9. Rahanpesu, terroristien rahoittaminen ja Veroparatiisit

Published : lokakuu 26, 2016  /  Updated : elokuu 13, 2019

9. Rahanpesu, terroristien rahoittaminen ja Veroparatiisit

Lue tämä osio 9 yhdessä osion 10 Kauppapakotteet kanssa.

9.1 Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen

Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkea sovellettavaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaista lainsäädäntöä kaikkialla maailmassa.

Rahanpesu on prosessi, jolla henkilö tai organisaatio pyrkii saamaan rikollisen toiminnan tuotot näyttämään laillisilta. Termiä ”rahanpesu” käytetään myös joskus merkitsemään omaisuusrikoksista, kuten varkaudesta, petoksesta tai veronkierrosta, syntyvän hyödyn käsittelyä. Stora Enso kieltää ankarasti ryhtymästä tietoisesti kaikkiin sellaisiin liiketoimiin, jotka helpottavat rahanpesua ja terrorismin rahoittamista tai jotka muutoin johtavat varojen laittomaan siirtämiseen. Olemme sitoutuneet toimimaan ainoastaan laillista liiketoimintaa harjoittavien asiakkaiden kanssa, jotka käyttävät laillista alkuperää olevia varoja.

Stora Enson henkilöstöllä on keskeinen rooli Yhtiön apuna auttaa tunnistamaan asiakassuhteita ja liiketoimia, joihin voi liittyä rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tällaisiin suhteisiin ja liiketoimiin osallistuminen voi vakavasti vaarantaa Yhtiön moraalistandardit ja maineen.

Ennen toimittaja- tai asiakassuhteeseen ryhtymistä ja koko toimittaja-/asiakassuhteen ajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin ja esitettävä kysymyksiä seuraavien tapahtumien tai toimintojen tunnistamiseksi, jotka voivat olla osoitus rahanpesusta ja/tai terrorismin rahoittamisesta:

 • asiakas, asiamies tai ehdotettu liikekumppani ei ole halukas antamaan kaikkia tietojaan tai antaa epäilyttäviä tietoja;
 • maksujen pyytäminen tai vastaanottaminen käteisenä;
 • liiketoimien järjestäminen niin, että yhtiö välttyy kirjanpito- tai raportointivelvollisuuksiltaan
 • epätavallisen edulliset maksuehdot;
 • tilaukset tai ostot, jotka poikkeavat asiakkaan normaaleista liiketoimintatavoista;
 • pyynnöt suorittaa maksuja kolmansille osapuolille tai ottaa maksuja vastaan kolmansilta osapuolilta;
 • normaalista poikkeavat varojen siirrot maista tai maihin, jotka eivät liity liiketoimeen;
 • tavanomaista monimutkaisemmat toimintatavat liiketoimen yhteydessä tai maksukuviot, joilla ei voida katsoa olevan varsinaista liiketoiminnallista tarkoitusta; tai
 • liiketoimet, joihin osallistuu Veroparatiiseissa sijaitsevia pankkeja (kuten määritelty linkissä osiossa 9.2) tai ilman toimilupaa toimivia rahansiirtopalvelujen tarjoajia.

Jos huomaat epäilyttävää toimintaa, sinun on välittömästi ilmoitettava asiasta Lakiosastolle. Sinun ei pidä edetä missään suhteessa tai liiketoimessa, jonka uskot aiheuttavan rahanpesuongelmia, ennen kuin Lakiosasto on tutkinut ja käsitellyt ongelmat ja sinulle on vahvistettu, että voit edetä suhteessa tai liiketoimessa.

Aktiivinen toimenpide

 • Jos huomaat epäilyttävää toimintaa, sinun on välittömästi ilmoitettava asiasta Lakiosastolle.

9.2 Liiketoiminta Veroparatiiseissa sijaitsevien vastapuolten kanssa

Stora Enso harjoittaa liiketoimintaa Veroparatiisissa olevan vastapuolen kanssa ainoastaan, jos vastapuolen harjoittaman liiketoiminnan tarkoitus on laillinen.

Eri liiketoiminnallisista syistä toimittaja tai asiakas voi perustaa oikeussubjektin useampaan kuin yhteen maahan. Yhtiön omistamiseen maassa, joka tarjoaa edullista verokohtelua tai jonka hallinto ei halua vaihtaa verotietoja muiden maiden kanssa, voi myös olla asiallisia liiketoiminnallisia syitä. Tätä Toimintaohjetta varten Stora Enso on nimennyt tietyt verotukseltaan erityisen arkaluonteiset maat (”Veroparatiisi”), jotka löytyvät tästä listasta, jota päivitetään aika ajoin. Yhteistyö vastapuolen kanssa, jonka kotipaikka sijaitsee Veroparatiisissa, on sallittua vasta asiaan soveltuvan arvioinnin jälkeen. Maksut Veroparatiisissa sijaitsevalle pankkitilille eivät ole koskaan sallittuja, jos kyseisen sopijapuolen kotipaikka ei ole samassa Veroparatiisissa.

Ei ole kiellettyä harjoittaa toimintaa tai johtaa yritystä Veroparatiisissa tai toimittaa tavaroita tai palveluita vastapuolelle, jonka kotipaikka sijaitsee Veroparatiisissa, tai ostaa niitä sellaiselta yritykseltä. Koska jotkin yhtiöt kuitenkin käyttävät Veroparatiiseja veropetokseen, rahanpesuun tai muihin laittomiin tarkoituksiin, on olemassa lisääntynyt riski siitä, että Stora Enson väitetään tukeneen laitonta toimintaa tai jopa osallistuneen siihen, jos harjoitamme liiketoimintaa sellaisten vastapuolten kanssa. Mahdollisten oikeudellisten seuraamusten lisäksi osallisuus veropetokseen, rahanpesuun tai vastaavaan voi myös johtaa Stora Enson maineen menetykseen. Jotta täytettäisiin Stora Enson tiukat eettiset vaatimukset ja jotta vältettäisiin osallisuus laittomaan toimintaan, Stora Enso harjoittaa liiketoimintaa Veroparatiisissa olevan vastapuolen (asiakkaan tai toimittajan) kanssa vain, jos vastapuoli harjoittaa Veroparatiisissa liiketoimintaa, jonka tarkoitus on laillinen.

Arviointiprosessi ja -ohjeet on lueteltu alla olevassa listassa:

 1. Yksilöi Veroparatiisissa sijaitseva vastapuoli. ​​​​​​​​​​​​​Jos mahdollinen vastapuoli sijaitsee Veroparatiisissa tai jos sopimus osoittaa, että liiketoimi liittyy Veroparatiisissa sijaitsevaan haaraliikkeeseen, on suoritettava asiaa koskeva arviointi.
 2. Täytä arviointilomake.
  Pyydä mahdollista vastapuolta täyttämään arviointilomake, joka on tässä. Tämä on itsearviointi, joka mahdollisen vastapuolen on suoritettava. Itsearvioinnissa edellytetään vastapuolen toimintojen luonteen kuvauksia ja toiminnan luonteen todentamiseen tarvittavia tietoja.
 3. Arviointi
  ​​​​Se toiminnallinen yksikkö, joka aikoo ryhtyä liikesuhteeseen vastapuolen kanssa (erityisesti hankinta tai myynti), käy läpi ja tarkastaa täytetyn arviointilomakkeen. Tässä tarkastuksessa sovelletaan seuraavia neljää periaatetta. Ohjeet lomakkeen arviointiin ovat tässä. Käänny Group Taxes -yksikön puoleen, jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea.
  Jos on ilmeistä tai on merkkejä siitä, että yhtiöllä on toimintoja, jotka eivät täytä vaatimuksiamme, Stora Enson yhtiöiden ei tule ryhtyä liiketoimiin kyseisten yhtiöiden kanssa.
 4. Yhteistyö
  Yhteistyöhön ryhtyminen vastapuolen kanssa, jonka kotipaikka on Veroparatiisissa, on sallittua vasta suoritetun arvioinnin jälkeen.
 5. Jatkuva liikesuhde
  Jos jatkuvan liikesuhteen vastapuolen kotipaikka on Veroparatiisissa, on arviointi tehtävä joka toinen vuosi.

Aktiivinen toimenpide

 • Ennen ryhtymistä yhteistyöhön vastapuolen kanssa, jonka kotipaikka sijaitsee yhdessä tai useammassa Veroparatiisissa, suorita arviointi ja ryhdy yhteistyöhön vasta tämän jälkeen.
 • Teetä itsearviointi niille vastapuolille, joiden kotipaikka on yhdessä tai useammassa Veroparatiisissa, joka toinen vuosi.
 • Maksut Veroparatiisissa sijaitsevalle pankkitilille eivät ole koskaan sallittuja, jos kyseisen sopijapuolen kotipaikka ei ole samassa Veroparatiisissa.