7. GÅVOR, REPRESENTATION OCH OMKOSTNADER

Published : november 29, 2016  /  Updated : maj 7, 2020

7. GÅVOR, REPRESENTATION OCH OMKOSTNADER


Vi konkurrerar och gör affärer enbart på grundval av kvalitet och kompetens. Vi varken ger eller tar emot gåvor, representation eller omkostnader (”GRO”) om detta är avsett att påverka mottagaren på ett olämpligt sätt eller om det kan ge ett sådant intryck.

Utbyte av rimliga GRO är ett acceptabelt sätt att bygga upp goodwill på inom affärsrelationer. Det bör emellertid även konstateras att dessa ibland ges med avsikten att påverka mottagaren på ett olämpligt sätt och att de under vissa omständigheter kan utgöra mutor. Lagstiftningen i olika länder kan variera betydligt och vi måste även vara medvetna om att individer kan omfattas av sina egna interna koder och regler.

Risker för korruption som följer av GRO varierar, baserat på olika faktorer, inklusive affärsmiljö, jurisdiktion och den inblandade personalens senioritet. Därför är det alltid bra att rådfråga Legal om du är tveksam eller har frågor som rör reglerna i detta avsnitt 7.

7.1 Allmänna principer för tillhandahållande och mottagande av GRO

Alla erbjudna, mottagna eller tillhandahållna GRO ska:

 • efterleva all tillämplig lagstiftning,
 • uttrycka normal artighet då man gör affärer, till exempel betalning för en rimlig affärsmåltid,
 • inte vara avsedda att påverka mottagaren på ett olämpligt sätt, att erhålla eller behålla affärer eller en affärsmässig fördel på ett olämpligt sätt eller att på ett otillbörligt sätt påverka eller inverka på resultatet av en affärstransaktion,
 • vara sällsynta och rimliga vad beträffar värde,
 • göras på ett öppet och transparent sätt och inte under några omständigheter där man behöver dölja GRO och
 • godkännas efter behov, registreras på ett korrekt sätt i vår bokföring och i våra register.

Följande GRO är aldrig lämpliga:

 • då syftet är att få något i retur, dvs. en kickback,
 • då de bryter mot policyn på mottagarens företag,
 • med en affärspartner som du bedriver pågående affärsförhandlingar med,
 • kontanter eller penninggåvor i annan form (till exempel presentkort, vouchrar eller liknande5) eller
 • barnförbjudna nöjen eller några som helst event som involverar nakenhet eller oanständigt beteende.

Som en ytterligare riktlinje (ovetenskapligt, men ofta nyttigt) kan du även använda dig av ”rodnadstestet” genom att ställa dig själv frågan om hur du skulle känna dig om VD och dina kollegor kände till detaljerna om GRO och om de offentliggjordes i en branschtidning eller i en lokaltidning. Om resultatet av rodnadstestet är något annat än absolut okej, ska du omedelbart omvärdera situationen.

7.2 Ta emot GRO

7.2.1 Allmänna regler när GROtas emot

Reglerna i detta avsnitt 7.2 ska alltid läsas tillsammans med de allmänna principerna i avsnitt 7.1 när man tillhandahåller eller tar emot GRO.

Stora Enso inser att det är vanligt för våra motparter inom affärsvärlden att ibland ge GRO av ringa värde till dem som de gör affärer med. Det är emellertid vanligt att intressekonflikter uppstår om man begär eller tar emot överdrivna GRO och en anställd kan placera sig själv i ett beroendeförhållande.

Stora Ensos anställda får ta emot GRO av motparter inom affärsvärlden under förutsättning att GRO:

 • är rimliga och inte påverkar resultatet av affärstransaktioner eller påverkar din förmåga att handla i Stora Ensos intresse, t.ex. i form av rabatterade produkter eller tjänster för egen vinning,
 • inte skapar ett intryck av (eller en underförstådd skyldighet) att givaren har rätt till prioriterad behandling, tilldelande av affärer, bättre priser eller bättre försäljningsvillkor,
 • inte skulle förhindra att du tilldelar Stora Ensos affärer till någon av givarens konkurrenter,
 • har ett rimligt samband med ett legitimt affärsändamål (t.ex. gå med en kund till en lokal teaterföreställning eller ett idrottsevenemang eller deltagande i en affärsmåltid).

Kom ihåg att Stora Ensos personal alltid ska betala sina egna rese- och boendekostnader då de till exempel besöker en kund eller leverantör.

GRO som inte kan godtas under några som helst omständigheter ska avvisas eller skickas tillbaka till givaren. Ett förslag på standardmässig formulering för brev som avböjer ett erbjudande å Stora Ensos vägnar finns här.

Om du tar emot någon GRO på ett evenemang som är av ceremoniell art (t.ex. en kundutflykt eller en åminnelse som rör en affärstransaktion) som eventuellt inte är lämplig men som det vore anstötligt att inte ta emot, får du ta emot den och sedan omedelbart rapportera den till din närmsta chef.

Aktiv åtgärd

 • Du ska rapportera till din närmsta chef om GRO mottas som inte kan godkännas i enlighet med reglerna ovan men som av någon anledning inte lämnas tillbaka.

7.2.2 Restriktiva regler när GRO tas emot från leverantörer

Medlemmar i följande team ska också följa en uppsättning av mer restriktiva regler när GHE tas emot från leverantörer:

 • Koncernledningen,
 • Divisionsledningen,
 • Gruppfunktionsledningen,
 • Operativa divisionsledningen, och
 • Bruksledningen.

De restriktiva reglerna är de följande:

 • Varje GRO eller varje annan positiv särbehandling från leverantörer är, som utgångspunkt, inte acceptabla såvida inte annat sägs nedan;
 • Gåvor ska returneras vänligt men bestämt;
 • Delta bara i leverantörsevent med en direkt affärsagenda och med intresse för Stora Enso. Måttlig catering under sådana event är acceptabelt;
 • I allmänhet bör möten med leverantörer hållas till normal arbetstid;
 • Resor och hotellkostnader för Stora Ensos anställda betalas alltid av Stora Enso;
 • Stora Enso står för våra anställas kostnader vid affärsluncher, eller håller affärsrelationen jämlik genom att betala varannan gång; och
 • Leverantörer bör inte sponsra några aktiviteter som anordnas av Stora Enso

En anställd som är i en position som kan påverka resultatet av en inköpsuppgift måste också följa reglerna ovan under inköpsprocessen efter att ha fått separata instruktioner på ad hoc-basis.

Fallstudier och bästa praxis

 • Läs här för exempel på vad som kan och inte kan accepteras enligt reglerna i sektion 7.2.2.

7.3 Tillhandahållande av GRO till personal på ett externt företag (som inte är offentligt anställd)

Om de uppfyller de allmänna principer som anges ovan, kan tillhandahållande av blygsamma GRO gagna goodwill och tjäna legitima kampanjändamål. Under vissa omständigheter kan emellertid tillhandahållandet av GRO till kunder och affärspartner bryta mot lagen, denna policy eller policyn på mottagarens företag.

Aktiv åtgärd

 • Alla GRO som rör personal på externa företag och överskrider ett belopp på 200 euro per person (med förbehåll för lägre gränser som kan fastställas lokalt), ska rapporteras till och godkännas av din närmsta chef innan de tillhandahålls. Om din enhet använder Concur för reseersättning ska en begäran för sådan GROgöras och godkännas av din chef.

7.3.1 Specifika regler för tillhandahållande av gåvor

 • Reglerna i detta avsnitt 7.3.1 ska alltid läsas tillsammans med de allmänna principerna i avsnitt 7.1. när man tillhandahåller eller tar emot GRO.
 • Då så är möjligt ska gåvor vara företagspresenter.
 • I undantagsfall, t.ex. då chefen hos en viktig kund går i pension, får man ge dyrare gåvor, men du bör sällan ge gåvor som är värda mer än 200 euro. Uppmärksamma att denna gräns inte innebär att gåvor under detta belopp automatiskt är tillåtna eller rimliga.

7.3.2 Specifika regler för tillhandahållande av representation och omkostnader

 • Reglerna i detta avsnitt 7.3.2 ska läsas tillsammans med de allmänna principerna i avsnitt 7.1. när man tillhandahåller eller tar emot GRO.
 • Du får endast erbjuda eller tillhandahålla representation eller omkostnader som är förenligt med allmänt godtagen affärspraxis och som tjänar ett berättigat affärsändamål.
 • Den erbjudna och tillhandahållna representationens eller omkostnadens värde måste vara rimligt för det underliggande affärsändamålet och får inte vara överdrivet påkostat.
 • representationen och omkostnaderna ska erbjudas utan att skapa uttryckliga eller underförstådda skyldigheter eller incitament för att göra affärer. En representant för varje företag måste närvara.

7.3.3 GRO till makor/makar

Om du och din maka/make eller partner är inbjudna till, eller om ni planerar att bjuda in makan/maken eller partnern till en kund eller en representant för en kund till ett evenemang där det är en tydlig vana eller förväntning att en maka/make eller partner deltar, får du acceptera eller erbjuda sådan GRO så länge GRO uppfyller alla de kriterier som angetts ovan och förutsatt att den inte ingår i någon av de kategorier av GRO som har identifierats som olämpliga.

Det är inte lämpligt att acceptera eller erbjuda representation för en maka/make eller partner om detta innefattar övernattning eller resekostnader. Det är inte lämpligt att acceptera eller erbjuda gåvor, undantaget gåvor som endast har ett nominellt värde, om dessa är avsedda att gagna en familjemedlem.

Aktiv åtgärd

 • Alla GRO som inkluderar din maka/make eller partner, eller som Stora Enso erbjuder till någon maka/make eller partner till en kund eller representant för en kund, ska rapporteras till och godkännas av din närmsta chef innan du tillhandahåller eller accepterar dem.

7.3.4 Specifika regler för kundevent

Reglerna i detta avsnitt 7.3.4 ska läsas tillsammans med de allmänna principerna om när man tillhandahåller eller tar emot GRO i avsnitt 7.1. kundevent är en slags GRO. De innefattar vanligtvis resor, logi och annan representation. Om kundeventen  har ett betydande värde, till exempel event som innefattar resor och övernattning, ska man följa dessa regler:

 • Resan ska ha ett tydligt affärsmässigt mål, t.ex. att besöka och demonstrera ett bruk eller att besöka en kund och demonstrera hur man använder Stora Ensos produkter o.s.v. Det är tillåtet att arrangera olika slags kundaktiviteter i samband med resan men dess huvudsakliga fokus ska ligga på affärsrelaterade ämnen. Eventet får aldrig vara en ”ursäkt” för att arrangera omfattande resor och representation. Dokumentera ändamålet och skicka det till Legal, Ethics och Compliance.
 • Arrangemang där kunderna är behöriga att delta som ett resultat av en viss affärsvolym (som ibland kallas för ”kundlojalitetsevent”) medför betydliga risker för mutor och bör undvikas.
 • Om de föreslagna gästerna är offentligt anställd ska Stora Enso skicka en skriftlig inbjudan med brev till den offentligt anställd, med ett tydligt uttalande om att: ”Vi noterar att tillämplig lagstiftning eller Code of Conduct (uppförandekod) kan kräva skriftlig bekräftelse eller skriftligt godkännande från den avdelning/myndighet du arbetar för innan du accepterar vår inbjudan till kundeventet. Om du behöver information för att få denna bekräftelse eller detta godkännande, inklusive bland annat kostnaderna eller omkostnaderna för eventet får du gärna kontakta oss.”
 • Då så är möjligt bör du be arbetsgivaren för gäster inom den privata sektorn att tillhandahålla en förklaring om att accepterandet av representationen inte bryter mot företagets kod eller regler som rör gästen och att gästen har fått alla nödvändiga godkännanden.
 • Kvoten mellan Stora Ensos personal och kunder ska vara hög, minst 1:2. En dylik kvot anger att man kommer att ha mycket goda möjligheter att nätverka och förbättra kundrelationerna.
 • Registrera detaljer om resan, inklusive kostnader och gästernas identitet (inklusive senioritetsnivå), dagordning och mötesprotokoll och se till att det finns en procedur för att undvika att samma gäster erbjuds liknande resor eller annan betydande representation som kan verka överdriven om den adderas. Spara godkännanden och förklaringar.
 • Inkludera ett seminarium om etik. Med det uppnår du många ändamål: det är ett sätt att kommunicera om Stora Ensos policyer mot mutor och om etik till kunderna, det ger ytterligare affärsmässig motivering för resan och om kunderna uppmuntras att ge feedback (anonymt) vore det nyttigt för Stora Ensos övervakning och granskning av företagets egna procedurer mot mutor. Kunder kan inbjudas att presentera sina egna etiska koder. Sessionen ska antecknas i protokollet.
 • Granska kostnaderna för resorna kontinuerligt och se till att överdriven eller alltför frikostig representation undviks. Den totala kostnaden för varje representant från kunden får aldrig överskrida 1 500 euro. Kundevent där kostnaden per gäst överskrider 750 euro ska rapporteras till och godkännas av chefen för divisionen. Uppmärksamma att dessa gränser inte innebär att representation under dessa belopp är tillåten eller rimlig. Alla kostnader som betalas för kundens räkning ska betalas direkt till den utomstående tjänste- eller produktleverantören och får inte först betalas av kunden och sedan ersättas kontant till kunden.

Aktiv åtgärd

 • Se till att de allmänna principerna för tillhandahållande eller mottagande av GRO i avsnitt 7.1 och de specifika reglerna för kundevent  i detta avsnitt 7.3.4 följs.
 • Se till att den totala kostnaden för varje representant för kunden inte överskrider 1 500 euro.
 • Kundevent där kostnaden per gäst överskrider 750 euro ska rapporteras till och godkännas av chefen för divisionen. Om din enhet använder Concur för reseersättning ska en begäran för sådan GROgöras och godkännas av din chef.

7.3.5 Specifika regler för jakt

7.3.5.1 Inbjudan

Stora Enso organiserar jakt med representanter från sina kunder, trävaruleverantörer och affärspartner (”Gästerna”) och dessa är indelade i två kategorier:

 • En ”Jakt av typ A” är en jakt där Stora Enso bär kostnaderna i samband med anordnande av jakten, till exempel jaktledare och drevkarlar, och där Stora Enso även tillhandahåller mat och förfriskningar under jakten. Vid en typisk jakt av typ A anländer gästerna under eftermiddagen på dag ett, åtföljt av en aktivitet med affärsrelaterat innehåll och en lätt middag. Påföljande dag innefattar frukost, jakt, en lätt lunch ute i skogen och en affärsaktivitet i samband med middagen under kvällen. gästerna åker hem efter frukosten dag tre.
 • En ”Jakt av typ B” är en endagsjakt där Stora Enso inte bär några kostnader i samband med anordnandet av jakten, förutom kostnader för hyra av mark eller motsvarande. Vid en jakt av typ A anländer gästerna på morgonen och dagen används för jakt och inkluderar en lätt lunch ute i skogen. I samband med lunchen görs en affärspresentation. gästerna åker hem när jakten är avslutad på eftermiddagen.

När du bjuder in gäster ska du:

 • använda den specificerade inbjudningsmallen,
 • skicka inbjudningarna till gäster som är anställda av en juridisk person till en bredare grupp individer och inte till valda individer (vilket ger företagets VD möjlighet att välja vem som ska delta), men inbjudningarna kan även ges direkt till individer som äger skog privat, antingen som privatpersoner eller som den enda ägaren till en enskild firma,
 • se till att gästen, eller dennes chef, i händelse av en jakt av typ A, enligt vad som är tillämpligt, bekräftar att deltagande i jakten  följer tillämpliga interna regler,
 • inte skicka ”inbjudan plus en”, d.v.s. inbjudningar som innefattar gästens maka/make eller vän,
 • inte skicka inbjudningar i samband med pågående förhandlingar utan godkännande, om en inbjudan ska skickas i samband med affärsförhandlingar ska frågan diskuteras med och få skriftligt förhandsgodkännande av Legal, Ethics och Compliance och
 • aldrig bjuda in offentligt anställd om detta inte godkänns skriftligt på förhand av Legal, Ethics och Compliance.

7.3.5.2 Omfattningen av GRO

 • Resor till och från jakten samt logi ska betalas av gästen, men Stora Enso  kan vid behov hjälpa till med bokningar. Stora Enso kan betala rimliga kostnader för kortare transport under jakterna.
 • Måltider (frukost, lunch och middag) under jakterna kan betalas av Stora Enso, förutsatt att omkostnaderna är rimliga.
 • Jaktens värde för gästen ska stå i proportion till den professionella relevansen av jakten. En jakt av typ A ska alltid innefatta en aktivitet med affärsrelaterat innehåll på eftermiddagen dag ett (2–3 timmar) och i samband med middagen på kvällen dag två (dvs. en affärsrelaterad presentation i samband med middagen) och även göra det möjligt för Stora Ensos personal att interagera med gästerna i informella affärsdiskussioner. En jakt av typ A ska innefatta en affärspresentation i samband med lunchen.
 • Gåvor till gästerna ska begränsas till företagspresenter och ha ett blygsamt värde.
 • Kostnaderna och arrangemangen som överskrider dessa regler ska alltid betalas av gästerna.
 • Detaljer om jakten ska dokumenteras och sparas för att garantera transparens, efterlevnad med Stora Ensos interna regler och för att undvika att samma gäster upprepade gånger och regelbundet bjuds in till jakt.
 • Dokumenteringskravet innefattar (i) specificerade kostnader, (ii) de inbjudnas och gästernas identitet, (iii) en kopia av inbjudan och dagordningen och (iv) protokoll över aktiviteter som har affärsrelaterat innehåll.

Aktiv åtgärd

 • Se till att de allmänna principerna för tillhandahållande eller mottagande av GRO i avsnitt 7.1 och de specifika reglerna för jakt i detta avsnitt 7.3.5 följs.
 • Om en inbjudan ska skickas i samband med affärsförhandlingar ska frågan diskuteras med och få skriftligt förhandsgodkännande av Legal, Ethics och Compliance.
 • Få förhandsgodkännande av Legal, Ethics och Compliance innan du bjuder in någon offentligt anställd.
 • Skicka dokumenten som krävs i detta avsnitt 7.3.5 till Legal, Ethics och Compliance när de är tillgängliga.

7.4 Tillhandahållande av GRO till offentligt anställda

7.4.1 Allmänna regler

Reglerna i detta avsnitt 7.4.1 ska läsas tillsammans med de allmänna principerna för när man tillhandahåller eller tar emot GRO i avsnitt 7.1.

I möten med offentligt anställda kan även små symboliska och legitima GRO misstolkas som olagliga mutor. Inget av värde ska någonsin erbjudas eller tillhandahållas i syfte att behålla eller vinna en affär eller någon annan fördel.

Det är acceptabelt att ge representation till ett nominellt värde som en normal affärsmässig artighet, till exempel te och kaffe, en smörgåslunch där den offentligt anställde deltar i ett möte på ditt kontor, eller annan icke överdriven representation när du står värd för den offentligt anställdas besök. Om du står värd för ett besök av en mycket senior offentligt anställd, till exempel en minister, är det godtagbart att tillhandahålla representation på en nivå som är lämplig för dennes status. Det får emellertid aldrig förekomma någon antydan eller något intryck av att tillhandahållandet av representation är avsett att påverka den offentligt anställda. För klarhetens skull bör det noteras att representation som erbjuds till offentligt anställda (samt till privata individer) aldrig får bytas mot kontanter.

offentligt anställda är ofta föremål för sina egna strikta riktlinjer och koder eller till lagstiftningen. Då så är möjligt ska du vidta åtgärder för att kontrollera vad riktlinjerna eller den tillämpliga lagstiftningen tillåter eller kräver och se till att gåvor eller representation som du erbjuder, följer sådana riktlinjer eller lagstiftning.

Till exempel, om du känner till att en riksdagsledamot måste deklarera alla gåvor som han eller hon mottar över ett visst värde och att avböja gåvor över ett annat värde, ska du undvika att erbjuda en gåva som är värd mer än det högre värdet. Om du ger en gåva som överskrider det första värdet, ska du efter bästa förmåga kontrollera att kraven för avslöjande/registrering följs. Om registren inte är offentligt tillgängliga ska du be individen (eller dennes kontor) att bekräfta att nödvändiga krav har uppfyllts.

Aktiv åtgärd

 • Få förhandsgodkännande av Legal, Ethics och Compliance innan du tillhandahåller GRO till någon offentligt anställd som inte uppfyller kriterierna i detta avsnitt 7.4.1, med undantag för GRO med ett mycket lågt värde (t.ex. en penna eller ett anteckningsblock som används under ett möte, te, kaffe o.s.v.)

Fallstudier och bästa praxis

 • Läs här om du vill se fallstudier och få råd om bästa praxis för GRO.