5. Korruptio

Published : lokakuu 26, 2016  /  Updated : elokuu 13, 2019

5. Korruptio

Emme suvaitse minkäänlaista Korruptiota Stora Enson työntekijöiden, toimihenkilöiden tai Yhtiön
nimissä toimivien kolmansien osapuolten taholta.

Korruptio on toimivallan tai valtuuksien väärinkäyttöä henkilökohtaisen edun saamiseksi. Lahjonta ja Voitelurahat ovat kaksi Korruption yleisintä muotoa. Stora Enso on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa ilman minkäänlaista Korruptiota. Pyrimme parhaan kykymme mukaan varmistamaan, että Yhtiön nimissä tai puolesta toimivat ulkopuoliset liikekumppanit ovat tietoisia sitoutumisestamme eettisen liiketoiminnan harjoittamiseen ja sitoutuvan samaan.

Muista, että tämä osio 5 koskien Korruptiota on luettava yhdessä osion 6 Estä Korruptio kolmansien osapuolten toimesta, osion 7 Lahjat, Vieraanvaraisuus ja Kulukorvaukset ja osion 8 Ostohyvitys ja Provisio kanssa.

5.1 Mitä Lahjus ja Voiteluraha ovat?

Lahjus on yleisin Korruption muoto. Se on rahan, lahjan, lainan, maksun, palkkion tai minkä tahansa taloudellisen tai muun edun tai minkä tahansa taloudellisen edun tarjoamista, antamista, valtuuttamista, pyytämistä tai vastaanottamista jollekulle henkilölle tai joltakulta henkilöltä vastineena siitä, että lahjuksen saaja toimii tai jättää jotain tekemättä, niin että toimintaa voidaan pitää epärehellisenä, laittomana tai luottamusta rikkovana. Tämä tarkoittaa:

 • Sen tarkoituksena on houkutella tai palkita jonkin tehtävän epäasianmukaisesta hoitamisesta (riippumatta siitä, onko saaja Virkamies tai muuten sidoksissa valtiovaltaan); sillä ei ole merkitystä, onko edun tai hyödyn tarjoaja, antaja, pyytäjä tai vastaanottaja eri kuin kyseessä olevan tehtävän suorittaja.
 • On saajalle muutoin sopimatonta pyytää tai saada kyseinen taloudellinen tai muu etu (riippumatta siitä, onko saaja Virkamies.
 • Sitä tarjotaan tai se annetaan Virkamiehelle tai kolmannelle osapuolelle Virkamiehen pyynnöstä tai tämän suostumuksella tai myöntymyksellä siinä tarkoituksessa, että Virkamiestä tämän ollessa virantoimituksessa houkutellaan rikkomaan jotain lain mukaista velvollisuuttaan tai vaikuttamaan valtion viranomaiseen saadakseen liiketoiminnalle jotain hyötyä tai etua tai jonkin muun asiattoman edun saamiseksi.

Tyypillisiä esimerkkejä Lahjuksista:

 • raha käteisenä tai salaisena OstohyvityksenäAsiattomana Maksupalautuksena (ns. Kickback) tai muun petollisen tai epärehellisen maksun muodossa
 • arvoltaan sopimattomat Lahjat, kuten kallis kello tai puhelin
 • arvoltaan sopimaton Vieraanvaraisuus, esim. viikonlopun vietto ylellisessä lomahotellissa
 • sopimattomat palvelukset, esim. Virkamiehen epäpätevän sukulaisen palkkaaminen työsuhteeseen tai perusteettomien kutsujen luovuttaminen maahantuloviisumeiden hakua varten.

Edun ei välttämättä tarvitse olla arvokas ollakseen Lahjus. Kyseessä voi olla ateria, viihdeohjelma, matka, lupaus kannustinohjelmasta tai bonusten maksamisesta, liian suuri maksu valtion omistamalle tai hallinnoimalle tavarantoimittajille tai liiketoimi tietyn toimittajan kanssa, joka palauttaa osan ostohinnasta. Kyseessä voi olla myös aineeton hyöty, kuten tiedon, neuvon tai avun antaminen liiketoimintaan liittyvässä järjestelyssä tai jonkin muun hyödyn tai edun hankkimisessa.

Voiteluraha on toinen Korruption muoto. Se on pieni, epävirallinen maksu, joka suoritetaan Virkamiehen suorittaman rutiininomaisen valtiollisen tai hallinnollisen toimenpiteen mahdollistamiseksi tai nopeuttamiseksi, esim. lupien antaminen tai tullissa pidettyjen tavaroiden vapauttaminen. Selvyyden vuoksi todetaan, että maksut, jotka Stora Enson tulee lain mukaan suorittaa viranomaisille (kuten yhtiöverojen, palvelumaksujen tai verotarkastuksen suorittamisesta aiheutuneiden veroviranomaisen kulujen maksaminen) tai jotka laki sallii Stora Enson suorittavan viranomaisille(kuten muodollinen maksu viisumiprosessin jouduttamiseksi laskuja vastaan), ovat yleensä luvallisia, ellei niihin liity maksusuorituksia suoraan jollekulle tietylle virkamiehelle. Sinun tulee pyytää lisäohjeita Lakiosastolta, jos olet epävarma siitä, pitäisikö jokin maksu suorittaa.

5.2 Korruption nollatoleranssi

Ellei sinun tai jonkun muun turvallisuus, terveys tai vapaus ole vaarassa, et saa:

 1. tarjota, luvata tai antaa Lahjusta kenellekään
 2. pyytää tai vastaanottaa Lahjusta keneltäkään
 3. maksaa Voitelurahaa, vaikka tällaiset maksut olisivat tavanomaisia siinä maassa, jossa niitä pyydetään
 4. suostua Asiattomiin Maksupalautuksiin (ns. Kickback) tai muihin petollisiin tai epärehellisiin maksuihin tai maksaa tai vastaanottaa niitä.

5.3 Virkamiehiä koskevat erityissäännöt

Virkamiehen lahjominen on vakava rikos, ja siihen liittyy myös maine- ja oikeudellisia riskejä. Virkamiehen määritelmä on hyvin laaja. Siihen kuuluvat keskus- ja paikallishallinnon virkamiehet sekä julkisten laitosten ja valtio-omisteisten yritysten työntekijät.

Ellei sovellettava kirjoitettu laki nimenomaisesti salli tai vaadi, et saa tarjota tai luvata mitään, millä on arvoa Virkamiehelle tai hänen hyväkseen vaikuttaaksesi Virkamieheen liiketoiminnan tai liiketoimintaedun saamiseksi tai säilyttämiseksi, vaikka tähän ei edellyttäisi Virkamieheltä sääntöjenvastaista tehtävänsä suorittamista.

Osiossa 7 esitetään erityissäännöt, joita sinun on noudatettava tarjotessasi Lahjoja, Vieraanvaraisuutta tai Kulukorvauksia Virkamiehelle tai Virkamieheltä.

5.4 Tuki poliittisille organisaatiolle tai henkilöille

Kukaan Stora Enson toimihenkilö tai työntekijä ei saa antaa Tukea poliittisille organisaatiolle tai henkilöille ilman Stora Enson toimitusjohtajan ennakkohyväksyntää. Tuki poliittisille organisaatiolle tai henkilöille ei saa koskaan käyttää tapana vaikuttaa Virkamieheen liiketoiminnan tai liiketoimintaedun saamiseksi tai säilyttämiseksi.

5.5 Lahjoitukset ja Sponsoroinnit

Lahjoitusten ja Sponsorointien on oltava sellaisia, ettei niihin voida kohdistaa epäilyksiä suorasta tai välillisestä lahjonnasta. Sinun on varmistettava, että tällaisiin toimiin ei ryhdytä tarkoituksena houkutella sääntöjenvastaisen edun tai palveluksen saamiseksi. Kaikkien Lahjoitusten ja Sponsorointien on noudatettava Stora Enson Sponsorointia ja Lahjoituksia koskevaa sääntöä.

Aktiivinen toimenpide

 • Jos sinulle tarjotaan tai sinulta pyydetään Lahjusta tai Voitelurahaa, sinun on viipymättä ilmoitettava siitä Lakiosastolle.
 • Sinun on hankittava toimitusjohtajan ennakkohyväksyntä ennen kuin annat Tukea poliittisille organisaatioille tai henkilöille.

Esimerkkitapaukset ja parhaat käytännöt

 • Lue Stora Enson Sponsorointia ja Lahjoituksia koskevat säännöt saadaksesi lisätietoja Lahjoituksista ja Sponsoroinneista.