5. KORRUPTION

Published : november 29, 2016  /  Updated : augusti 13, 2019

5. KORRUPTION

Vi har nolltolerans mot all korruption, oavsett om den utförs av Stora Ensos anställda, chefer eller tredje parter som handlar för företagets räkning.

Korruption är missbruk av förtroende för egen vinning Mutor och Facilitation Payment är de två vanligaste formerna av korruption. Stora Enso verkar för att bedriva sin verksamhet utan någon som helst slags korruption Vi har även som policy att göra vårt bästa för att se till att externa affärspartner som handlar för vår räkning, är medvetna om och delar vårt engagemang för etiska affärsmetoder.

Kom ihåg att detta avsnitt 5 som rör korruption ska läsas tillsammans med avsnitt 6 Förhindra korruption genom tredje parter, avsnitt 7 Gåvor, representation och omkostnader samt avsnitt 8 Rabatt och provision.

5.1 Vad är en muta och en Facilitation Payment (smörjningsbetalning)?

En muta är en vanlig form av korruption Det rör sig om erbjudande om, tillåtelse av, begäran om eller mottagande av pengar, gåvor, lån, avgifter, belöningar, andra ekonomiska förmåner och andra förmåner eller något värdefullt, till eller från någon person för att förmå personen att agera eller låta bli att agera på ett ohederligt eller olagligt sätt eller på ett sätt som bryter mot ett förtroende. Det innebär:

 • Den är avsedd som incitament eller belöning för att mottagaren på ett olämpligt sätt utför en relevant funktion (oavsett om mottagaren är offentligt anställd eller på annat sätt har anknytning till myndigheterna). Det har ingen betydelse om fördelen eller förmånen erbjuds, tillhandahålls, begärs eller tas emot av någon annan än den person som ska utföra tjänsten.
 • Det är på annat sätt olämpligt att mottagaren begär eller får vederbörande ekonomiska eller annan förmån (oavsett om mottagaren är offentligt anställd eller på annat sätt har anknytning till myndigheterna).
 • Den erbjuds eller tillhandahålls till en offentligt anställd eller tredje part på den offentligt anställds begäran eller med den offentligt anställdas godkännande eller samtycke, med avsikten att påverka den offentligt anställd i sin myndighetsroll, att förmå tjänstemannen att bryta mot sina skyldigheter eller påverka myndighetens verksamhet, i samtliga fall med avsikten att få en affärsmässig eller annan fördel eller för att säkerställa någon annan otillbörlig fördel.

Typiska exempel på mutor:

 • pengar i form av kontanter eller hemliga rabatter, kickbacks eller andra bedrägliga eller oärliga betalningar,
 • gåvor som har ett olämpligt värde, till exempel en dyr klocka eller telefon,
 • representation som har ett olämpligt värde, t.ex. en all inclusive-vistelse på ett lyxhotell över ett veckoslut eller
 • omotiverade tjänster, t.ex. att man anställer en offentligt anställds okvalificerade släkting eller omotiverade visuminbjudningar.

Det behöver inte alls röra sig om stora värden för att vara en Bribery. Det kan till exempel vara måltider, underhållning, resor, incitamentsprogram, bonusar för undertecknande av avtal, överkompensation till statliga leverantörer, eller samarbete med någon särskild leverantör som återbetalar en del av inköpspriset. Det inbegriper även immateriella fördelar, till exempel information, råd eller hjälp för att få till stånd en affärstransaktion eller att erhålla någon annan förmån eller fördel.

En facilitation payment (smörjningsbetalning) är en annan form av korruption. Detta är en liten, informell betalning som görs för att underlätta eller påskynda en rutinmässig eller administrativ handling som ska utföras av en offentligt anställd, t.ex. beviljande av tillstånd eller utgivande av varor som hålls i tullen. För klarhetens skull bör det påpekas att avgifter som Stora Enso enligt lag är skyldigt (t.ex. betalning av skatter och avgifter eller skattemyndigheters kostnader som uppkommer i samband med revision) eller har tillåtelse (till exempel formell betalning för att påskynda en visumprocess, mot faktura) att betala till myndigheter, givetvis är tillåtna så länge de inte betalas direkt till någon enskild offentligt anställd. Kontakta Legal om du är osäker på om en avgift ska betalas.

5.2 Nolltolerans mot korruption

Om inte din egen eller någon annan persons säkerhet, hälsa eller frihet riskeras får du inte:

 1. erbjuda, utlova eller ge en Bribery till någon person,
 2. be om eller ta emot en Bribery från någon person,
 3. göra en facilitation payment, även om dylika betalningar är vanliga inom den jurisdiktion där de begärs eller
 4. samtycka till, betala eller ta emot kickbacks eller andra bedrägliga eller oärliga betalningar.

5.3 Specifika regler som rör offentligt anställd

Det är ett allvarligt brott att muta offentligt anställd och det medför särskilda renommérelaterade och rättsliga risker. Definitionen av offentligt anställd är mycket bred och innefattar offentligt anställd på central och lokal nivå samt anställda hos myndigheter och i statsägda företag.

Om inget annat specifikt tillåts eller krävs enligt skriftlig, tillämplig lag, får du inte erbjuda eller utlova något värdefullt till en offentligt anställd eller för dennes räkning för att påverka en offentligt anställd och för att erhålla eller behålla affärer eller en affärsmässig fördel, även om detta inte skulle inbegripa att den offentligt anställd utför sitt arbete på ett olämpligt sätt.

I avsnitt 7 finns särskilda regler som du måste följa när du erbjuder eller mottar GRO som involverar offentligt anställd.

5.4 Politiska bidrag

Ingen chef eller anställd hos Stora Enso får ge ett politiska bidrag utan VDs förhandsgodkännande. Politiska bidrag får aldrig användas som ett sätt att påverka en offentligt anställd i hans eller hennes officiella kapacitet för att erhålla eller behålla affärer eller en affärsmässig fördel.

5.5 Donationer och sponsring

Donationer och sponsring ska vara fria från alla misstankar om mutor, oavsett om de är direkta eller indirekta. Du ska se till att dylika aktiviteter inte görs som incitament för att erhålla någon otillbörlig fördel eller tjänst. Alla Donationer och sponsringar ska följa vår Sponsorship and Donations Policy (policy om sponsring och gåvor) eller motsvarande.

Aktiv åtgärd

 • Om du får erbjudande om eller mottar en begäran om en muta eller facilitation payment, ska du omedelbart rapportera detta till Legal, och
 • Få förhandsgodkännande från koncernchefen innan du ger politiska bidrag.

Fallstudier och bästa praxis

 • Läs vår Sponsorship and Donations Policy (policyn om sponsring och donationer) eller motsvarande för att få mer information om donationer och sponsring.