9. PENNINGTVÄTT, FINANSIERING AV TERRORISM OCH SKATTEPARADIS

Published : november 29, 2016  /  Updated : augusti 13, 2019

9. PENNINGTVÄTT, FINANSIERING AV TERRORISM OCH SKATTEPARADIS

Läs detta avsnitt 9 tillsammans med avsnitt 10 Handelssanktioner.

9.1 Penningtvätt och finansiering av terrorism

Vi följer alla tillämpliga lagar mot penningtvätt och finansiering av terrorism världen över.

Penningtvätt är en process som en enskild individ eller en organisation använder för att försöka se till att vinningar av brottsliga aktiviteter verkar vara lagliga. Begreppet ”penningtvätt” används även ibland för att hänvisa till hantering av förmåner som uppstår ur tillgreppsbrott, till exempel stöld, bedrägeri eller skattebedrägeri. Stora Enso förbjuder deltagande i transaktioner som möjliggör penningtvätt och finansiering av terrorism eller som på annat sätt leder till olaglig fördelning av tillgångar. Vi avser endast att göra affärer med kunder som ägnar sig åt legitim affärsverksamhet med tillgångar som härstammar från legitima källor.

Stora Ensos anställda har en viktig roll i att hjälpa företaget att upptäcka kundrelationer och transaktioner där penningtvätt och finansiering av terrorism kan förekomma. Deltagande i sådana relationer och transaktioner kan innebära allvarliga risker för företagets integritet och renommé.

Innan du ger dig in i en leverantörs- eller kundrelation och under hela leverantörs-/kundrelationens gång ska du vidta åtgärder och ställa frågor för att identifiera alla händelser och aktiviteter nedan som kan vara tecken på att penningtvätt och/eller finansiering av terrorism äger rum:

 • en kund, ett ombud eller en potentiell affärspartner som inte vill tillhandahålla fullständig information för identifiering av företaget eller som tillhandahåller tvivelaktig information,
 • begäranden om att erlägga eller ta emot kontantbetalningar,
 • strukturering av transaktioner för att undslippa bokförings- eller rapporteringsplikter,
 • ovanligt fördelaktiga betalningsvillkor,
 • ordrar eller inköp som avviker från kundens normala affärsverksamhet,
 • begäranden om att erlägga betalningar till eller motta betalningar från tredje parter,
 • ovanliga överföringar av medel till eller från länder som inte har något samband med transaktionen,
 • ovanligt komplicerade affärsstrukturer eller betalningsmönster som inte återspeglar något egentligt affärssyfte eller
 • transaktioner som involverar banker i [/simple_tooltip]:s lagstiftning har inspektörer från Europeiska skatteparadis (enligt definitionen i avsnitt 9.2) eller penningförmedlare som verkar utan licens.

Om du upptäcker någon misstänkt verksamhet ska du genast ta kontakt med Legal. Du ska inte fortsätta med en relation eller transaktion som du tror medför frågor i samband med penningtvätt innan Legal har utrett och åtgärdat frågorna och du har fått bekräftelse på att du kan fortsätta med relationen eller transaktionen.

Aktiv åtgärd

 • Om du upptäcker någon misstänkt verksamhet ska du genast ta kontakt med Legal.

9.2 Affärer med motparter i skatteparadis

Stora Enso ska göra affärer med motparter i skatteparadis endast om motparten bedriver denna verksamhet för ett legitimt syfte och med tillräcklig substans.

En leverantör eller kund kan etablera en juridisk person i fler än ett land av ett antal olika affärsmässiga skäl. Det kan även finnas tillbörliga affärsmässiga skäl till att äga ett företag i ett annat land som erbjuder förmånliga skattevillkor eller där administrationen är ovillig att utbyta skatterelaterad information med andra länder. För denna policy har Stora Enso sammanställt en lista över vissa särskilt skattekänsliga länder (”Skatteparadis”) som finns här och som tidvis kan ändras. Engagemang med en motpart som har sitt säte i ett skatteparadis tillåts endast efter godkänt substanstest. Betalningar till banker i skatteparadis tillåts aldrig om ifrågavarande motpart inte har sitt säte i vederbörande skatteparadis.

Det är inte förbjudet att operera i ett skatteparadis eller att leverera varor eller tjänster till eller köpa dem av en motpart som har sitt säte i ett skatteparadis
. Eftersom vissa företag emellertid använder skatteparadis för skattebedrägeri, penningtvätt eller annan olaglig verksamhet, föreligger en ökad risk att Stora Enso påstås ha stött eller till och med samarbetat med en olaglig aktivitet om vi gör affärer med dessa motparter. Förutom de möjliga rättsliga följderna kan inblandning i skattebedrägeri, penningtvätt eller liknande även leda till renommérelaterade skador för Stora Enso. För att upprätthålla Stora Ensos höga etiska standarder och för att undvika all inblandning i olagliga aktiviteter, ska Stora Enso göra affärer med en motpart (kund eller leverantör) i ett skatteparadis endast om motparten bedriver sin verksamhet i ett sådant skatteparadis i legitimt syfte och med tillräcklig substans.

Processen och instruktionerna för substanstestet är följande:

 1. Identifiera motparten i ett skatteparadis
  Om den möjliga motparten finns i ett skatteparadis eller om kontraktet anger att transaktionen ska gälla en filial i ett skatteparadis, ska du göra ett substanstest.
 2. Fyll i substanstestformuläret
  Be den möjliga motparten fylla i substanstestformuläret här. Detta är en självbedömning som den möjliga motparten ska göra och som kräver beskrivning av verksamhetens natur och nödvändig information för att verifiera substansen.
 3. Bedömning
  Det ifyllda substanstestformuläret ska granskas och bedömas av den operativa enhet som planerar att inleda affärsrelationen med motparten (särskilt sourcing eller försäljning). Principen om minst två godkännande personer (four-eyes-principle) krävs för granskningen. Vägledningen för bedömning av substanstestet finns här. Rådfråga Group Taxes om du har frågor eller behöver hjälp.Om det uppenbarligen förekommer eller finns tecken på aktiviteter som inte efterlever våra standarder, ska företagen inom Stora Enso inte inleda en affärsrelation med dessa företag.
 4. Engagemang
  Engagemang med en motpart som har sitt säte i ett skatteparadis tillåts endast efter godkänt substanstest.
 5. Kontinuerlig affärsrelation
  I händelse av en kontinuerlig affärsrelation med en motpart som har sitt säte i ett skatteparadis, ska substanstestet utföras med 2 års mellanrum.

Aktiv åtgärd

 • Utför substanstestet innan du engagerar dig med en motpart som har sitt säte i ett skatteparadis och gå endast vidare med engagemanget om substanstestet är godkänt.
 • Gör substanstest för motparter som har sitt säte i ett eller flera skatteparadis med 2 års mellanrum.
 • Betalningar till banker i skatteparadis tillåts aldrig om ifrågavarande motpart inte har sitt säte i skatteparadiset.