4. STŘET ZÁJMŮ

Published : Březen 15, 2017  /  Updated : Srpen 12, 2019

4. STŘET ZÁJMŮ

Obchodní transakce musí být prováděny s ohledem na nejlepší zájmy společnosti Stora Enso

Všichni zaměstnanci se musí snažit zabránit skutečnému nebo zdánlivému střetu zájmů. Ke střetu zájmů dochází, když osobní, profesní nebo finanční zájem naruší nejlepší zájmy Stora Enso nebo i jen budí zdání narušení těchto zájmů.

Obecně platí, že byste se měli vyhnout všem situacím, v nichž jsou osobní zájmy, externí činnosti, finanční zájmy nebo vztahy v rozporu se zájmy společnosti Stora Enso nebo i jen budí zdání rozporu s těmito zájmy. Střet zájmů může zaměstnanci ztížit přijímání nestranných rozhodnutí, která jsou v nejlepším zájmu společnosti Stora Enso. Obchodní jednání jménem společnosti Stora Enso nesmí být nikdy ovlivněno osobními úvahami či vztahy.

Není možné popsat každou situaci, ve které může nastat střet zájmů. Základním faktorem při všech situacích, v nichž se jedná o střet zájmů, je však rozdělení loajality mezi zájmy společnosti Stora Enso a vašimi vlastními zájmy. Níže naleznete několik příkladů potenciálních střetů zájmů:

  • Externí zaměstnání: externí zaměstnání mimo společnost, které je podobné a může být v rozporu s vaší prací ve společnosti Stora Enso, nebo práce se stávajícím nebo potenciálním konkurentem, dodavatelem nebo zákazníkem společnosti Stora Enso;
  • Členové rodiny a blízké osobní vztahy: uzavírání smluv s podnikem, který je řízen nebo ve vlastnictví člena rodiny nebo nesezdaného partnera;
  • Investice: získání poddílu na majetku nebo společnostech, které společnost Stora Enso může mít zájem koupit;
  • Členství v představenstvech: působení jako firemní ředitel, vedoucí pracovník nebo konzultant jiné společnosti (kromě neziskové nebo charitativní organizace); a
  • Významné vlastnické podíly: vlastnění poddílu ve společnosti dodavatele zboží nebo služeb pro společnost, zákazníka nebo potenciálního zákazníka společnosti nebo konkurenta společnosti.

Tato omezení vám nezakazují vlastnit malý podíl ve společnosti nebo fondu, pokud vám tento podíl neumožňuje ovlivňovat činnost dané společnosti nebo fondu, např. vlastnictví zanedbatelných podílů v kótovaných společnostech. Pokud se dozvíte o jakémkoli skutečném nebo potenciálním střetu zájmů zahrnujícím vás, jiného zaměstnance nebo zástupce společnosti Stora Enso, musíte okamžitě informovat svého nadřízeného nebo právní oddělení.

 Účinné opatření

  • Pokud se dozvíte o jakémkoli skutečném nebo potenciálním střetu zájmů zahrnujícím vás, jiného zaměstnance nebo zástupce společnosti Stora Enso, musíte okamžitě informovat svého nadřízeného nebo právní oddělení.