5. KORUPCJA

Published : Luty 23, 2017  /  Updated : Sierpień 13, 2019

5. KORUPCJA

Nie tolerujemy żadnych form Korupcji, podejmowanych przez pracowników lub menedżerów Stora Enso, bądź osoby trzecie, działające na rzecz i w imieniu Spółki.

Korupcja to nadużycie powierzonych uprawnień w celu uzyskania osobistej korzyści. Przekupstwo oraz Płatności przyspieszające bieg spraw stanowią dwie najbardziej typowe formy Korupcji. Stora Enso zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób wolny od wszelkich form Korupcji. W ramach naszej polityki dokładamy również wszelkich starań, aby zapewnić, że zewnętrzni partnerzy biznesowi działający w naszym imieniu są świadomi naszego zobowiązania do postępowania w sposób etyczny i dzielą z nami to zobowiązanie.

Należy również pamiętać, że Rozdział 5 dotyczący Korupcji trzeba interpretować w powiązaniu z Rozdziałem 6 Zapobieganie korupcji za pośrednictwem Osób trzecich, Rozdziałem 7 Upominki, Wyrazy Gościnności i Wydatki oraz Rozdziałem 8 Rabaty i Prowizje.

5.1 Czym jest Łapówka i Płatności przyspieszające bieg spraw?

Łapówka jest najczęstszą formą Korupcji. Łapówka to oferowanie, przekazywanie, upoważnianie, żądanie lub przyjmowanie pieniędzy, prezentów, pożyczek, opłat, nagród lub innych środków finansowych, profitów bądź korzyści majątkowych dla lub od innych osób w celu nakłonienia do działania lub zaniechania działań w sposób stanowiący naruszenie zasad uczciwości, przepisów prawa lub zaufania. Oznacza to, że:

 • ma ona na celu skłonienie lub wynagrodzenie za niewłaściwe sprawowanie danej funkcji przez odbiorcę (niezależnie od tego, czy odbiorca jest Urzędnikiem państwowym lub jest w inny sposób związany z administracją państwową). Nie ma znaczenia, czy korzyść jest oferowana, wręczana, żądana czy przyjmowana przez osobę inną, niż osoba sprawująca daną funkcję;
 • żądanie lub przyjmowanie przez osobę otrzymującą danej korzyści finansowej albo innych profitów jest niestosowne (niezależnie od tego, czy osoba ta jest Urzędnikiem państwowym czy jest w inny sposób związana z administracją państwową); lub
 • jest to korzyść oferowana lub wręczana Urzędnikowi państwowemu lub osobie trzeciej na żądanie Urzędnika państwowego bądź za jego zgodą lub wiedzą, a jej celem ma być wpłynięciena na Urzędnika państwowego, w ramach jego uprawnień wynikających z pełnionej funkcji i skłonienie go do naruszenia obowiązków lub wywarcia wpływu na władze/organy państwowe, w każdym wypadku w celu uzyskania zlecenia lub innych korzyści biznesowych bądź uzyskania jakichkolwiek innych niedozwolonych korzyści.

Typowe przykłady Łapówek:

 • środki pieniężne w formie gotówki albo utrzymanego w tajemnicy Rabatu, Nielegalnej prowizji albo innych oszukańczych lub nieuczciwych płatności;
 • upominki o nieodpowiedniej wartości, takie jak drogi zegarek albo telefon;
 • wyrazy gościnności o nieodpowiedniej wartości, np. weekendowy pobyt w luksusowym hotelu all-inclusive; lub
 • nieuzasadnione korzyści, np. zatrudnienie niewykwalifikowanego krewnego Urzędnika państwowego lub nieuzasadnione zaproszenie ułatwiające otrzymanie wizy.

Wartość łapówki nie musi być wysoka. Mogą to być posiłki, imprezy kulturalno-rozrywkowe, podróże, programy zachęt, premie za podpisanie, przepłacanie dostawców państwowych lub prowadzenie interesów z wyznaczonym dostawcą, który zwraca część ceny zakupu. Łapówka może również obejmować korzyści niematerialne, np. dostarczenie informacji, doradztwo lub pomoc w zorganizowaniu transakcji biznesowej bądź przyjmowanie innych korzyści.

Płatności przyspieszające bieg spraw są kolejną formą Korupcji. Jest to niewielka płatność mająca na celu ułatwienie lub przyspieszenie rutynowych działań administracyjnych lub rządowych podejmowanych przez Urzędnika państwowego, np. wydawania zezwoleń albo wydawania towarów zatrzymanych przez służbę celną. Dla zapewnienia przejrzystości, płatności, które Stora Enso jest prawnie zobowiązana (np. odprowadzanie podatków od osób prawnych i uiszczanie opłat za usługi użyteczności publicznej bądź pokrywanie kosztów poniesionych przez organy podatkowe w związku z kontrolą podatkową) albo upoważniona (np. formalne płatności mające na celu przyspieszenie procesu wydawania wizy w oparciu o faktury) uiścić na rzecz organów administracji państwowej, są generalnie dozwolone, jeżeli nie wiążą się one z przekazywaniem płatności bezpośrednio na ręce danego urzędnika państwowego. W przypadku wątpliwości co do danej płatności należy skonsultować się z Działem Prawnym.

5.2 Polityka Zero tolerancji dla Korupcji

Z wyjątkiem sytuacji, gdy bezpieczeństwo, zdrowie albo wolność danej osoby jest narażone na ryzyko, nie należy podejmować następujących działań:

 1. oferować, obiecywać ani przekazywać Łapówek żadnej osobie;
 2. żądać ani przyjmować Łapówek od żadnej osoby;
 3. uiszczać Płatności przyspieszające bieg spraw, nawet, jeżeli są powszechne w systemie prawnym, w którym je zażądano; ani
 4. zgadzać się na Nielegalne prowizje bądź oszukańcze lub nieuczciwe płatności, ani uiszczać i przyjmować takich płatności.

5.3 Szczegółowe Zasady dotyczące Urzędników Państwowych

Przekupstwo Urzędników Państwowych jest poważnym przestępstwem i wiąże się ze szczególnym ryzykiem utraty dobrej reputacji oraz ryzykiem prawnym. Definicja Urzędnika Państwowego jest bardzo szeroka i obejmuje urzędników państwowych na szczeblu centralnym albo lokalnym oraz pracowników agencji publicznych i przedsiębiorstw państwowych.

Jeżeli nie jest to wyraźnie dozwolone ani wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa stanowionego, nie należy oferować ani obiecywać żadnych korzyści majątkowych Urzędnikowi państwowemu w celu wywarcia wpływu na Urzędnika państwowego i zdobycia zleceń oraz utrzymania relacji biznesowych bądź korzyści biznesowych, nawet jeżeli nie będzie to wymagało od Urzędnika państwowego nieprawidłowego wywiązania się z obowiązków służbowych.

Rozdział 7 określa szczegółowe zasady, których należy przestrzegać w przypadku oferowania albo przyjmowania Upominków, Wyrazów Gościnności i Wydatków przy udziale Urzędnika Państwowego.

5.4 Darowizny na rzecz partii politycznych

Żaden członek kadry kierowniczej ani pracownik Stora Enso nie może udzielać Darowizn na cele polityczne bez uzyskania uprzedniej zgody Dyrektora Generalnego. Darowizny na cele polityczne nie mogą być wykorzystywane jako środek do wywierania wpływu na Urzędnika państwowego w ramach obowiązków służbowych w celu zdobycia zleceń oraz utrzymania relacji biznesowych bądź korzyści biznesowych.

5.5 Darowizny i Sponsorowanie

Darowizny i Sponsorowanie nie mogą nosić bezpośrednich ani pośrednich znamion przekupstwa. Należy zapewnić, że tego rodzaju działania nie są podejmowane w celu nakłonienia do wykonania czynności pozwalających na uzyskanie nieuczciwej korzyści albo zysku. Wszystkie przypadki dokonania Darowizn i Sponsorowania muszą być zgodne z „Polityką sponsorowania i darowizn” albo równoważnym dokumentem.

Aktywne działanie

 • W przypadku otrzymania propozycji albo żądania przekazania Łapówki lub Płatności przyspieszające bieg spraw należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dział prawny; oraz
 • uzyskać uprzednią zgodę Dyrektora Generalnego przed dokonaniem jakiejkolwiek Darowizny na cele polityczne.

Analizy przypadków i dobre praktyki

 • Należy przeczytać „Politykę sponsorowania i darowizn” albo równoważny dokument w celu uzyskania dalszych informacji na temat Darowizn i Sponsorowania.