4. INTRESSEKONFLIKTER

Published : november 29, 2016  /  Updated : augusti 13, 2019

4. INTRESSEKONFLIKTER

Affärstransaktioner ska alltid genomföras i Stora Ensos intresse.

Alla anställda ska försöka undvika faktiska eller potentiella intressekonflikter. En intressekonflikt uppstår när ett personligt, professionellt eller ekonomiskt intresse står i konflikt med eller upplevs stå i konflikt med Stora Ensos intressen.

Du bör undvika situationer där personliga intressen, aktiviteter som inte har med företaget att göra, ekonomiska intressen eller relationer kommer i konflikt med Stora Ensos intressen. En intressekonflikt kan göra det svårt för en anställd att fatta ett objektivt beslut i Stora Ensos intresse. Stora Ensos affärer får aldrig påverkas av personliga förhållanden.

Det är omöjligt att beskriva varje situation där en konflikt kan uppstå. Den grundläggande faktorn i en intressekonflikter är dock en delad lojalitet mellan Stora Ensos intressen och egenintresset. Några exempel på potentiella intressekonflikter är följande:

  • Extern anställning: Deltagande i ett externt jobb som liknar eller kan stå i konflikt med ditt jobb hos Stora Enso eller arbete med en av Stora Ensos faktiska eller möjliga konkurrenter, leverantörer eller kunder.
  • Familjemedlemmar eller personliga förhållanden: Att anlita ett företag som leds eller ägs av en familjemedlem eller sambo.
  • Investeringar: Köp av andelar i egendom eller företag som Stora Enso kan vara intresserat av att köpa.
  • Styrelseuppdrag: Position som ställföreträdare eller konsult på något annat företag (undantaget ideella föreningar och välgörenhetsorganisationer).
  • Betydande ägarandel: Att äga eller att ha ett intresse i någon av företagets varu- eller tjänsteleverantörer, någon av företagets kunder eller möjliga kunder eller någon av företagets konkurrenter.

De här begränsningarna förbjuder inte att du äger en liten del av ett företag eller en fond om denna andel inte tillåter att du påverkar ifrågavarande företags eller fonds verksamhet, t.ex. obetydlig ägarandel i börsnoterade företag. Om du blir medveten om en faktisk eller möjlig intressekonflikt som rör dig, en annan anställd eller en representant för Stora Enso, ska du omedelbart meddela din närmsta chef eller Legal.

 Aktiv åtgärd

  • Om du blir medveten om en faktisk eller möjlig intressekonflikt som rör dig, en annan anställd eller en representant för Stora Enso, ska du omedelbart meddela din närmsta chef eller Legal.