8. Ostohyvitys ja Provisio

Published : lokakuu 26, 2016  /  Updated : elokuu 13, 2019

8. Ostohyvitys ja Provisio

Meidän on varmistettava, että Ostohyvitysten (ja muiden taannehtivien palautusten tai hyvitysten) ja Provisioiden (ja muiden myyntipalvelumaksujen) maksaminen perustuu laillisesti päteviin sopimuksiin tai muille päteville perusteille sekä aitoja myyntejä tai palveluja vastaan ja että ne maksetaan oikealle osapuolelle ja että ne ovat arvoltaan sopusuhtaisia.

8.1 Ostohyvitys ja Alennus

8.1.1 Periaatteet

Ensisijainen ero Ostohyvityksen ja Alennuksen välillä on se, että Ostohyvitys annetaan maksun jälkeen ja Alennus vähennetään ennen maksua.

8.1.2 Säännöt ja Poikkeus

Ostohyvitykset tai muut vastaavat hyvitykset on myönnettävä sille oikeussubjektille, jota laskutetaan kyseisestä tavaratoimituksesta (”Asiakas”). Ostohyvitysten tai muiden vastaavien hyvitysten hyvityslaskussa on viitattava sopimukseen ja myyntilaskuun.

On kiellettyä myöntää Ostohyvityksiä muille osapuolille kuin Asiakkaalle (”Ei-asiakasosapuoli”), elleivät kaikki alla olevan kohdan vaatimukset täyty. Selvyyden vuoksi etuyhteysyritys, esim. Asiakkaan kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö on Ei-asiakasosapuoli, ja Ostohyvitysten tällaiselle yhtiölle on noudatettava tässä asiakirjassa esitettyjä sääntöjä.

Ostohyvitys voidaan maksaa Ei-asiakasosapuolelle, jos

 1. sovitaan kirjallisesti, että maksun todellinen edunsaaja on Asiakas, ei Ei-asiakasosapuoli;
 2. hyvityslaskussa ilmoitetaan, että maksun edunsaaja on Asiakas, ei Ei-asiakasosapuoli; ja
 3. Asiakkaat ovat kirjallisesti hyväksyneet maksun suorittamisen Ei-asiakasosapuolelle Stora Enson vapautuessa täysin vastuusta maksun tultua suoritetuksi.

Aktiivinen toimenpide

 • Varmista, että olet täyttänyt kaikki tämän osion 8.1.2 vaatimukset ennen kuin suoritat mitään Ostohyvitysten maksua Ei-asiakasosapuolelle.

Esimerkkitapaukset ja parhaat käytännöt

 • Lue ”Yleiset Ostohyvitysohjeet” (Common Rebate Guideline) tai sitä vastaavat ohjeet saadaksesi tarkempia tietoja ja lukeaksesi esimerkkitapauksia.

8.2 Provisio ja Muut Palveluista Suoritettavat Maksut

8.2.1 Periaatteet

Provisioita ja palvelumaksuja ei saa käyttää asiakkaille maksettavia Ostohyvityksiä koskevien sääntöjen kiertämiseksi. Sopimattomat Provisiot ja palvelumaksut voidaan tulkita Lahjuksiksi tai Asiattomiksi Maksupalautuksiksi (ns. Kickback).

8.2.2 Provisio

Provisiota kutsutaan myös edustuspalkkioksi, välityspalkkioksi tms. Se on korvaus Asiamiehen tarjoamista palveluista ja on yleensä jokin prosenttiosuus myyntiarvosta mutta voi olla myös kiinteä palkkio tai laskettu muilla tavoin (”Provisio”). Asiamies on henkilö tai yhteisö, joka neuvottelee ja/tai solmii sopimuksia Asiakkaiden kanssa Stora Enson lukuun (”Asiamies”). Asiamiehet eivät hanki omistusta myytyihin tuotteisiin (tuotteiden myyntisopimus tehdään Stora Enson ja Asiakkaan) välillä, ja Asiamiehillä ei yleensä ole sopimusperusteista vastuuta Asiakkaalle toisin kuin Jakelijalla, joka ottaa tavarat omistukseensa ja sitten myy ne edelleen omille asiakkailleen (”Jakelija”). Asiamiehen tarjoamiin palveluihin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat:

 • tavaroiden myynnin luominen, mahdollistaminen ja/tai edistäminen
 • sopimustavaroiden pitäminen varastossa omalla kustannuksellaan tai riskillään
 • vastuun ottaminen kolmansien osapuolten suuntaan myydyn tuotteen aiheuttamista vahingoista
 • vastuun ottaminen Asiakkaiden sopimuksen täyttämättä jättämisestä
 • tavaroiden kuljetuskustannusten maksaminen
 • suora tai välillinen velvollisuus sijoittaa myynninedistämiskampanjoihin.

8.2.2.1 Provision maksaminen

Provisio voidaan maksaa vain, jos

 1. se maksetaan Asiamiehelle
 2. se koskee Asiamiehen tarjoamia todellisia palveluja
 3. Provisio vastaa määrältään ja muilta ehdoiltaan markkinakäytäntöä.

Provision markkinaehdot riippuvat monista seikoista, esim. tuotteesta, volyymistä ja markkinasta, jolla Asiamies toimii. Tämän vuoksi kohtuullisen ja asianmukaisen Provision taso vaihtelee tapauskohtaisesti. Vastuullisen Stora Enson myyntipäällikön tulee varmistaa, että Provisio täyttää tässä osiossa 8.2.2.1 luetellut vaatimukset.

Asiamies on aina Korkeamman Riskin Sopimuskumppani. Ennen Asiamiehen nimittämistä sinun on noudatettava Tämän Toimintaohjeen osiossa 6 esitettyjä menettelytapoja koskien Korkeamman Riskin Sopimuskumppania.

8.2.3 Palvelumaksut myyntiin liittyvistä palveluista

Muut liikekumppanit kuin Asiamiehet voivat myös tarjota muita myyntiin liittyviä palveluja Stora Ensolle joko muiden Stora Enson kanssa suorittamiensa liiketoimien lisäksi (esim. Jakelija voi ostaa tavaroita meiltä ja tarjota muita myyntiä tukevia palveluja) tai erillisenä palveluna (esim. myyntikonsultit). Palkkio on yleensä kiinteä summa, mutta se voi myös perustua myynnin määrään tai muihin ehtoihin.

8.2.3.1 Palvelumaksujen maksaminen:

Palvelumaksut myyntiin liittyvistä palveluista voidaan maksaa vain, jos

 1. ne ovat tarjotuista todellisista palveluista
 2. Provisio vastaa määrältään ja muilta ehdoiltaan markkinakäytäntöä.

Esimerkkitapaukset ja parhaat käytännöt

 • Lue ”Yleiset Ostohyvitysohjeet” (Common Regate Guideline” tai sitä vastaavat ohjeet saadaksesi tarkempia tietoja ja esimerkkitapauksia.
 • Käytä asiamiessopimusmallia antaessasi toimeksiannon Asiamiehille ja jakelijasopimusmallia antaessasi toimeksiannon Jakelijoille. Käänny Lakiosaston
  puoleen, jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset näitä malleja.