8. RABATY I PROWIZJE

Published : Luty 23, 2017  /  Updated : Sierpień 13, 2019

8. RABATY I PROWIZJE

Należy zapewnić, że płatność Rabatów (oraz innych retrospektywnych zwrotów lub kredytów) i Prowizji (oraz innych opłat za usługi sprzedaży) jest oparta na wiążących prawnie umowach lub innych wiążących podstawach, jest dokonywana w zamian za faktycznie przeprowadzoną sprzedaż lub usługi, jest wypłacana odpowiednim podmiotom, a jej wartość jest proporcjonalna.

8.1 Rabaty i Opusty

8.1.1 Zasady

Główna różnica między Rabatem a Opustem polega na tym, że Rabat jest przyznawany po dokonaniu płatności, z kolei Opust jest potrącany przed dokonaniem płatności.

8.1.2 Struktura i wyjątek

Rabaty lub inne podobne kredyty należy przyznawać podmiotowi prawnemu, na który zostanie wystawiona odpowiednia faktura za dostarczenie towarów (zwanemu dalej „Klientem”). W nocie kredytowej dla Rabatów lub innych podobnych kredytów musi znaleźć się odniesienie do kontraktu i faktur sprzedażowych.

Zabrania się przyznawać Rabatów innemu podmiotowi niż Klientowi (zwanemu dalej „Podmiotem niebędącym klientem”), chyba że wszystkie wymogi wymienione w poniższym akapicie zostały spełnione. W celu uniknięcia wątpliwości spółka powiązana, np. główna siedziba spółki Klienta , to Podmiot niebędący klientem, a Rabaty przyznawane takiej spółce winny być zgodne z niniejszymi zasadami.

Rabat może zostać przyznany Podmiotowi niebędącemu klientem jeżeli:

 1. zostanie uzgodnione na piśmie, że beneficjentem płatności jest Klient, nie Podmiot niebędący klientem;
 2. z noty kredytowej wynika, że beneficjentem płatności jest Klient, nie Podmiot niebędący klientem; oraz
 3. Klienci uzgodnili na piśmie, że płatność ma być dokonana na rzecz Podmiotu niebędącego klientem, zwalniając Stora Enso od wszelkiej odpowiedzialności.

 Aktywne działanie

 • Należy się upewnić, że wszystkie wymogi opisane w Rozdziale 8.1.2 zostały spełnione przed przyznaniem jakichkolwiek Rabatów na rzecz Podmiotu niebędącego klientem.

 Analizy przypadków i dobre praktyki

 • W celu uzyskania więcej szczegółowych informacji i studiów przypadków należy zapoznać się ze „Wspólnymi wytycznymi dotyczącymi rabatów” lub ich odpowiednikami.

8.2 Prowizje i inne opłaty za usługi sprzedaży

8.2.1 Zasady

Prowizje i inne opłaty za usługi wypłacane za inne usługi sprzedaży i marketingowe nie mogą być wykorzystywane do obchodzenia zasad dotyczących Rabatów dla Klientów. Wypłacanie nieodpowiednich Prowizji i innych opłat za usługi sprzedaży może zostać zinterpretowane jako Łapówka lub Nielegalna prowizja.

8.2.2 Opłata za pełnomocnictwo

Prowizja, zwana także opłatą agencyjną, opłatą brokerską itp., to wynagrodzenie za usługi świadczone przez Agenta, zazwyczaj obliczane jako odsetek od wartości sprzedaży, ale może być również opłatą ryczałtową albo obliczoną innymi metodami (zwane dalej „Prowizją”) Agent to osoba lub podmiot, który negocjuje lub zawiera kontrakty z Klientami w imieniu Stora Enso (zwany dalej „Agentem”) Agenci nie nabywają praw do sprzedawanych produktów (umowa sprzedaży produktów jest zawierana między Stora Enso a Klientem), Agenci nie mają też na ogół zobowiązań umownych wobec Klienta, w przeciwieństwie do Dystrybutora, który nabywa prawo do towarów, które następnie odsprzedaje swoim własnym klientom (zwanego dalej „Dystrybutorem”). Usługi świadczone przez Agenta obejmują w szczególności:

 • prowadzenie, wspieranie lub promowanie sprzedaży towarów;
 • prowadzenie na własny koszt lub ryzyko zapasów towarów kontraktowych;
 • ponoszenie odpowiedzialności wobec podmiotów zewnętrznych za szkody wyrządzone przez sprzedane produkty;
 • ponoszenie odpowiedzialności za niewywiązanie się przez Klientów z umowy;
 • pokrywanie kosztów transportu towarów; oraz
 • zobowiązanie, bezpośrednio lub pośrednio, do inwestowania w promowanie sprzedaży.

8.2.2.1 Wypłacanie Prowizji

Prowizja może zostać wypłacona tylko wtedy, gdy:

 1. jest wypłacana na rzecz Agenta;
 2. jest wypłacana za rzeczywiste usługi świadczone przez Agenta oraz;
 3. jest zgodna z warunkami rynkowymi.

Warunki rynkowe Prowizji zależą od różnych czynników, np. produktu, wielkości sprzedaży i rynku na którym Agent prowadzi działalność. Z tego powodu uczciwy i odpowiedni poziom Prowizji różni się w zależności od przypadku. Odpowiedzialny handlowiec musi zapewnić, że Prowizja spełnia wymogi wymienione w Rozdziale 8.2.2.1.

Agent jest zawsze Podmiotem zewnętrznym o krytycznym znaczeniu. Przed wyznaczeniem Agenta należy postępować zgodnie z procedurami dotyczącymi Podmiotów zewnętrznych o krytycznym znaczeniu, opisanymi w Rozdziale 6 niniejszej Polityki.

8.2.3 Opłaty za usługi sprzedaży

Partnerzy biznesowi inni niż Agenci mogą również świadczyć usługi sprzedaży spółce Stora Enso, w ramach innej działalności biznesowej jaką prowadzą ze Stora Enso (np. Dystrybutor może nabyć towary od spółki i świadczyć inne usługi sprzedaży) lub jako niezależne usługi (np. doradcy rynkowi). Opłata ma zazwyczaj stałą wysokość, ale może również zależeć od wielkości sprzedaży lub innych czynników.

8.2.3.1 Wypłacanie opłat za usługi sprzedaży

Opłaty za usługi sprzedaży mogą być wypłacone tylko wtedy, gdy:

 1. są wypłacane za rzeczywiście świadczone usługi; oraz
 2. jest zgodna z warunkami rynkowymi.

 Analizy przypadków i dobre praktyki

 • w celu uzyskania więcej szczegółowych informacji i studiów przypadków należy zapoznać się ze „Wspólnymi wytycznymi dotyczącymi rabatów” lub ich odpowiednikami; oraz
 • należy się upewnić, że korzysta się ze wzoru umowy agencyjnej przy angażowaniu Agentów oraz, że wykorzystuje się wzór umowy dystrybucyjnej we współpracy z Dystrybutorami. W przypadku pytań lub konieczności uzyskania tych wzorów należy skonsultować się z Działem prawnym.