6. FÖRHINDRA KORRUPTION GENOM TREDJE PARTER

Published : november 29, 2016  /  Updated : mars 24, 2020

6. FÖRHINDRA KORRUPTION GENOM TREDJE PARTER

Våra samarbetspartner som formellt eller informellt tillhandahåller tjänster till Stora Enso, förväntas agera med integritet. De ska avstå från att betala eller ta emot mutor, facilitation payment eller kickbacks på Stora Enso vägnar eller som en del av sin egen verksamhet.

6.1 Allmänt

Under vissa omständigheter kan tredje parter som vi har en affärsrelation till eller som handlar å våra vägnar (”Tredje parter”) utsätta Stora Enso för en risk för straffrättsligt skadeståndsansvar om de mutar en annan person för att därigenom erhålla eller behålla affärer eller en affärsmässig fördel för Stora Enso.

Du ska följa processen i detta avsnitt 6 då du anlitar en ny tredje part eller då du förnyar kontraktet för en befintlig tredje part.

6.2 Riskfyllda tredje parter

Riskfyllda tredje parter är tredje parter som handlar å våra vägnar och därmed utgör en ökad risk för mutor, i och med att de är i en ställning där de kan erhålla eller behålla affärer eller affärsmässiga fördelar för oss, t.ex. för att de hjälper oss att erhålla affärer från en kommersiell kund eller interagerar med en offentligt anställd å våra vägnar. De vanligaste riskfyllda tredje parterna innefattar alla slags ombud, mäklare, lobbyister och konsulter. Processen i detta avsnitt 6 börjar med identifiering av riskfyllda tredje parter.

6.3 Process och ansvar

Steg 1 Utse relationsansvarig

Ansvarig person för affärer inom ett visst team/affärsområde ska tilldela ansvaret för hantering av processen som beskrivs i detta avsnitt 6 till en enda kontaktperson (”Relationsansvarig”).

Steg 2 Identifiera riskfyllda tredje parter

Följ stegen nedan för att identifiera om en tredje part är en riskfylld tredje part:

Steg 3 Due Diligence och Beslutsfattande

Använd detta GAN – Verktyg för tredjepartsrelationer för att kategorisera risknivån för varje riskfylld tredje part, genomföra due diligence och ta ett välgrundat beslut innan du anlitar en riskfylld tredje part. Här finns mer praktisk information om verktyget.

För riskfyllda tredje parter med långtidskontrakt eller roterande avtalsvillkor behöver due diligence upprepas varje år för parter med hög risknivå och vartannat år för parter med medelhög risknivå. Du kommer att få en påminnelse 30 dagar innan tidsfristen har löpt ut.

6.4 Fusioner och förvärv och joint venture-partner

Under fusioner och förvärv kan de enheter som Stora Enso eventuellt förvärvar eller fusioneras med, utgöra risker för korruption om vi inte använder tillräckliga förfaranden. En joint venture-partner kan också utgöra en risk för korruption om partnern utför tjänster å Stora Ensos och/eller joint venture-företagets vägnar. Därför anger ”M&A Guideline” (riktlinjer för fusioner och förvärv, FoF) eller motsvarande att man måste utföra en riskbedömning och due diligence som en del av förvärvsanalysen vad beträffar mutor och andra efterlevnadsrisker.

Frågeformuläret för due diligence i samband med FoF-efterlevnad finns här och ett exempel på antikorruptionsframställanden som man bör överväga att inkludera i ett aktieägaravtal finns här.