Inledning

Published : november 29, 2016  /  Updated : mars 30, 2020

Inledning

Stora Enso verkar för att skapa värde på lång sikt, på en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar grund. Juridisk efterlevnad och etiska affärsmetoder är hörnstenar inom Stora Ensos hållbarhetsagenda och vårt goda rykte är en i dag en av våra viktigaste tillgångar.

Denna policy är utformad för att ge våra medarbetare mer detaljerade riktlinjer om hur de ska efterleva Stora Ensos Code och för att ge ramar för det vi anser vara ett ansvarsfullt agerande i vår dagliga verksamhet. Emellertid kan ingen policy, oavsett hur detaljerad den är, ta alla situationer i beaktande. Därför bör du försöka efterleva andan och inte bara ordalydelsen i vår Code och i denna policy Medarbetare hos Stora Enso ska alltid sträva efter att använda sitt goda omdöme och att följa dessa principer:

  • undvik beteende som kan skada eller äventyra Stora Enso rykte,
  • handla på ett lagligt och transparent sätt,
  • utbyt inte information med konkurrenter och delta inte i konkurrenshämmande överenskommelser,
  • delta inte i någon typ av korrupta aktiviteter och ge eller ta aldrig emot överdrivna gåvor eller överdriven representation och
  • undvik alla intressekonflikter.

Varje medarbetare hos Stora Enso ansvarar för att säkerställa att vår verksamhet är etisk och laglig. Var och en ska känna sig ansvarig för sina egna beslut och handlingar. Om tillämplig lag eller förordning skiljer sig från kraven i vår Code eller denna policy, ska du efterleva den högre standarden. Samma princip gäller även i händelse av att striktare regler förekommer för olika roller eller inom olika enheter inom Stora Enso. Om du är osäker om en viss verksamhet är laglig eller etiskt godtagbar, ska du diskutera med din närmaste chef eller med Stora Enso Legal innan du fortsätter med verksamheten.

För att garantera att alla medarbetare känner till företagets regler och bestämmelser, ska alla nya medarbetare genomgå en utbildning om vår Code (uppförandekod). Dessutom måste medarbetare som tillhör kategorin riskfyllda anställda, genomgå mer detaljerad utbildning.

Denna policy gäller för samtliga chefer och medarbetare, inklusive visstidsanställda, på Stora Enso över hela världen, och för Stora Ensos styrelsemedlemmar samt för alla Stora Ensos affärspartner (enligt definitionen i denna policy).

Denna policy har fastställts av VD med stöd av Group Leadership Team. Den samlar ett antal olika policyer med syftet att göra det lättare för medarbetarna att hitta relevant vägledning och innehåller länkar till ytterligare vägledning som gäller för en mer begränsad grupp medarbetare. Om du vill ha vägledning som rör en viss fråga och inte hittar något eller om du är osäker på rätt handlingssätt under vissa omständigheter, kontakta Legal .