8. RABATT OCH PROVISION

Published : november 29, 2016  /  Updated : augusti 13, 2019

8. RABATT OCH PROVISION

Vi måste se till att betalning av rabatter (och andra retroaktiva återbetalningar eller gottskrivningar) och provision (och andra avgifter för försäljningsservice) är baserade på juridiskt giltiga avtal eller andra giltiga grunder, för genuin försäljning eller genuina tjänster som betalas till rätt part och är av proportionerligt värde.

8.1 Rabatt och avdrag

8.1.1 Principer

Den huvudsakliga skillnaden mellan en rabatt och ett avdrag är att en rabatt ges efter en betalning och ett avdrag görs före betalning.

8.1.2 Konfigurering och undantag

Rabatter och andra liknande krediter måste lämnas till den juridiska person som ska faktureras för den aktuella varuleveransen (”Kunden”). Kreditnotan måste innehålla en hänvisning till avtalet och försäljningsfakturorna för rabatterna eller andra liknande krediter.

Det är förbjudet att ge rabatter till någon annan part än kunden (”Part som inte är kund”) om inte alla kraven i stycket nedan har uppfyllts. För att undvika tvivel ska ett relaterat företag, t.ex. kundens huvudkontorsföretag är en part som inte är kund, och rabatter till sådana företag följa reglerna i denna policy.

En rabatt kan betalas till en part som inte är kund om:

 1. det avtalas skriftligen att mottagaren av betalningen är kunden och inte parten som inte är kund,
 2. kreditnotan anger att förmånstagaren är kunden och inte parten som inte är kund och
 3. kunderna skriftligen har tillåtit att betalningen görs till parten som inte är kund, med effekten att Stora Enso fullständigt har uppfyllt sina skyldigheter.

Aktiv åtgärd

 • Se till att du har uppfyllt alla kraven i detta avsnitt 8.1.2 innan du betalar rabatter till en part som inte är kund.

Fallstudier och bästa praxis

 • Läs Common Rebate Guideline (allmänna rabattriktlinjer) eller motsvarande för mer detaljerad information och fallstudier.

8.2 Provision och andra avgifter för försäljningsservice

8.2.1 Principer

Provision och serviceavgifter som betalas för övrig försäljning eller marknadsföringstjänster får inte användas för att kringgå reglerna som rör rabatter till kunderna. Betalning av olämplig provision och andra avgifter för försäljningsservice kan tolkas som mutor eller olagliga kickbacks.

8.2.2 Provision

En provision, även kallad ombudsavgift, mäklaravgift o.s.v. är en ersättning för de tjänster som ett ombud tillhandahåller, vanligtvis på procentbasis för försäljningsvärdet, men detta kan även vara en fast avgift eller beräknas på andra sätt (”Provision”). Ett ombud är en person eller en enhet som förhandlar och/eller ingår kontrakt med kunder å Stora Ensos vägnar (”Ombud”). Ombud erhåller inte äganderätt till de sålda produkterna (kontraktet om försäljning av produkterna görs mellan Stora Enso och kunden) och ombuden har i allmänhet inget kontraktsmässigt ansvar gentemot kunden, i motsats till en distributör som övertar äganderätten till varorna och sedan säljer dessa till sina egna kunder (”Distributör”). Tjänster som tillhandahållas av ett ombud innefattar bland annat att:

 • skapa, underlätta och/eller marknadsföra försäljning av varor,
 • på egen bekostnad eller risk upprätthålla kontraktsvarorna,
 • åta sig ansvar gentemot tredje parter för skador som orsakas av den sålda produkten,
 • åta sig ansvar för att kunderna inte uppfyller kontraktet,
 • betala transportkostnaderna för varorna, och
 • direkt eller indirekt vara skyldig att investera i marknadsföringskampanjer.

8.2.2.1 Betalning av provision

En provision kan endast betalas om:

 1. den betalas till ett ombud,
 2. den är för verkliga tjänster som ombudet har tillhandahållit, och
 3. den görs på marknadens villkor.

Marknadsvillkoren för en provision är beroende av flera faktorer, t.ex. produkten, volymen och den marknad där ombudet verkar. Resultatet av detta är att en rättvis och lämplig nivå för provisionen varierar från fall till fall. Den ansvariga säljaren ska se till att provisionen uppfyller kraven i detta avsnitt 8.2.2.1.

Ett ombud är alltid en riskfylld tredje part. Innan du utser ett ombud ska du följa förfarandena för riskfyllda tredje parter som finns i avsnitt 6 i denna policy.

8.2.3 Avgifter för försäljningsservice

Affärspartner som inte är ombud kan också tillhandahålla försäljningstjänster till Stora Enso, antingen i tillägg till sina andra affärer med Stora Enso (t.ex. kan en distributör köpa varor av oss och tillhandahålla andra försäljningstjänster) eller som en separat tjänst (t.ex. marknadskonsulter). Avgiften är vanligtvis ett fast belopp men kan även vara baserad på försäljningsvolym eller andra villkor.

8.2.3.1 Betalning av avgifter för försäljningsservice

En avgift för försäljningsservice kan endast betalas om:

 1. den är för verkliga tillhandahållna tjänster, och
 2. den görs på marknadens villkor.

Fallstudier och bästa praxis

 • Läs Common Rebate Guideline (allmänna rabattriktlinjer) eller motsvarande för mer detaljerad information och fallstudier.
 • Se till att du använder mallen för ombudsavtal när du anlitar ombud och använd mallen för distributörsavtal när du anlitar distributörer. Rådfråga Legal om du har frågor eller behöver dessa mallar.