5. KORUPCE

Published : Březen 15, 2017  /  Updated : Srpen 12, 2019

5. KORUPCE

Uplatňujeme nulovou toleranci vůči korupci jakéhokoli druhu, ať už se jí dopustí zaměstnanci, vedoucí pracovníci společnosti Stora Enso, nebo třetí strany jednající jménem společnosti.

Korupce znamená zneužití svěřené pravomoci pro soukromý zisk. Úplatkářství a odměna za urychlené provedení jsou dvěma nejčastějšími formami korupce. Společnost Stora Enso je odhodlána podnikat bez jakýchkoli forem korupce. Naší zásadou je rovněž vynaložit maximální úsilí, abychom zajistili, aby si externí obchodní partneři, kteří jednají naším jménem, byli vědomi našeho závazku podnikat eticky a aby tento závazek sdíleli.

Nezapomeňte prosím, že tento oddíl 5 týkající se korupce musíte číst společně s oddílem 6 Zabránění korupci prostřednictvím třetích stran, oddílem 7 Dary, pohoštění a náklady a oddílem 8 Srážky a provize.

5.1 Co je to úplatek a odměna za urychlené provedení?

Úplatek je jednou z častých forem korupce. Je to nabízení, poskytování, schvalování, požadování nebo přijetí jakékoli finanční částky, daru, půjčky, poplatku, odměny nebo jakéhokoli finančního nebo jiného zvýhodnění či čehokoli hodnotného jakékoli osobě nebo od jakékoli osoby jakožto podnět k jednání nebo naopak nejednání způsobem, který je nečestný, nezákonný nebo představuje porušení důvěry. To znamená:

 • Úplatek je určen jako pobídka nebo odměna za nesprávné plnění příslušné funkce ze strany příjemce (ať už se jedná, nebo nejedná o veřejného činitele nebo osobu jiným způsobem spojenou s vládou). Nezáleží na tom, zda je zvýhodnění nebo prospěch nabídnut, poskytnut, vyžádán nebo přijat jinou osobou, než je osoba, která má příslušnou činnost vykonat;
 • Pro příjemce je jinak nepatřičné požadovat nebo přijímat příslušné finanční nebo jiné zvýhodnění (ať už se jedná, nebo nejedná o veřejného činitele nebo osobu jiným způsobem spojenou s vládou); nebo
 • Je nabízen nebo poskytován veřejnému činiteli nebo třetí straně na žádost veřejného činitele nebo s jeho výslovným nebo mlčky daným souhlasem s úmyslem ovlivnit veřejného činitele v jeho oficiálním postavení, přimět jej porušit jakoukoli zákonnou povinnost nebo ovlivnit jakýkoli státní orgán, v každém případě za účelem získání obchodní nebo jiné výhody při podnikání nebo zajištění jakékoli jiné nepatřičné výhody.

Typické příklady úplatků:

 • peníze ve formě hotovosti nebo tajná srážka, nezákonná provize nebo jiná podvodná nebo nepoctivá platba;
 • dary nepatřičné hodnoty, jako jsou drahé hodinky nebo telefon;
 • pohoštění nepatřičné hodnoty, např. víkendový pobyt s all-inclusive v luxusním hotelovém resortu; nebo
 • neodůvodněné laskavosti, např. zaměstnání nekvalifikovaného příbuzného veřejného činitele nebo neoprávněné pozvání pro účely víza.

Úplatek nemusí mít nutně vysokou hodnotu. Může zahrnovat jídla, zábavu, cestování, motivační programy, bonusy k podpisu smlouvy, přeplácení státních dodavatelů nebo obchodní činnost s určeným dodavatelem, který poskytne srážku z kupní ceny. Rovněž může zahrnovat nehmotné výhody, jako je poskytování informací nebo rad nebo pomoc při zařizování obchodní transakce nebo při získávání jakékoli jiné výhody či prospěchu.

Odměna za urychlené provedení je jinou formou korupce. Jedná se o malou, neformální platbu za účelem usnadnění nebo urychlení rutinního vládního nebo administrativního úkonu veřejného činitele, např. vydávání povolení nebo uvolnění zboží zadrženého na celnici. V zájmu přehlednosti uvádíme, že jsou povoleny platby, které je obecně společnost Stora Enso ze zákona povinna platit (jako např. placení daní z příjmů právnických osob, poplatků za veřejné služby či nákladů finančního úřadu vzniklých při provádění daňové kontroly) nebo které je povoleno platit (jako např. formální platby za urychlení vyřízení víz oproti fakturám) orgánům veřejné správy, a to v případě, že nezahrnují provádění plateb přímo kterémukoli konkrétnímu veřejnému činiteli. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti ohledně toho, zda by platba měla být provedena, měli byste požádat o další rady právní oddělení.

5.2 Nulová tolerance vůči korupci

Pokud není v ohrožení bezpečnost, zdraví nebo svoboda vás nebo jiné osoby, nesmíte:

 1. Nabídnout, slíbit nebo dát úplatek jakékoli osobě;
 2. Požádat o úplatek nebo jej přijmout od jakékoli osoby;
 3. Poskytnout odměnu za urychlené provedení, a to i tehdy, pokud jsou takové platby v jurisdikci, v níž je o ně požádáno, běžné; nebo
 4. Souhlasit s tím, že zaplatíte nebo přijmete nezákonnou provizi nebo jiné podvodné nebo nečestné platby.

5.3 Zvláštní pravidla v souvislosti s veřejnými činiteli

Uplácení veřejného činitele je závažným trestným činem a přináší konkrétní rizika týkající se pověsti společnosti a právní rizika. Definice veřejného činitele je velmi široká a zahrnuje úředníky ústředních vládních orgánů i místní samosprávy a zaměstnance veřejných orgánů a státem vlastněných podniků.

Pokud to není výslovně povoleno nebo vyžadováno podle platných písemných právních předpisů, nesmíte nabízet ani slibovat cokoli hodnotného nebo cokoli ve prospěch jakéhokoli veřejného činitele za účelem ovlivnění veřejného činitele a pro získání nebo udržení obchodu nebo obchodní výhody, a to i v případě, že to nebude zahrnovat nesprávné vykonávání práce tohoto veřejného činitele.

V oddílu 7 jsou uvedena konkrétní pravidla, která musíte dodržovat, když nabízíte nebo přijímáte GHE za účasti veřejného činitele.

5.4 Politické příspěvky

Žádný vedoucí pracovník nebo zaměstnanec společnosti Stora Enso nesmí poskytnout politický příspěvek bez předchozího souhlasu generálního ředitele. Politické příspěvky nesmí být nikdy použity jako způsob ovlivnění odměna za urychlené provedení

veřejného činitele ve výkonu úřední funkce k získání nebo udržení obchodu nebo obchodní výhody.

5.5 Příspěvky a sponzorská činnost

Příspěvky a sponzorská činnost musí být prosty podezření z úplatkářství, ať už přímého, či nepřímého. Musíte zajistit, aby tyto činnosti nebyly prováděny jako podnět za účelem získání jakékoliv nepatřičné výhody nebo laskavosti. Všechny příspěvky a sponzorské činnosti musí dodržovat „Zásady pro sponzorskou činnost a příspěvky“ nebo jejich ekvivalent.

Účinné opatření

 • Pokud vám je nabídnut úplatek nebo odměna za urychlené provedení nebo obdržíte žádost o ně, musíte to okamžitě nahlásit právnímu oddělení; a
 • Získejte předchozí souhlas generálního ředitele, než poskytnete jakýkoli politický příspěvek.

Případové studie a osvědčené postupy

 • Pro více informací o příspěvcích a sponzorské činnosti si přečtěte „Zásady pro sponzorskou činnost a příspěvky“ nebo jejich ekvivalent.