8. SRÁŽKY A PROVIZE

Published : Březen 15, 2017  /  Updated : Srpen 12, 2019

8. SRÁŽKY A PROVIZE

Musíme zajistit, aby platba srážek (a dalších retrospektivních náhrad nebo kreditních položek) a provize (a dalších poplatků za službu prodeje) byla založena na právně platných smlouvách nebo jiných platných důvodech, aby byla zaplacena správné straně a aby byla přiměřené hodnoty.

8.1 Srážka a sleva

8.1.1 Zásady

Hlavním rozdílem mezi srážkou a slevou je to, že srážka je poskytnuta po zaplacení a sleva je odečtena před platbou.

8.1.2 Struktura a výjimka

Srážky nebo jiné podobné kreditní položky musí být poskytnuty právnické osobě, které bude příslušná dodávka zboží fakturována (dále jen „zákazník“). V dobropise na srážky nebo jiné podobné kreditní položky musí být uveden odkaz na smlouvu a prodejní fakturu.

Je zakázáno poskytovat srážky jiné straně než zákazníkovi (dále jen „jiná strana než zákazník“), pokud nebudou splněny všechny požadavky níže uvedeného odstavce. Aby se předešlo pochybnostem, je spřízněná společnost, např. společnost centrály zákazníka jinou stranou než zákazník a srážky takovéto společnosti se budou řídit zde uvedenými pravidly.

Srážku lze zaplatit jiné straně než zákazníkovi, pokud:

 1. Je písemně sjednáno, že příjemcem platby je zákazník, a nikoli jiná strana než zákazník;
 2. B. Dobropis uvádí, že příjemcem platby je zákazník, a nikoli jiná strana než zákazník; a
 3. Zákazníci písemně schválili, aby byla platba provedena jiné straně než zákazníkovi, s účinností plného zproštění závazku pro společnost Stora Enso.

Účinné opatření

 • Ujistěte se, že jste splnili všechny požadavky v tomto oddílu 8.1.2, než provedete jakoukoli platbu srážek jiné straně než zákazníkovi.

Případové studie a osvědčené postupy

 • Přečtěte si „Pokyn pro běžné srážky“ nebo jeho ekvivalent, kde naleznete podrobnější informace a případové studie.

8.2 Provize a další poplatky za služby prodeje

8.2.1 Zásady

Provize a poplatky za služby za jiné prodejní nebo marketingové služby se nesmí používat k obcházení pravidel týkajících se srážek pro zákazníky. Platby nepatřičné provize a další poplatků za služby prodeje mohou být interpretovány jako úplatky nebo nezákonné provize.

8.2.2 Provize

Provize, rovněž známá jako odměna za zprostředkování, zprostředkovatelská provize atd., je úhradou za služby poskytnuté zástupcem, obvykle na procentuálním základě z hodnoty prodeje, ale může být také paušálním poplatkem nebo může být vypočítána jinými způsoby (dále jen „provize“). Zástupce je fyzická nebo právnická osoba, která sjednává a/nebo uzavírá smlouvy se zákazníky jménem společnosti Stora Enso (dále jen „zástupce“). Zástupci nezískávají vlastnictví k prodávaným výrobkům (smlouva o prodeji výrobků je uzavřena mezi společností Stora Enso a zákazníkem) a zástupci obvykle nemají žádnou smluvní odpovědnost ve vztahu k zákazníkovi na rozdíl od distributora, který přebírá vlastnické právo ke zboží a prodává jej dále svým vlastním zákazníkům (dále jen „distributor“). Mezi služby poskytované zástupcem mimo jiné patří:

 • zajištění, usnadnění a/nebo podpora prodeje zboží;
 • udržování zásob smluvního zboží na své vlastní náklady a riziko;
 • převzetí zodpovědnosti vůči třetím stranám za škody způsobené prodaným výrobkem;
 • převzetí zodpovědnosti za neplnění smlouvy ze strany zákazníků;
 • zaplacení nákladů na přepravu zboží; a
 • povinnost přímo či nepřímo investovat do podpory prodeje.

8.2.2.1 Platba provize

Provize může být zaplacena pouze tehdy, pokud:

 1. se provádí zástupci;
 2. je za skutečné služby, které zástupce poskytl, a;
 3. je za tržních podmínek.

Tržní podmínky provize závisí na různých skutečnostech, jako např. na výrobku, objemu a trhu, kde zástupce působí. V důsledku toho se úroveň spravedlivé a přiměřené provize liší případ od případu. Zodpovědný pracovník prodeje by měl zajistit, aby provize splňovala požadavky uvedené v tomto oddílu 8.2.2.1.

Zástupce je vždy kritickou třetí stranou. Před jmenováním zástupce musíte dodržet postupy pro kritické třetí strany uvedené v oddílu 6 těchto zásad.

8.2.3 Poplatky za služby prodeje

Prodejní služby mohou společnosti Stora Enso rovněž poskytovat jiní obchodní partneři než zástupci, buď navíc k jinému podnikání, které se společností Stora Enso realizují (např. distributor od nás může nakupovat zboží a poskytovat nám další prodejní služby), nebo jako samostatnou službu (např. poradci pro trh). Poplatek je obvykle pevnou částkou, ale může být také založen na objemu prodeje nebo na jiných podmínkách.

8.2.3.1 Platba poplatků za služby prodeje

Poplatky za služby prodeje lze platit pouze tehdy, pokud:

 1. jsou za skutečné poskytnuté služby a;
 2. jsou za tržních podmínek.

Případové studie a osvědčené postupy

 • Přečtěte si „Pokyn pro běžné srážky“ nebo jeho ekvivalent, kde naleznete podrobnější informace a případové studie; a
 • Zajistěte, abyste používali šablonu pro dohodu o obchodním zastoupení, když budete najímat zástupce, a používejte šablonu pro dohodu s distributorem při najímání distributorů. Budete-li mít dotazy, nebo pokud budete tyto šablony potřebovat, poraďte se s právním oddělením.