övrigt har kontakt med, till exempel kunder eller andra kommersiella motparter, ska rapporteras till Legal.