3. PRÁVNÍ PŘEDPISY O HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI

Published : Březen 15, 2017  /  Updated : Duben 28, 2021

3. PRÁVNÍ PŘEDPISY O HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI

Podporujeme zásady spravedlivé hospodářské soutěže. Stanovení pevných cen, rozdělení trhu a podobné protisoutěžní praktiky jsou zakázány.

Zákony o hospodářské soutěži Evropské unie, antimonopolní zákony Spojených států a odpovídající zákony dalších zemí jsou navrženy tak, aby zachovaly konkurenceschopnou ekonomiku. Podporujeme takové právní předpisy, jejichž cílem je zajistit volný trh a dát každému příležitost uspět na základě špičkových produktů. Porušení předpisů o hospodářské soutěži je nejen v rozporu s našimi pravidly a těmito zásadmi, ale může také vést k značným finančním sankcím, škodám a případné trestní odpovědnosti a trestu odnětí svobody pro jednotlivce. Porušení antimonopolních předpisů / předpisů o hospodářské soutěži může také vést k podstatným ztrátám času a úsilí managementu a k nepříznivé publicitě, která poškozuje pověst společnosti.

Všichni zaměstnanci a obchodní partneři společnosti Stora Enso by si měli být vědomi požadavků a předpisů o hospodářské soutěži v zemích, kde vykonávají svou obchodní činnost, a měli by je dodržovat. Kromě toho by všichni zaměstnanci měli mít na paměti, že zákony o hospodářské soutěži v Evropě nebo ve Spojených státech se mohou například vztahovat také na obchodní činnost, která probíhá někde jinde.

Vzhledem ke složitosti tohoto tématu byste se kdykoli, když budete mít nějakou obavu nebo dotaz týkající se právních předpisů o hospodářské soutěži, měli poradit s právním oddělení.

3.1 Základní pravidla

Všechny dohody mezi podniky, rozhodnutí ze strany sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže, jsou obvykle podle právních předpisů o hospodářské soutěži (viz oddíl 3.2) zakázány.

Společnost Stora Enso musí jednat nezávisle jak při prodeji zákazníkům, tak při nákupu od dodavatelů, nesnažit se ovlivňovat budoucí tržní chování svých konkurentů a dbát zvýšené opatrnosti při setkání s konkurenty. Před kontaktem s konkurentem musí být zvážena ochranná opatření s ohledem na nová členství v obchodních asociacích (viz oddíl 3.2.1.5), při návštěvách produkčních jednotek (viz oddíl 3.2.1.6) a při porovnání se situací na trhu (viz oddíl 3.2.1.7). Určité kontakty s konkurenty by měly být nahlášeny i v případě, že se již uskutečnily (viz oddíl 3.2.1.8).

Dominantní postavení znamená pozici ekonomické síly, která umožňuje podniku bránit efektivní hospodářské soutěži na trhu a chovat se v podstatě nezávisle na trhu. Určité způsoby chování dominantního podniku mohou představovat jeho zakázané zneužití. Příkladem zneužití jsou nekalé cenové praktiky, diskriminace vůči určitým zákazníkům a určité systémy srážek (viz oddíl 3.3).

Strukturální změny podniků, jako jsou fúze, akvizice, odprodeje a zakládání společných podniků, mají obvykle za následek některé aspekty související s právními předpisy o hospodářské soutěži (viz oddíl 3.4 a 3.5).

3.2 Zakázané dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě

3.2.1 Vztahy s konkurenty

3.2.1.1 Dohody s konkurenty

Za žádných okolností nesmí společnost Stora Enso uzavírat jakékoli dohody, ať už písemné nebo ústní, výslovné nebo implicitní, které by mohly být vnímány jako potenciálně omezující hospodářskou soutěž. Mezi příklady dohod, u nichž je zvláště pravděpodobné, že představují závažné porušení právních předpisů o hospodářské soutěži, patří:

 • Dohody o tom, jaké ceny účtovat, např. dohody s cílem účtovat stejnou cenu, uplatňovat stejné slevy, dodržovat cenové vzorce, zvýšit nebo snížit ceny o stejné procento atd.;
 • Dohody o rozdělení trhů či zákazníků, např. dohody, že spolu nebudeme navzájem soutěžit v určité zeměpisné oblasti nebo u určitého zákazníka nebo kategorie zákazníků (například, že se jedna společnost zaměří na přímý prodej a druhá se bude soustředit na prodej prostřednictvím distributorů);
 • Dohody o tom, zda jednat, nebo nejednat s určitým dodavatelem, zákazníkem nebo kategorií dodavatele/zákazníka (například dohody o kolektivním bojkotu určitých dodavatelů, u nichž se zdá, že účtují přemrštěné ceny);
 • Dohody o koordinaci nabídek v jakémkoli procesu prodeje nebo nákupu, např. za účelem získání nejlepší ceny; a
 • Dohody o omezení nebo řízení výroby, technického rozvoje nebo investic.

Zákaz omezujících dohod se vztahuje na jednání ve vzájemné shodě, jakož i na formální smlouvy. To si klade za cíl zakázat situace, kdy nebyla uzavřena žádná formální dohoda, ale kdy společnost díky přímým nebo nepřímým kontaktům v souvislosti s obchodními cíli ovlivňuje tržní chování konkurenta takovým způsobem, že se předpokládá, že to bude mít vliv na hospodářskou soutěž.

Zákaz se netýká pouze dohod, které ve skutečnosti omezují hospodářskou soutěž, ale také dohod, které jsou ze své podstaty určeny k tomu, aby tak činily.

3.2.1.2 Sdílení informací s konkurenty

Zaměstnanci společnosti Stora Enso se nikdy nesmí účastnit žádných diskusí týkajících se informací citlivých z hlediska hospodářské soutěže, poskytovat informace citlivé z hlediska hospodářské soutěže konkurentovi nebo přijímat informace citlivé z hlediska hospodářské soutěže od konkurenta, není-li v rámci těchto zásad nebo právním oddělením dovoleno něco jiného.

Informace citlivé z hlediska hospodářské soutěže znamenají:

 1. Jakékoli důvěrné informace1 týkající se společnosti Stora Enso nebo jednoho nebo více konkurentů na jakémkoli trhu týkající se jejich nedávných2, současných nebo budoucích soutěžních aktivit, strategií a/nebo plánů, včetně:
  1. stanovování cen (včetně aktuálních cen, jakož i ceníků nebo orientačních cen, je-li to relevantní);
  2. slev nebo slevových politik;
  3. postupů nebo strategií předkládání nabídek;
  4. zákazníků (včetně totožnosti stávajících nebo potenciálních zákazníků, jakož i kategorií zákazníků);
  5. tržních území (kde společnost prodává/neprodává nebo má/nemá v úmyslu prodávat své výrobky);
  6. dodavatelů (včetně totožnosti stávajících nebo potenciálních dodavatelů, jakož i kategorií dodavatelů);
  7. podmínek prodeje;
  8. taktiky nebo strategie ohledně jednání se zákazníky;
  9. tržeb, zisků nebo marží;
  10. tržních podílů;
  11. strategií nebo nákladů v souvislosti s prodejem, marketingem, reklamou nebo propagací;
  12. údajů o trhu, nabídce/poptávce, cenových trendech atd. nebo názorů na ně (mimo jiné včetně toho, zda ceny na trhu (trzích) jsou příliš nízké, na jaké úrovni ceny by měly být, nebo jak dosáhnout vyšších nebo stabilnějších cen);
  13. plánů na rozšíření/zmenšení;
  14. projektů, strategií nebo nákladů výzkumu a vývoje;
  15. výrobní kapacity, objemu výroby nebo výrobních nákladů;
  16. množství prodaných nebo vyrobených kusů a zásob; a
  17. informací o vnitřní organizaci podniku;
 2. Veškeré důvěrné informace týkající se společnosti Stora Enso, které by mohly být příjemcem použity při rozhodování o výše uvedených záležitostech nebo k předvídání strategie společnosti Stora Enso ve vztahu k výše uvedeným záležitostem;
 3. Veškeré důvěrné informace týkající se některého konkurenta, které by mohly být společností Stora Enso použity při rozhodování o výše uvedených záležitostech nebo k předvídání strategie konkurenta ve vztahu k výše uvedeným záležitostem;
 4. Jakékoli jiné důvěrné informace týkající se společnosti Stora Enso, které by mohly být příjemcem použity způsobem, který by mohl omezit hospodářskou soutěž; nebo
 5. Jakékoli jiné důvěrné informace týkající se některého konkurenta, které by mohly být společností Stora Enso použity způsobem, který by mohl omezit hospodářskou soutěž.

Veškeré informace vyměňované v souvislosti s informacemi citlivými z hlediska hospodářské soutěže bez ohledu na kontext, ve kterém k výměně došlo, mohou představovat porušení právních předpisů o hospodářské soutěži.

3.2.1.3 Komunikace s veřejností a tržní signalizace

Pokud jde o veřejná prohlášení, musí společnost Stora Enso dodržovat určité požadavky regulačních úřadů a burz. Musíme si také být vědomi toho, že veřejná prohlášení v souvislosti s trhy pro naše výrobky by mohla být vnímána jako tržní signály mezi konkurenty a mohla by vyvolat vážné antimonopolní problémy. Zaměstnanci společnosti Stora Enso proto musí dodržovat tyto hlavní zásady:

 • Veřejná sdělení týkající se informací citlivých z hlediska hospodářské soutěže, například současných nebo budoucích cen, zásob, využití kapacit a prostojů, by měla být předem povolena/projednána s právním oddělením;
 • Veřejná sdělení týkající se informací citlivých z hlediska hospodářské soutěže, například cen, zásob, využití kapacit a prostojů, která se vztahují pouze k minulosti a pouze ke společnosti Stora Enso, a nikoli ke konkurentům společnosti Stora Enso, jsou z hlediska právních předpisů o hospodářské soutěži obvykle přijatelná;
 • Veřejná sdělení v podobě zpráv, prohlášení a oznámení o současných a budoucích cenách a dalších podmínkách obchodů se zákazníky (nebo dodavateli), nebo o prostojích by měla být poskytnuta pouze tehdy, když to vyžadují platné požadavky regulačních orgánů (včetně občanského a pracovního práva) a burz;
 • Veřejná sdělení poskytující celkový popis nebo hodnocení obecných budoucích tržních trendů, která jsou nezbytná pro spravedlivé tržní ocenění společnosti (výhledová prohlášení), jsou obvykle vyžadována pravidly regulačních orgánů a burz a jsou obecně přijatelná. Nicméně je třeba vynaložit úsilí k zajištění obecnosti informací, aby se zabránilo zdání tržní signalizace. Je tak přijatelné uvést, že na základě historických i současných faktorů se zdá, že v současné době roste poptávka, a tudíž i ceny. Konstatovat, že ceny v budoucnosti pravděpodobně (nebo snad) vzrostou o X % nebo o částku Y, je z právního hlediska hospodářské soutěže nepřijatelné;
 • Mluvčí společnosti Stora Enso by měli mluvit pouze o společnosti Stora Enso, a ne o odvětví obecně, o otázkách souvisejících s trhem nebo naznačovat, co by bylo/nebylo žádoucí z obecného hlediska odvětví (pokud to není v rámci obchodních asociací a pouze ohledně přijatelných politických otázek; např. diskuse v rámci obchodní asociace o potřebě vyšších cen nebo nižším objemu výroby v odvětví jsou nepřijatelné);
 • Mluvčí společnosti Stora Enso by neměli komentovat jednání nebo obchodní činnost konkurentů společnosti Stora Enso; a
 • Společnost Stora Enso by se měla zdržet poskytování příspěvků do publikací o průzkumu trhu. Takové příspěvky se mohou uskutečnit pouze v případě, že je to povoleno právním oddělením. Takovéto povolení lze získat, jestliže budou sdíleny přesné údaje v dobré víře, publikace shromažďuje údaje od prodejců i kupujících a publikované údaje jsou prezentovány v souhrnné podobě tak, že nejsou zveřejněny údaje od jednotlivých společností (nebo zákazníků).

3.2.1.4 Nákup od konkurentů společnosti Stora Enso či prodej konkurentům

Nákup od konkurentů a prodej konkurentům představuje zvláštní antimonopolní riziko spojené se sdílením informací a tržní signalizací. Aby se předešlo toku informací citlivých z hlediska hospodářské soutěže mezi konkurenty a zabránilo se zdání nedovoleného informačního toku, musí být přijata zvláštní opatření, kdykoli společnost Stora Enso nakupuje od dodavatelů nebo prodává kupujícím, kteří se společností Stora Enso soutěží.

Prodej výrobků konkurentům společnosti Stora Enso či nákup výrobků od nich by měl probíhat pouze z legitimních obchodních důvodů. V souvislosti s jednáním o prodeji konkurentům nebo o nákupu od nich může být nutná výměna některých informací citlivých z hlediska hospodářské soutěže. Neměly by se však vyměňovat žádné informace nad rámec toho, co je nezbytné pro účely dosažení dohody o prodeji/nákupu. Při sjednávání prodeje nebo nákupu s konkurentem platí následující zásady:

 • Žádné informace získané od konkurenta by se nikdy neměly vyměňovat s jiným konkurentem;
 • S konkurentem by se neměly vyměňovat žádné informace o transakcích týkajících se dalších zákazníků nebo dodavatelů společnosti Stora Enso nebo o dalších zákaznících nebo dodavatelích daného konkurenta (včetně cen a objemů dalších transakcí);
 • S konkurentem by se neměly vyměňovat žádné informace o nákladech kterékoli z obou společností. Pokud musí být náklady součástí vzorce pro výpočet ceny, měly by se získat od třetí strany, např. v případě nákladů na dopravu od nezávislé dopravní společnosti;
 • Pokud je to možné, je vhodnější použít ke stanovení ceny veřejné referenční ceny, aby se zabránilo odhalení vlastní cenové strategie každé ze společností; a
 • V případě swapů produktů je výměna kusu za kus způsobem, jak se vyhnout nutnosti citlivých jednání o cenách mezi konkurenty.

Interní nakládání s informacemi o konkurentech

Zaměstnanci společnosti Stora Enso podílející se na prodeji výrobků konkurentům společnosti Stora Enso budou mít přístup k informacím citlivým z hlediska hospodářské soutěže, jako je dohodnutá cena. Tito zaměstnanci nesmí sdělit tyto informace žádnému zaměstnanci společnosti Stora Enso zapojenému do nákupu těchto výrobků nebo podílejícímu se na prodeji následných výrobků obsahujících tyto výrobky.

Stejně tak nesmějí zaměstnanci společnosti Stora Enso podílející se na nákupu výrobků od konkurentů sdělit žádné informace citlivé z hlediska hospodářské soutěže dostupné v důsledku tohoto nákupu (včetně dohodnuté ceny) žádnému zaměstnanci společnosti Stora Enso podílejícímu se na prodeji těchto výrobků.

Je-li to možné, měly by být funkce nákupu a prodeje daných výrobků odděleny a vyřizovány různými zaměstnanci. Je-li nutné, aby tentýž zaměstnanec společnosti Stora Enso vyřizoval nákup i prodej, je zvláště důležité, aby nedošlo k jednání o cenách zahrnujícímu zveřejnění nákladů kterékoli ze stran nebo cenové politiky, která platí pro transakce s jinými externími stranami nebo jinými odděleními společnosti Stora Enso. V této situaci by se měly obvykle použít veřejné referenční ceny a informace o nákladech třetích stran.

V některých situacích, jako je například stanovení interních převodních cen, které jsou v souladu s daňovými zákony, mohou být nutná určitá interní sdělení týkající se cenových informací u výrobků prodaných konkurentům nebo od nich nakoupených. V tomto případě by měli zaměstnanci společnosti Stora Enso omezit informace předávané mezi zaměstnanci prodeje a nákupu na ty informace, které jsou k tomuto účelu nezbytně nutné. Zejména tam, kde je to možné, by se měly být vyměňovat pouze informace o průměrných cenách, které odrážejí obecné tržní podmínky.

 Účinné opatření

 • Veřejná sdělení týkající se informací citlivých z hlediska hospodářské soutěže, například současných nebo budoucích cen, zásob, využití kapacit a prostojů, by měla být předem povolena/projednána s právním oddělením;
 • Společnost Stora Enso by se měla zdržet poskytování příspěvků do publikací o průzkumu trhu. Takové příspěvky se mohou uskutečnit pouze v případě, že to je povoleno právním oddělením; a
 • Kdykoli budete mít obavu nebo dotaz týkající se právních předpisů o hospodářské soutěži, měli byste se poradit s právním oddělením.

3.2.1.5 Účast v obchodních asociacích

Obchodní asociace hrají důležitou roli v podnikání a přispívají k rozvoji odvětví, což je i v zájmu ostatních zainteresovaných stran. Činnost v rámci obchodních asociacích je ale třeba pečlivě zkoumat, protože obchodní asociace jsou ze své podstaty fórem pro kontakty mezi konkurenty, a proto představují potenciální riziko pro hospodářskou soutěž.

Zaměstnanci společnosti Stora Enso účastnící se schůzí obchodní asociace (včetně formálních i neformálních diskusí a komunikace) musí plně dodržovat pravidla o dohodách s konkurenty dle oddílu 3.2.1.1. a o sdílení informací s konkurenty dle oddílu 3.2.1.2..

Osvědčené postupy při účasti na schůzi obchodní asociace

 1. Před jakoukoli schůzí si sežeňte její program, který přesně zachycuje témata, která mají být projednávána. Tento program by měl být v průběhu schůze důsledně dodržován;
 2. V ideálním případě by měla každá schůze obchodní asociace začít připomínkou účastníkům, že schůze má být vedena v souladu s příslušnými právními předpisy o hospodářské soutěži, a toto by mělo být uvedeno v zápisu;
 3. Z diskusí probíhajících během schůze obchodní asociace by měl být pořízen úplný zápis. Tento zápis by měl obsahovat úplný seznam účastníků;
 4. Program, veškeré další dokumenty, které mají být při schůzi vyměňovány, a zápis z jednání by měly být přezkoumány a finalizovány právním zástupcem (např. právním zástupcem obchodní asociace, pokud má svého vlastního), aby se zajistilo, že neobsahují nejednoznačné nebo zavádějící formulace, které mohou nesprávně naznačovat existenci nepatřičných diskusí;
 5. Jsou-li v diskusích obchodní asociace nadnesena témata, která účastník ze společnosti Stora Enso považuje z hlediska právních předpisů o hospodářské soutěži za nepatřičná, měl by okamžitě vznést námitku a žádat o odložení projednávání těchto diskusí, aby se společnost Stora Enso mohla poradit s právním oddělením a aby bylo umožněno ostatním účastníkům požádat o radu svá příslušná právní oddělení. Zápis by měl jasně uvést, že společnost Stora Enso vznesla námitku, a pokud diskuze o nepatřičných tématech pokračuje i přes námitku společnosti Stora Enso, měl by účastník ze společnosti Stora Enso okamžitě opustit schůzi a požádat o to, aby jeho odchod ze schůze byl jasně uveden v zápisu;
 6. Pokud má obchodní asociace svého vlastního právního zástupce, měl by se v ideálním případě účastnit všech schůzí. Pokud obchodní asociace vlastního právního zástupce nemá, měla by společnost Stora Enso požádat o to, aby se v případě, že v programu budou uvedena citlivá témata, schůze mohl zúčastnit její vlastní právní zástupce. Před vznesení takovéhoto požadavku by daná situace měla být projednána s právním oddělením;
 7. Zajistěte, abyste se neúčastnili žádné neformální diskuse o citlivých tématech mimo formální schůzi;
 8. H. Všechny programy, zápisy a dokumenty vyměněné v souvislosti se schůzí obchodní asociace by měly být uchovávány po dobu nejméně 5 let;
 9. Po schůzi zkontrolujte, zda zápis přesně odráží diskuse, které se na formální schůzi uskutečnily; a
 10. Pokud po schůzi obchodní asociace není účastníkovi ze společnosti Stora Enso jasné, zda některá diskuse nebo činnost na schůzi nemohla porušit právní předpisy o hospodářské soutěži, měl by to okamžitě konzultovat s právním oddělením.

Výměna informací

Mnoho obchodních asociací si mezi členy navzájem vyměňuje informace týkající se různých záležitostí, jako jsou otázky životního prostředí, bezpečnosti, osvědčených postupů v odvětví a podobně. Za předpokladu, že tyto informace nejsou informacemi citlivými z hlediska hospodářské soutěže, neměla by jejich výměna za normálních okolností vyvolat obavy z narušení hospodářské soutěže.

Obecným pravidlem je, že by se diskuse a informace vyměněné během schůzí obchodní asociace měly co nejvíce omezovat na následující typy záležitostí:

 • Aktivity, které přispívají k pokroku v odvětví jako celku;
 • Podnět k přijetí nových právních předpisů, úprava stávajících právních předpisů nebo reakce na navrhované právní předpisy, ať už na vnitrostátní nebo nadnárodní úrovni; účast v soudním sporu týkajícím se celého odvětví;
 • Snížení cel a jiných právních překážek vývozu nebo dovozu; a
 • Výzkum zaměřený na bezpečnost nebo jiné technické aspekty materiálů, výrobků nebo výrobních postupů.

Příležitostně mohou obchodní asociace shromažďovat informace o skutečnostech, jako jsou prodeje, náklady nebo dokonce i ceny jejich členů v minulosti. Takové shromažďování informací nemusí být považováno za porušení pravidel hospodářské soutěže v případě, že informace poskytnuté členy jsou historické (obvykle alespoň jeden rok staré, ne-li více), pokud jsou informace sestaveny nezávislou třetí stranou, jako je například sama obchodní asociace , a v případě, že jsou zjištění uvedena v souhrnné formě (tak, že není možné, aby příjemci identifikovali informace týkající se konkrétní společnosti3).

 Účinné opatření

 • Jakékoli nové členství v obchodní asociaci, jejímiž členy jsou i stávající nebo potenciální konkurenti společnosti Stora Enso, musí být předem schváleno právním oddělením a oddělením etiky a dodržování předpisů. Žádost by měla být podána zde.

3.2.1.6 Návštěvy výrobních závodů a dalších zařízení

Mohou se uskutečňovat návštěvy výrobních závodů a dalších výrobních zařízení, mimo jiné včetně plantáží, laboratoří a logistických uzlů (návštěvy produkčních jednotek) Musí však být zavedena určitá ochranná opatření, aby se zabránilo rizikům chybné interpretace. Návštěvy produkčních jednotek mohou mít zcela legitimní důvody, z nichž mají v konečném důsledku prospěch zákazníci.

Návštěvy interních produkčních jednotek a závodů mimo odvětví, ve kterých působí společnost Stora Enso. Tento typ návštěvy nepředstavuje žádná antimonopolní rizika.

Návštěvy produkčních jednotek mezi konkurenty. Ačkoli z návštěv produkčních jednotek konkurentů nebo konkurenty mohou mít spotřebitelé prospěch, představují rovněž významná antimonopolní rizika. Z toho důvodu by zaměstnanci společnosti Stora Enso měli navštěvovat konkurenční produkční jednotky nebo hostit návštěvníky z konkurenčních produkčních jednotek pouze tehdy, když z toho mohou vyplývat velké potenciální přínosy a jsou zavedena vhodná ochranná opatření.

 • Návrhy na návštěvu produkčních jednotek konkurentů nebo ze strany konkurentů musí případ od případu přezkoumat a schválit právní oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů;
 • Návštěvy konkurenčních produkčních jednotek na základě pozvání od dodavatelů za účelem předvedení zařízení dodavatele instalovaného v konkurenční produkční jednotce budou pravděpodobně povoleny;
 • Produkční jednotky společnosti Stora Enso mohou dodavatelům umožnit přiměřený přístup do produkčních jednotek společnosti Stora Enso za účelem předvedení zařízení dodavatele instalovaného v našich produkčních jednotkách a takové návštěvy konkurentů budou pravděpodobně povoleny;
 • Návštěvy produkčních jednotek konkurentů nebo konkurenty za účelem dozvědět se, jak řešit čistě technické problémy v souvislosti s podobnou výrobou v daných produkčních jednotkách budou pravděpodobně povoleny;
 • Návštěvy produkčních jednotek konkurentů nebo konkurenty v souvislosti s legitimní schůzí,  činností v oboru, schůzí nebo činností obchodní asociace budou pravděpodobně povoleny;
 • Návštěvy produkčních jednotek konkurentů nebo ze strany konkurenčních produkčních jednotek jakožto nástroj pro srovnávání obecných postupů v oblasti lidských zdrojů a organizace, řešení otázek ochrany zdraví a bezpečnosti a obecných otázek týkajících se životního prostředí budou pravděpodobně povoleny.

Diskuse mezi zaměstnanci společnosti Stora Enso a zaměstnanci konkurentů ohledně informací citlivých z hlediska hospodářské soutěže jsou během návštěvy produkční jednotky zakázány.

 Účinné opatření

 • Návrhy na návštěvu produkčních jednotek konkurentů nebo ze strany konkurentů musí přezkoumat a schválit právní oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů. Žádost by měla být podána zde.
 • Z tohoto obecného pravidla však existuje jedna výjimka:
 • Pokud je konkurent zákazníkem nebo dodavatelem společnosti Stora Enso, nevyžadují návštěvy produkčních jednotek v souvislosti s běžnými obchodními kontakty, pokud jde o vztah zákazník/dodavatel, předchozí povolení právního oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů.

3.2.1.7 Porovnání se situací na trhu (benchmarking)

Benchmarking může být prováděn mnoha způsoby a jedná se o postup porovnávání nákladů, postupů, účinnosti, organizační struktury, vybavení nebo jiných konkurenčních informací oproti jiným organizacím. Tento postup s sebou nese rizika, pokud jsou do něj zahrnuti konkurenti, a než se budou tyto činnosti provádět, musí se zavést určitá ochranná opatření.

Srovnávání interně a mimo odvětví, ve kterých působí společnost Stora Enso. Tento typ srovnávací analýzy nepředstavuje žádná antimonopolní rizika a je doporučován.

Srovnávání s konkurenty. Využívání veřejně dostupných informací, jako jsou finanční zprávy, tiskové zprávy, informace z médií atd., nepředstavuje žádná antimonopolní rizika a je doporučováno. Srovnávání s konkurenty musí však být prováděno pouze tehdy, když z toho mohou vyplývat velké potenciální přínosy a jsou zavedena vhodná ochranná opatření.

 • Návrhy srovnávání s konkurenty musí být přezkoumány a schváleny právním oddělením a oddělením etiky a dodržování předpisů.
 • Srovnávání s konkurenty bude povoleno pouze tehdy, pokud se bude týkat témat, která jsou z hlediska právních předpisů o hospodářské soutěži obecně považovaná za přijatelná, jako jsou například:
  • obecné lidské zdroje;
  • organizační postupy;
  • otázky zdraví a bezpečnosti; a
  • obecné otázky týkající se životního prostředí.
 • Dále může být povoleno přímé srovnávání s konkurenty ohledně čistě technických záležitostí (např. ohledně čistě technických řešení strojů nebo výrobních procesů), pokud se srovnávání uskutečňuje příležitostně, a nikoli jako pravidelná událost.
 • V případě srovnávání informací citlivých z hlediska hospodářské soutěže by tyto informace zpřístupněné zúčastněným společnostem neměly specificky identifikovat jednotlivé společnosti nebo podniky nebo umožňovat identifikaci takových informací. Dále musí být tyto informace historické, tedy alespoň šest měsíců staré.
 • Očekávané nebo výhledové údaje nesmí být pro srovnávací analýzu nikdy využity.

Diskuse mezi zaměstnanci společnosti Stora Enso a zaměstnanci konkurentů o informací citlivých z hlediska hospodářské soutěže jsou přísně zakázány.

 Účinné opatření

 • Návrhy na srovnávání s konkurenty musí být přezkoumány a schváleny právním oddělením a oddělením etiky a dodržování předpisů před vlastním projektem srovnávání. Žádosti o provedení srovnávací studie by měly být podány zde; a
 • Po každé schválené srovnávací analýze musí být také podána zpráva shrnující tuto analýzu, a to zde.

3.2.1.8 Kontakty s konkurenty

Každý zaměstnanec společnosti Stora Enso musí dbát zvýšené opatrnosti při setkání s konkurenty, aby byla dodržena platná pravidla hospodářské soutěže. Diskuse mezi zaměstnanci společnosti Stora Enso a zaměstnanci konkurentů o informací citlivých z hlediska hospodářské soutěže.

Společnost Stora Enso musí jednat nezávisle na trhu a nesmí se snažit ovlivňovat budoucí tržní chování svých konkurentů nebo předem zjišťovat budoucí tržní chování svých konkurentů.

Společnost Stora Enso může spekulovat a dělat prognózy. Neměla by k tomuto účelu získávat obchodní tajemství od svých konkurentů týkající se jejich plánů do budoucnosti.

Je třeba zdůraznit, že společnost Stora Enso nesoutěží jen na trzích, kde prodává, ale také na trzích, kde nakupuje, a musí dodržovat tatáž pravidla ve vztahu ke svým konkurentům, ať jedná jako prodejce, nebo kupující.

Je obzvláště důležité, aby zaměstnanci společnosti Stora Enso neuzavírali dohody nebo dokonce nejednali se svými konkurenty ohledně informací citlivých z hlediska hospodářské soutěže (viz oddíl 3.2.1.2.).

 Účinné opatření

 • Členové týmu vedení skupiny společnosti Stora Enso a členové týmu vedení každé divize4 ohlásí všechny schůzky a kontakty s konkurenty Stora Enso společnosti právnímu oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů. Z tohoto obecného pravidla nicméně existují dvě výjimky:
 • Pokud je konkurent zákazníkem nebo dodavatelem společnosti Stora Enso, nemusí být běžné obchodní kontakty, pokud jde o vztah zákazník/dodavatel, hlášeny;
 • Pokud se kontakt odehrává při oficiální schůzi obchodní asociace (a podobně), ze které bude vytvořen a distribuován oficiální zápis zachycující proběhlé diskuse, nemusí být tento kontakt hlášen; nebo
 • Jinak zaměstnanci společnosti Stora Enso nahlásí kontakty, které mají s konkurenty, pokud se tento kontakt nebo schůzka dotkne informací citlivých z hlediska hospodářské soutěže.
  Hlášení by mělo být podáno zde.

3.2.2 Vztahy se zákazníky, distributory a dodavateli

Pravidla hospodářské soutěže se nevztahují pouze na vztah mezi konkurenty (horizontální rovina), ale mohou se vztahovat i na vztah k zákazníkům, distributorům a dodavatelům společnosti (vertikální rovina), a to buď proto, že obchodní postupy zahrnují protisoutěžní dohody, nebo proto, že představují zneužití dominantního postavení.

Zvláštní pozornost by měla být věnována těmto tématům:

 1. Dohody, které omezují právo distributora nebo jiného kupujícího stanovit si vlastní prodejní ceny. Stanovení minimální prodejní ceny je zakázáno. Stanovení maximální ceny nebo doporučování je obecně povoleno, pokud se nepřímo nejedná o požadavek na minimální cenu;
 2. Omezení týkající se práv distributora či jiného kupujícího na opětovný prodej s odkazem na zeměpisné území nebo určené zákazníky. Toto pravidlo podléhá určitým výjimkám. Je pravidlem, že kupujícím společnosti Stora Enso by nemělo být zakázáno prodávat zákazníkům mimo jejich území, kteří je kontaktují (tj. musí být povolen „pasivní prodej“);
 3. Dlouhodobé dohody o prodeji nebo nákupu. Dlouhodobé dohody o prodeji nebo nákupu, které pokrývají celou nebo podstatnou část potřeb nebo produkce zákazníka nebo dodavatele (výhradní dohody), mohou být ze své podstaty problematickou oblastí, protože taková ujednání smluvní strany dlouhodobě zavazují a omezují možnosti ostatních dodavatelů nebo odběratelů podnikat na trhu. Určitě ale existují situace, kdy mohou být taková ujednání odůvodněná, např. pokud dodavatel musí provést významné investice za účelem dodávek nebo při sponzorování nového účastníka vstupujícího na trh;
 4. Dohody, které obsahují závazky výhradních dodávek nebo nákupů. Výhradní závazky zákazníka koupit pouze typ výrobku od společnosti Stora Enso, a nikoliv od konkurenčního výrobce budou obecně automaticky povoleny, pokud (1) podíl společnosti Stora Enso na trhu u daného výrobku je nižší než 30 % a podíl kupujícího na trhu, na němž výrobek kupuje, je méně než 30 %, a (2) dohoda nemá dobu trvání delší než pět let a není po pěti letech automaticky obnovitelná. Podobně mohou být v některých případech povoleny také výhradní závazky dodavatele dodávat pouze společnosti Stora Enso; a
 5. V případě, že je uzavření smlouvy podmíněno přijetím nesouvisejících dalších plnění. Vázaný obchod vzbuzuje zvláštní obavy na trzích, na nichž má společnost Stora Enso významný podíl na trhu. Typickým příkladem vázaného obchodu by pro společnost Stora Enso bylo dodat zákazníkovi výrobek, u něhož má značný podíl na trhu, pouze v případě, že zákazník nakoupí i jiný výrobek, u něhož má společnost Stora Enso slabší pozici na trhu, pokud pro to neexistují odůvodněné technické okolnosti nebo okolnosti týkající se bezpečnosti.

3.2.3 Výzkum a vývoj

Dohody o výzkumu a vývoji se obvykle pojí s vysokými investičními náklady, dlouhodobými závazky stran a vysokými očekáváními, že se takovéto investice do času a peněz nakonec vyplatí úspěšným komerčním využitím jeho výsledků. Přístup k těmto výsledkům a platné přidělení/omezení užívacích práv mají tudíž pro společnosti uzavírající takovouto spolupráci zásadní význam.

U následujících dohod o výzkumu a vývoji je nepravděpodobné, že vyvolají obavy ohledně dodržení právních předpisů o hospodářské soutěži:

 • Dohody o výzkumu a vývoji, které se týkají spolupráce v raném stádiu, tj. daleko od využívání možných výsledků;
 • Dohody o výzkumu a vývoji mezi nekonkurenty, pokud neexistuje možnost uzavření trhu a jedna ze stran nemá významnou tržní sílu s ohledem na klíčovou technologii;
 • Externí zadání výzkumu a vývoje výzkumným ústavům a akademickým orgánům, které nejsou aktivní při využívání výsledků; a
 • „Čisté“ dohody o výzkumu a vývoji, které se nevztahují na společné využívání výsledků, pokud se výrazně nesníží efektivní hospodářská soutěž v oblasti inovací.

Dohody o výzkumu a vývoji, které mohou mít za následek omezení hospodářské soutěže, jsou ty, ve kterých mají spolupracující strany tržní sílu na stávajících trzích a/nebo je znatelně snížena hospodářská soutěž ve vztahu k inovacím.

Níže uvedená ustanovení o výzkumu a vývoji pravděpodobně vyvolají obavy ohledně dodržení právních předpisů o hospodářské soutěži, pokud nelze prokázat, že jsou k dohodě o výzkumu a vývoji nezbytná:

 • Omezení svobody stran provádět výzkum a vývoj v oblasti, která není spojena s dohodou;
 • Omezení objemu výroby nebo prodeje. Z tohoto pravidla však existují výjimky: stanovení výrobních nebo prodejních cílů v případě společného využívání nebo společné distribuce; specializace v souvislosti s využíváním; a ustanovení o zákazu soutěže po dobu společného využívání. Dále nebudou za omezení objemu výroby nebo prodeje (ani za omezení území nebo zákazníků) považována omezení oblasti použití;
 • Stanovení pevných cen při prodeji smluvních výrobků nebo udělování licencí na smluvní technologie třetím stranám, s výjimkou stanovení cen či licenčních poplatků účtovaných přímým zákazníkům v případě společného využívání či distribuce;
 • Omezení území, na kterých mohou smluvní strany pasivně prodávat smluvní zboží nebo udělovat licence na smluvní technologie, nebo zákazníků, kterým mohou toto zboží prodávat nebo udělovat tyto licence, s výjimkou požadavku výhradně poskytnout licenci na výsledky jiné straně; a
 • Požadavek, aby nebyly uskutečňovány žádné aktivní prodeje na územích nebo zákazníkům, kteří nebyli výhradně přiděleni jedné ze smluvních stran formou specializace v souvislosti s využíváním, nebo aby byly takové aktivní prodeje omezeny.

3.3 Zneužití dominantního postavení

Pojem „dominantní postavení“ znamená pozici značné ekonomické síly, která umožňuje podniku bránit efektivní hospodářské soutěži na trhu díky síle chovat se v podstatě nezávisle na svých konkurentech a zákaznících.

Dominance se netýká jen společnosti, která má velký podíl na trhu. Je třeba vzít v úvahu několik dalších faktorů. Dominance může existovat pouze ve vztahu ke konkrétnímu produktu a zeměpisnému trhu. Definice trhu může být složitý úkol, který vyžaduje jak právní, tak ekonomické posouzení.

Neexistuje žádná jasná právní hranice, nad níž je společnost považována za dominantní. Zaměstnanci společnosti Stora Enso by ale měli být zvláště opatrní a poradit se s právním oddělením při své obchodní činnosti týkající se výrobků, u nichž má společnost Stora Enso vedoucí postavení na trhu nebo podíl na trhu převyšující 25 %. Společnost v takové pozici nesmí bez objektivního důvodu jednat způsobem, který představuje zneužití.

Mezi příklady chování, které by mohly představovat zneužití dominantního postavení, patří:

 • Vynucování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen anebo jiných nerovných obchodních podmínek, např. účtování cen, které jsou tak vysoké, že nemají žádný vztah k ekonomické hodnotě dodávaného výrobku, nebo tak nízké, že jsou nižší než výrobní náklady, což může být považováno za úmysl vyřadit konkurenty z trhu;
 • Omezování výroby, odbytu nebo technického vývoje na úkor spotřebitelů;
 • Diskriminace, tj. uplatňování rozdílných podmínek na stejné transakce s jinými obchodními partnery, čímž jsou tito znevýhodňováni při hospodářské soutěži, pokud různé ceny neodrážejí rozdíly v nákladech na zásobování různých zákazníků;
 • Vázaný obchod, tj. podmiňování uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem takových smluv nijak nesouvisejí;
 • Systémy slev a srážek, pokud věrnostní srážky mají za cíl zavázat zákazníka k nákupu pro uspokojení všech nebo většiny jeho potřeb od dodavatele. Množstevní srážky jsou povoleny v případě, že odrážejí úspory nákladů dodavatelů díky hromadné výrobě; a
 • Odmítnutí poskytnout dodávku v případě, že toto odmítnutí je součástí bojkotu. V takovém případě by měly obvykle existovat objektivní důvody pro odmítnutí poskytnout dodávku podle tržních podmínek, např. finanční situace zákazníka.

3.4 Fúze a akvizice

Orgány pro ochranu hospodářské soutěže sledují a přezkoumávají fúze a akvizice, aby se ujistily, že nepoškodí volnou hospodářskou soutěž, např. posílením nebo vytvořením dominantního postavení.

Pravidla pro kontrolu spojování podniků se liší, ale obvykle zahrnují povinnost slučovaných společností podat žádost, kde musí být splněny určité prahové hodnoty (např. na základě příjmů, podílu na trhu a hodnoty aktiv). Příslušný orgán na základě podání žádosti přezkoumá, zda tato transakce může hospodářskou soutěž poškodit, či nikoliv.

Záležitosti týkající se kontroly spojování podniků musí být vždy předány právnímu oddělení. Je však důležité, aby si každý zaměstnanec společnosti Stora Enso uvědomil, že tyto otázky mohou vyžadovat, aby organizace ve velmi krátkém časovém horizontu poskytla obsáhlé informace.

Výměna informací v procesu hloubkové kontroly (due diligence)

Je třeba poznamenat, že výměny informací v kontextu due diligence mají zřejmý potenciál vyvolat obavy z porušení antimonopolních předpisů, zejména pokud jsou kupující, prodávající nebo cílový subjekt konkurenty, jelikož výměna důvěrných informací může porušovat pravidla hospodářské soutěže (viz oddíl 3.2.1.2.).

Evropská komise uvedla, že výměna tržních informací může vést k omezení hospodářské soutěže, zejména v situacích, kdy může společnostem umožnit zjistit tržní strategie jejich konkurenta. Za tímto účelem obvykle nabízejí dohody o utajení důležitou záruku, že výměna informací v rámci due diligence nebude mít za normálních okolností protisoutěžní cíl nebo účinek. Ustanovení, která se mohou ukázat z antimonopolního hlediska jako zvláště relevantní, zahrnují (i) zákaz používání důvěrných informací k jiným účelům než k vyhodnocení transakce, (ii) zákaz sdělovat tyto informace někomu jinému než zástupcům stran zapojeným do takového hodnocení, a (iii) povinnost vrátit nebo zničit takové informace v případě, že transakce nebude pokračovat.

Tam, kde jsou strany konkurenty, může zpřístupnění informací citlivých z hlediska hospodářské soutěže znamenat porušení právních předpisů o hospodářské soutěži, a to zejména v případě, kdy tým odpovědný za přezkum informací zahrnuje také osoby odpovědné za obchodní politiku přijímající strany. Kompromisy, které mohou uspokojit legitimní zájem přijímající strany na vyhodnocení rizik transakce a zároveň zmírnit antimonopolní rizika, zahrnují (i) zveřejnění těchto informací pouze v souhrnné nebo historické podobě a/nebo (ii) zveřejnění těchto informací pouze právnímu zástupci, účetním nebo obchodním konzultantům, kteří souhlasí (se souhlasem svého klienta) s tím, že tyto informace nesdělí přijímající straně. Tito zástupci, někdy označovaní jako „čisté týmy“, mohou rovněž podepsat dodatkové dohody o zachování mlčenlivosti omezující použití vyměňovaných informací na omezené účely posouzení vhodnosti transakce, vyjednávání transakční ceny atd. Interní podobou čistého týmu by byl tým na straně přijímající strany, v němž není nikdo zodpovědný za obchodní politiku přijímající strany ve vztahu k příslušnému konkurenčnímu zboží či službám.

 Účinné opatření

 • Záležitosti týkající se kontroly spojování podniků musí být vždy předány právnímu oddělení.

3.5 Společné podniky

Existuje mnoho situací, kdy se společnost při pohledu na možný vývoj svých budoucích obchodních aktivit rozhodne, že potřebuje partnera (nebo více partnerů), který se bude podílet na konkrétním projektu. Úkol výběru partnera bude zahrnovat pečlivé posouzení známých schopností a zdrojů příslušných společností. Takové společnosti mohou být již stávajícími konkurenty nebo jen potenciálními konkurenty.

Stupeň navrhované spolupráce může být poměrně omezený, např. uzavírání dohod o společném nákupu nebo sdílená laboratorní práce, nebo naopak může být velmi rozsáhlý, např. navrhovaná fúze všech zájmů stran v určité oblasti s následnou potřebou, aby se tyto strany vzdaly svého individuálního podnikání na tomto trhu ve prospěch nového podniku.

Pro účely právních předpisů o hospodářské soutěži jsou některé společné podniky považovány za fúze či akvizice, a tudíž jsou předmětem příslušných pravidel kontroly spojování podniků. Jiné společné podniky spadají mimo pravidla kontroly spojování podniků a místo toho podléhají pravidlům hospodářské soutěže, která se vztahují na dohody.

Konkrétní pokyny lze nalézt v souvislosti s těmito konkrétními typy dohod:

 • dohody o výzkumu a vývoji (viz oddíl 3.2.3); research
 • dohody o nákupu

Při zakládání společného podniku je třeba zvážit, zda existuje – teoretické – riziko, že mateřské společnosti budou využívat společný podnik ke koordinaci svého chování na jakémkoli trhu, na němž jsou mateřské společnosti konkurenty, a zejména na jakýchkoli trzích souvisejících s podnikáním společného podniku. Pokud by se mělo jednat o tento případ, budou obvykle zavedeny určité směrnice.

3.6 Vyšetřování

Vyřizování dotazů od orgánů pro hospodářskou soutěž

Zásadou společnosti Stora Enso je při vyšetřování orgánů pro hospodářskou soutěž plně spolupracovat.
Aby se zajistilo, že jakékoli vyšetřování bude prováděno legálně, řádně a včas, a aby se vzaly v úvahu zkušenosti celé skupiny, měly by být jakékoliv vyšetřování, písemné žádosti o informace nebo telefonické žádosti o informace okamžitě předány právnímu oddělení a jakákoli odpověď na ně by měla být poskytnuta prostřednictvím právního oddělení.

Orgány pro hospodářskou soutěž mají dalekosáhlá práva požadovat informace, když vyšetřují protisoutěžní jednání nebo posuzují různé druhy fúzí.

Vyřizování neohlášených kontrol na místě v areálu společnosti

Neohlášené kontroly orgánem pro hospodářskou soutěž se obvykle označují jako „dawn raid“.

V každé kanceláři a každém výrobním závodu společnosti Stora Enso musí být jedna osoba, která bude společnost Stora Enso zastupovat v případě neohlášené kontroly na místě (dále jen odpovědná osoba). Dále pak musí odpovědná osoba. jmenovat alespoň dva své zástupce. Odpovědná osoba musí ověřit, že je totožnost odpovědné osoby a jejích zástupců v tomto seznamu aktuální. V případě, že kancelář nebo výrobní závod svou odpovědnou osobu nejmenuje, provede toho jmenování právní oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů.

Podle platných právních předpisů EU mají inspektoři z Evropské komise právo na:

 • Vstup do areálu společnosti a jeho případné zapečetění dle potřeby. Evropská komise může také provést kontrolu v jakémkoli jiném prostoru, na pozemku nebo v dopravním prostředku, včetně soukromých bytů ředitelů, manažerů a ostatních zaměstnanců, pokud existuje důvodné podezření, že jsou zde uchovávány účetní knihy nebo jiné záznamy vztahující se k podnikání a předmětu kontroly, které mohou být relevantní pro prokázání závažného porušení právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže.
 • Zkoumání a pořízení kopií všech účetních knih a jiných záznamů týkajících se podnikání, a to bez ohledu na to, v jaké formě jsou uloženy. Inspektoři však mají nárok pouze na získání materiálů o záležitostech, které spadají do oblasti působnosti šetření:
  • O všech souborech a dokumentech zkoumaných inspektory musí být učiněny poznámky, ať už inspektoři chtějí pořídit kopie, nebo ne; a
  • Každý kopírovaný dokument by měl být nakopírován třikrát: jedna kopie pro inspektory, jedna pro společnost Stora Enso a jedna pro právní oddělení. Je třeba ověřit, že je každý dokument po zkopírování vrácen na původní místo.
 • Požádání kteréhokoli zástupce nebo zaměstnance o vysvětlení skutečností nebo dokumentů, které se týkají oblasti působnosti šetření, a zaznamenání odpovědí:
  • v případě dotazů od inspektorů je obvyklé, že je společnost (nikoli inspektoři) oprávněna rozhodnout, kdo by měl poskytnout vysvětlení, ale v případě, že budou inspektoři požadovat rozhovor s určitou osobou, která by logicky vzato mohla snadno poskytnout vysvětlení, jako je například autor dokumentu, měla by být tato osoba inspektorům k dispozici;
  • V případě, že není k dispozici osoba s nejlepší kvalifikací, nebo pokud informace nezbytné k zodpovězení otázky nejsou k dispozici, musí být tato skutečnost inspektorům vysvětlena s nabídkou poskytnutí pozdějšího písemného vysvětlení;
  • Při zodpovídání otázek by měla být sdělena fakta, ale bez jakýchkoliv hodnocení, a pokud si respondent není jistý, mělo by to být uvedeno;
  • Měly by být vyhotoveny podrobné poznámky o všech ústních vysvětleních týkajících se záznamů vyžadovaných inspektory a o poskytnutých odpovědích. Je třeba požádat o kopii poznámek učiněných inspektory; a
  • pokud je to možné, musí být při jakékoliv formě rozhovoru se zaměstnanci společnosti Stora Enso vždy přítomen právník.
 • Prohledání firemního IT prostředí (servery, stolní počítače, notebooky, tablety a další mobilní zařízení) a všech úložných médií (CD-ROMy, DVD, zařízení USB) pomocí vlastního hardwaru a softwaru Evropské komise a vyhledávacích nástrojů obsažených v médiích společnosti. To se týká i soukromých zařízení používaných pro služební účely (BYOD), externích pevných disků, zálohovacích pásek a služeb cloud computingu. Inspektoři mohou pořídit celkovou kopii digitálního úložného média;
 • Není-li kontrola dokončena během šetření na místě, může Evropská komise zkopírovat datový soubor, vložit jej do zapečetěné obálky a přizvat zástupce společnosti k pozdějšímu otevírání zapečetěné obálky v prostorách Evropské komise. Alternativně může Evropská komise rozhodnout o vrácení zapečetěné obálky do úschovy společnosti až do dalšího oznámení;
 • Společnost obdrží datový nosič (např. DVD), na kterém budou uloženy všechny konečné údaje vybrané inspektory, a bude požádána, aby podepsala tištěné seznamy vybraných datových položek; a
 • Úředníci mohou zkopírovat a získat osobní údaje, např. jména, telefonní čísla a e-mailové adresy zaměstnanců, ačkoli tyto nepředstavují cíl inspekce, pokud jsou obsaženy v obchodních dokumentech.

Na druhé straně inspektoři z Evropské komise nemají právo kontrolovat a kopírovat dokumenty:

 • Které obsahují komunikaci mezi společností Stora Enso a externími právníky. Dokumenty pro externí právníky (tj. ne pro interní právníky) nebo od nich jsou chráněny na základě ochrany důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem. Veškeré takovéto dokumenty by měly být jasně označeny, že obsahují komunikaci mezi advokátem a klientem;
 • Které obsahují obchodní tajemství technické povahy; nebo
 • Které jsou mimo oblast působnosti šetření.

Případné neshody mezi společností Stora Enso a inspektory o tom, zda se např. na dokument vztahuje institut ochrany důvěrné komunikace, musí být sepsány v podrobné poznámce.

Aby se předešlo pochybnostem, mělo by být také uvedeno, že pravomoci vnitrostátních orgánů jsou přinejmenším značně podobné pravomocím Evropské komise.

Za účelem ochrany právních zájmů společnosti Stora Enso a aby se zajistilo, že je neohlášená kontrola na místě prováděna legálně a řádně, je třeba poznamenat následující:

Přijetí/příjezd

 • Když inspektoři přijedou do provozovny, obvykle jdou na recepci, identifikují se a požádají o schůzku s vyšším manažerem. Recepční nebo bezpečnostní personál na recepci by měli okamžitě kontaktovat odpovědnou osobu nebo v případě její nepřítomnosti jednoho z jejích zástupců; a
 • Inspektoři by měli zůstat na recepci, dokud na schůzku s nimi nedorazí odpovědná osoba a – je-li to možné – pracovník právního oddělení. Pokud se inspektoři budou domnívat, že jsou na recepci bezdůvodně zdržováni, může to mít za následek uložení pokuty společnosti za neposkytnutí spolupráce. Proto by se s inspektory na recepci mělo jednat rychle a zdvořile.

Pokyny pro odpovědné osoby a zástupce jsou k dispozici zde.

Za žádných okolností by personál společnosti Stora Enso neměl vyšetřovatelům poskytnout žádné nepravdivé nebo zavádějící informace, falšovat nebo zničit dokumenty během vyšetřování, porušit pečeť připevněnou vyšetřovateli nebo se jakýmkoli způsobem snažit bránit vyšetřování.

3.7 Dokumenty

Všechny dokumenty (v nejširším smyslu slova, včetně dopisů, interních sdělení, poznámek, e-mailů atd.) vyhotovené v rámci podnikatelské činnosti skupiny Stora Enso mohou být cílem přezkumu orgánů pro hospodářskou soutěž. Někdy mohou dokumenty vyvolat falešný dojem, že došlo ke kontaktu s konkurenty ohledně protisoutěžních záležitostí. Je proto velmi důležité, aby všechny dokumenty byly psány jasně a pečlivě, aby se zabránilo této chybné interpretaci.

Pokyny pro vytváření dokumentů:

 • Zeptejte se sami sebe, zda by někdo mohl interpretovat to, co říkáte, ve smyslu, který jste nezamýšleli;
 • Připojte jasné odkazy na zdroje obchodních informací (business intelligence). Například informace o cenách konkurentů, které jste získali od zákazníka, budou vypadat mimořádně podezřele, pokud jasně neuvedete jejich zdroj (tj. název společnosti zákazníka, jméno osoby, datum atd.);
 • Nepoužívejte vyjádření, které chybně naznačuje koluzní jednání, jako je např. „tato cena je v souladu se zásadami v tomto odvětví“;
 • Nezveličujte význam konkurenčního postavení nebo tržní síly společnosti Stora Enso nebo výrobku a tržní strategie společnosti Stora Enso používáním spojení jako „dominantní postavení“, „to konkurenci zničí“ nebo „společnost určující ceny“;
 • Nezlehčujte konkurenční postavení konkurentů společnosti Stora Enso používáním spojení jako např. „obrovské překážky pro vstup na trh / expanzi“;
 • Nepoužívejte vyjádření naznačující nezákonné nebo pochybné chování jako např. „po přečtení zničte“;
 • Nespekulujte ani nekomentujte legálnost nebo potenciální nelegálnost konkrétního obchodního chování; a
 • Nepopisujte jako nežádoucí nebo nepřípustné konkurenční činnosti konkurentů nebo zákazníků (např. zákazníci byli ztraceni, ne ukradeni, snižování cen není „rozvracující“ nebo „proti zájmům tohoto odvětví“).

Dokumenty bez odkazů na zdroje nebo obsahující neopatrné a/nebo nevhodné znění mohou způsobit, že legální jednání bude vypadat podezřele, což může vést ke zbytečným vyšetřováním ze strany orgánů pro hospodářskou soutěž, a tím vytvářet značné právní náklady pro společnost Stora Enso a poškodit veřejnou pověst společnosti Stora Enso. Čas strávený psaním jasným způsobem a dodržování těchto pokynů je důležitou součástí těchto zásad.