9. PRANIE PIENIĘDZY, FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ I RAJE PODATKOWE

Published : Luty 23, 2017  /  Updated : Sierpień 13, 2019

9. PRANIE PIENIĘDZY, FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ I RAJE PODATKOWE

Proszę zapoznać się z Rozdziałem 9 i Rozdziałem 10 Sankcje handlowe.

9.1 Pranie pieniędzy i finansowanie działalności terrorystycznej

Zobowiązujemy się do pełnego przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej na całym świecie.

Pranie pieniędzy to proces, za pośrednictwem którego osoba fizyczna lub organizacja próbują sprawić, że wpływy pochodzące z działalności przestępczej będą się wydawały legalne. Terminu „pranie pieniędzy” używa się także niekiedy, aby opisać postępowanie z jakimikolwiek zyskami pochodzącymi z przestępstw przeciw własności, takich jak kradzież, nadużycie finansowe, czy uchylanie się od zobowiązań podatkowych. Stora Enso surowo zabrania świadomego angażowania się w transakcje, które służą praniu pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej lub w inny sposób skutkują niezgodnymi z prawem nadużyciami finansowymi. Dokładamy wszelkich starań, aby współpracować wyłącznie z klientami prowadzącymi legalną działalność biznesową i pozyskującymi środki z legalnych źródeł.

Pracownicy Stora Enso odgrywają integralną rolę w wykrywaniu przez Spółkę relacji i transakcjipo stronie klienta, które mogą wiązać się z praniem pieniędzy i finansowaniem działalności terrorystycznej. Bycie stroną tego rodzaju relacji i transakcji może stanowić poważne zagrożenie dla uczciwości i dobrego imienia Spółki.

Przed nawiązaniem relacji z dostawcą lub klientem oraz w trakcie trwania takiej relacji należy podejmować odpowiednie środki i zadawać pytania w celu wykrycia wymienionych poniżej zdarzeń lub okoliczności, które mogą świadczyć o tym, że pranie pieniędzy lub finansowanie działalności terrorystycznej mają miejsce:

 • niechętne udzielanie pełnych informacji przez klienta, agenta lub potencjalnego partnera biznesowego umożliwiających identyfikację przedsiębiorstwa lub podawanie podejrzanych informacji;
 • żądania dokonania lub przyjęcia płatności w gotówce;
 • opracowywanie struktury transakcji w sposób pozwalający na uchylenie się od obowiązku księgowania lub sprawozdawczości;
 • niezwykle korzystne warunki płatności;
 • zamówienia lub zakupy niepokrywające się z normalną działalnością biznesową klienta;
 • żądania dokonania płatności na rzecz podmiotów zewnętrznych lub przyjęcia od nich płatności;
 • nietypowe transfery funduszy do lub z krajów niezwiązanych z transakcją;
 • nietypowa złożoność struktur transakcji lub sposób płatności nieodzwierciedlające żadnego celu biznesowego; lub
 • transakcje z udziałem banków w Rajach podatkowych (w rozumieniu Rozdziału 9.2) lub nielicencjonowanych firm zajmujących się przesyłaniem pieniędzy.

W przypadku podjęcia wiadomości o jakichkolwiek podejrzanych działaniach, należy natychmiast zgłosić swoje wątpliwości do Działu prawnego. Nie należy kontynuować prowadzenia relacji lub transakcji, które wzbudzają zastrzeżenia dotyczące prania pieniędzy, dopóki zastrzeżeniami tymi nie zajmie się i nie zbada ich Dział prawny oraz nie otrzyma się potwierdzenia, że można nadal kontynuować te relacje lub transakcje.

 Aktywne działanie

 • W przypadku podjęcia wiadomości o jakichkolwiek podejrzanych działaniach, należy natychmiast zgłosić swoje wątpliwości do Działu prawnego.

9.2 Prowadzenie interesów z partnerami z siedzibą w Rajach podatkowych

Stora Enso będzie prowadzić interesy z partnerem z siedzibą w Raju podatkowym, jedynie jeśli partner ten prowadzi działalność posiadającą rzeczywistą treść ekonomiczną oraz zgodnie z prawem.

Dostawca lub klient może powoływać podmioty prawne w więcej niż jednym kraju z wielu uzasadnionych biznesowo przyczyn. Mogą także istnieć odpowiednie uzasadnione biznesowo przyczyny posiadania spółki w kraju, który oferuje preferencyjne opodatkowanie lub którego organy niechętnie odnoszą się do wymiany informacji podatkowych z innymi krajami. Na potrzeby niniejszej Polityki Stora Enso stworzyła listę krajów, w których kwestie opodatkowania budzą szczególne wątpliwości („Raje podatkowe”), która znajduje się tutaj, i będzie podlegać okresowym zmianom. Rozpoczęcie współpracy z partnerem mającym siedzibę w Raju podatkowym jest dozwolone jedynie po pomyślnie zakończonej ocenie rzeczywistej treści ekonomicznej transakcji. Dokonywanie płatności na rachunek bankowy w Raju podatkowym jest zawsze zabronione, chyba że siedziba danego kontrahenta nie znajduje się w Raju podatkowym.

Prowadzenie działalności lub przedsiębiorstwa w Raju podatkowym nie jest zabronione. To samo tyczy się dostarczania i nabywania dóbr lub usług od partnera, który ma siedzibę w Raju podatkowym. Jednakże, ponieważ pewne przedsiębiorstwa wykorzystują Raje podatkowe do nadużyć podatkowych, prania pieniędzy i innych niezgodnych z prawem działań, Stora Enso jest obarczona podwyższonym ryzykiem zarzutu rzekomego wspierania lub nawet współpracy w związku z działaniem niezgodnym z prawem, jeśli będzie prowadzić interesy z takimi partnerami. Oprócz potencjalnych konsekwencji prawnych, udział w nadużyciu podatkowym, praniu pieniędzy lub działaniu o podobnym charakterze może także doprowadzić do strat wizerunkowych dla Stora Enso. Aby sprostać wysokim standardom etycznym Stora Enso i zapobiec jakiemukolwiek udziałowi w działaniach niezgodnych z prawem, Stora Enso będzie prowadzić interesy z partnerem (klientem lub dostawcą) z siedzibą w Raju podatkowym, jedynie jeśli partner ten prowadzi działalność w Raju podatkowym zgodnie z prawem oraz rzeczywista treść ekonomiczna transakcji jest wystarczająca.

Procedura i instrukcje dotyczące oceny rzeczywistej treści ekonomicznej transakcji są następujące:

 1. Identyfikacja partnera w Raju podatkowym Jeśli potencjalny partner ma siedzibę w Raju podatkowym lub w umowie wskazano, że transakcja ma związek z oddziałem partnera znajdującym się w Raju podatkowym, należy rozpocząć ocenę rzeczywistej treści ekonomicznej transakcji.
 2. Wypełnienie formularza oceny rzeczywistej treści ekonomicznej transakcji.
  Należy poprosić potencjalnego partnera o wypełnienie formularza oceny rzeczywistej treści ekonomicznej transakcji, który znajduje się tutaj. Jest to samoocena sporządzana przez potencjalnego partnera, w której należy podać informacje na temat charakteru działalności i informacje niezbędne do zweryfikowania treści stosunku prawnego.
 3. Ocena
  Jednostka operacyjna, która planuje nawiązanie relacji biznesowej z partnerem (w szczególności zaopatrzenia lub sprzedaży) zweryfikuje i oceni wypełniony formularz oceny rzeczywistej treści ekonomicznej transakcji. Podczas weryfikacji należy zastosować zasadę „dwóch par oczu”. Wytyczne dotyczące oceny formularza oceny rzeczywistej treści ekonomicznej transakcji znajdują się tutaj. W razie pytań lub w celu uzyskania pomocy należy skonsultować się z Działem ds. Podatków Grupy.
  Jeśli istnienie działań, które mogą być niezgodne z naszymi standardami, jest oczywiste, lub istnieją oznaki takich działań, spółki Stora Enso nie powinny nawiązywać relacji biznesowych z takimi przedsiębiorstwami.
 4. Zaangażowanie
  Rozpoczęcie współpracy z partnerem mającym siedzibę w Raju podatkowym jest dozwolone jedynie po pomyślnie zakończonej ocenie rzeczywistej treści ekonomicznej transakcji.
 5. Kontynuowanie relacji biznesowej
  W przypadku trwającej relacji biznesowej z partnerem mającym siedzibę w Raju podatkowym, ocenę rzeczywistej treści ekonomicznej transakcji należy przeprowadzać co dwa lata.

 Aktywne działanie

 • Przed rozpoczęciem współpracy z partnerem mającym siedzibę w jednym lub kilku Rajach podatkowych należy przeprowadzić ocenę rzeczywistej treści ekonomicznej transakcji i podejmować dalsze działania związane ze współpracą jedynie po pomyślnie zakończonej ocenie rzeczywistej treści ekonomicznej transakcji.
 • W przypadku partnerów mających siedzibę w jednym lub kilku Rajach podatkowych ocenę rzeczywistej treści ekonomicznej transakcji należy przeprowadzać co dwa lata.
 • Dokonywanie płatności na rachunek bankowy w Raju podatkowym jest zawsze zabronione, chyba że siedziba danego kontrahenta nie znajduje się w Raju podatkowym.