9. Praní špinavých peněz, financování terrorismu, daňové ráje

Published : Březen 15, 2017  /  Updated : Květen 14, 2020

9. Praní špinavých peněz, financování terrorismu, daňové ráje

Tento oddíl 9 čtěte prosím spolu s oddílem 10 Obchodní sankce.

9.1 Praní špinavých peněz a financování terorismu

Jsme odhodláni plně dodržovat všechny platné zákony proti praní špinavých peněz a financování terorismu po celém světě.

Praní špinavých peněz je proces, jehož prostřednictvím se jednotlivec nebo organizace snaží legitimizovat výnosy z trestné činnosti. Termín „praní špinavých peněz“ se někdy rovněž používá pro označení nakládání s jakýmkoli ziskem, který vzniká z majetkových trestných činů, jako je krádež, podvod nebo daňový únik. Společnost Stora Enso přísně zakazuje vědomou účast při transakcích, které usnadňují praní špinavých peněz a financování terorismu, nebo takových, které by mohly mít jinak za následek nezákonné odklonění aktiv. Jsme odhodláni obchodovat pouze s těmi zákazníky, kteří uskutečňují legitimní obchodní aktivity s finančními prostředky pocházejícími s legitimních zdrojů.

Zaměstnanci společnosti Stora Enso hrají nedílnou roli při napomáhání společnosti při odhalování vztahů a transakcí zákazníků, které by mohly zahrnovat praní špinavých peněz a financování terorismu. Účast na takovýchto vztazích a transakcích by mohla vážně ohrozit bezúhonnost a pověst společnosti

Než uzavřete vztah s dodavatelem nebo se zákazníkem a v průběhu celého vztahu s dodavatelem/zákazníkem je zapotřebí přijmout opatření a klást dotazy za účelem zjištění jakékoli z následujících událostí nebo aktivit, které mohou naznačovat, že dochází k praní špinavých peněz a/nebo financování terorismu:

 • Zákazník, zástupce nebo navrhovaný obchodní partner, který není ochoten poskytnout úplné identifikační údaje společnosti nebo který poskytuje podezřelé informace;
 • Požadavky na provedení nebo přijetí platby v hotovosti;
 • Strukturování transakcí s cílem vyhnout se vedení záznamů nebo oznamovací povinnosti;
 • Neobvykle příznivé platební podmínky;
 • Objednávky nebo nákupy, které nejsou v souladu s běžnou podnikatelskou činností zákazníka;
 • Požadavky na provedení plateb třetím stranám nebo na přijetí plateb od nich;
 • Neobvyklé převody finančních prostředků do zemí nebo ze zemí, které s transakcí nesouvisí;
 • Neobvykle složité struktury obchodu nebo platební schémata, která neodráží skutečný obchodní účel; nebo
 • Transakce zahrnující banky v daňový rájích (jak jsou tyto definovány v oddílu 9.2) nebo subjekty pro převod peněz, které nemají licenci.

Pokud byste se dozvěděli o jakékoli podezřelé činnosti, musíte okamžitě nadnést svou obavu právnímu oddělení. Nesmíte pokračovat v žádném vztahu nebo transakci, o nichž se domníváte, že vzbuzují jakékoli obavy ohledně praní špinavých peněz, dokud tyto obavy právní oddělení neprošetří a nevyřeší a vy nedostanete potvrzení, že ve vztahu nebo transakci můžete pokračovat.

Účinné opatření

 • Pokud byste se dozvěděli o jakékoli podezřelé činnosti, musíte okamžitě nadnést svou obavu právnímu oddělení.

9.2 Obchod s protistranami v daňových rájích

Společnost Stora Enso bude obchodovat s protistranou v daňovém ráji pouze tehdy, pokud protistrana takto podniká za legitimním účelem a s dostatečným opodstatněním.

Dodavatel nebo zákazník může založit právnickou osobu ve více než jedné zemi z mnoha podnikatelských důvodů. Pro vlastnictví společnosti v takové zemi, která nabízí výhodné daňové zacházení nebo není ochotna vyměňovat příslušné daňové informace s jinými zeměmi, mohou existovat i řádné obchodní důvody. Pro účely těchto zásad sestavila společnost Stora Enso seznam určitých zemí obzvláště citlivých z daňového hlediska (dále jen „daňové ráje“), který lze nalézt zde a který se bude čas od času měnit. Spolupráce s protistranou se sídlem v daňovém ráji je povolena pouze po úspěšném testu opodstatnění. Platby na bankovní účet nacházející se v daňovém ráji nejsou povoleny nikdy, pokud smluvní strana nemá v daňovém ráji sídlo.

Není zakázáno vést provozovnu nebo společnost v daňovém ráji nebo dodávat či nakupovat zboží nebo služby od protistrany, která má sídlo v daňovém ráji. Nicméně jelikož některé společnosti využívají daňové ráje k daňovým podvodům, praní špinavých peněz nebo pro jiné nezákonné režimy, existují pro společnost Stora Enso zvýšená rizika, že bude obviněna, že nezákonnou činnost podporovala nebo že při ní dokonce spolupracovala, pokud bychom s těmito stranami obchodovali. Kromě možných právních následků by zapojení se do daňového podvodu, praní špinavých peněz nebo obdobných aktivit mohlo vést k poškození pověsti společnosti Stora Enso. To keep Stora Enso. Abychom udrželi vysoké etické standardy společnosti Stora Enso a vyhnuli se jakémukoli zapojení do nelegálních aktivit, bude společnost Stora Enso obchodovat s protistranou (zákazníkem nebo dodavatelem) v daňovém ráji pouze tehdy, pokud protistrana v takovém daňovém ráji podniká za legitimním účelem a s dostatečným opodstatněním.

Postup a pokyny pro test opodstatnění jsou následující:

 1. Identifikujte protistranu v daňovém ráji
  V případě, že potenciální protistrana sídlí v daňovém ráji nebo smlouva naznačuje, že se transakce bude týkat pobočky umístěné v daňovém ráji, měl by se iniciovat test opodstatnění.
 2. Vyplňte formulář testu opodstatnění
  Nechte potenciální protistranu vyplnit test opodstatnění zde. Jedná se o sebehodnocení, které má provést potenciální protistrana, které vyžaduje popis povahy jejích provozních činností a informace potřebné pro ověření opodstatnění.
 3. Hodnocení
  Vyplněný formulář testu opodstatnění přezkoumá a vyhodnotí provozní subjekt, který má v úmyslu s protistranou uzavřít obchodní vztah (zejména nákup nebo prodej). Při tomto přezkoumání se musí uplatňovat zásada čtyř očí. Pokyny pro hodnocení testu opodstatnění lze nalézt zde. Pokud byste měli nějaký dotaz nebo byste potřebovali pomoc, poraďte se s oddělením pro zdanění ve skupině.
  V případě, kdy to je zřejmé nebo kdy existují náznaky aktivit, které by mohly být v rozporu s našimi standardy, nesmí společnost Stora Enso uzavírat s takovými společnostmi obchodní vztahy.
 4. Spolupráce
  Spolupracovat s protistranou se sídlem v daňovém ráji je povoleno pouze po úspěšném testu opodstatnění.
 5. Trvalý obchodní vztah
  V případě existence trvalého obchodního vztahu s protistranou se sídlem v daňových rájích se musí test opodstatnění provádět každé dva roky.

Účinné opatření

 • Než budete spolupracovat s protistranou se sídlem v některém z několika daňových rájů, proveďte test opodstatnění a pokračujte ve spolupráci pouze po úspěšném testu opodstatnění.
 • Test opodstatnění pro protistrany se sídlem v některém nebo v několika daňových rájích provádějte každé 2 roky.
 • Platby na bankovní účet nacházející se v daňovém ráji nejsou povoleny nikdy, pokud smluvní strana nemá v daňovém ráji sídlo.