Úvod do BPP

Published : Březen 15, 2017  /  Updated : Duben 16, 2020

Úvod

Společnost Stora Enso je odhodlána vytvářet dlouhodobé hodnoty postavené na ekonomicky, sociálně a environmentálně udržitelných základech. Dodržování právních předpisů a etická obchodní činnost jsou základními kameny udržitelného rozvoje společnosti Stora Enso a naše dobrá pověst zůstává v současné době jednou z nejdůležitějších hodnot.

Tato pravidla poskytují zaměstnancům podrobnější návod pro dodržování významných zásad stanovených v etickém kodexu společnosti Stora Enso a vymezují rámec toho, co považujeme za odpovědné chování při našich každodenních obchodních aktivitách. Nicméně žádná pravidla, jakkoli podrobně popsaná, nemohou zohlednit každou situaci. Proto je zapotřebí jednat nejen v souladu s obsahem pravidla společnosti Stora Enso a těchto zásad, ale především s jejich smyslem. Jako zaměstnanci společnosti Stora Enso byste se měli vždy snažit používat zdravý úsudek a řídit se následujícími principy:

  • vyhýbejte se jakémukoliv jednání, které by mohlo poškodit nebo ohrozit pověst společnosti Stora Enso;
  • jednejte transparentně a v souladu s právními předpisy;
  • nevyměňujte si žádné informace s našimi konkurenty ani se nezapojujte do žádných protisoutěžních dohod;
  • nezapojujte se do jakýchkoli korupčních aktivit a nikdy neposkytujte ani nepřijímejte přehnané dary nebo pohoštění; a
  • vyhýbejte se jakémukoli střetu zájmů.

Odpovědnost za to, že naše obchodní aktivity budou v souladu s etickými a právními zásadami, nese v konečném důsledku každý zaměstnanec společnosti Stora Enso . Každý jednotlivec se musí cítit zodpovědný za svá vlastní rozhodnutí a jednání. Pokud se právní předpisy nebo nařízení liší od požadavků pravidla společnosti Stora Enso nebo těchto zásad, je nutné dodržovat přísnější normu. Totéž platí v případě přísnějších předpisů pro jednotlivé funkce nebo útvary v rámci společnosti Stora Enso. Pokud si nejste jistí, zda je konkrétní jednání právně nebo eticky přijatelné, musíte se nejprve poradit se svým přímým nadřízeným nebo s právním oddělením, než k takovému jednání přistoupíte.

Abychom zajistili, že jsou všichni naši zaměstnanci obeznámeni s pravidly a nařízeními v naší společnosti, musí všichni noví zaměstnanci absolvovat školení o pravidla společnosti Stora Enso. Navíc musí zaměstnanci, kteří jsou uvedeni jako kritičtí zaměstnanci, absolvovat podrobnější školení.

Tyto zásady platí pro všechny vedoucí pracovníky a zaměstnance – včetně dočasných zaměstnanců – společnosti Stora Enso všude na světě a pro členy představenstva společnosti Stora Enso, stejně tak jako pro všechny obchodní partnery společnosti Stora Enso (podle definice v těchto zásadách).

Tyto zásady schválil generální ředitel a podpořil je tým vedení skupiny. Spojují řadu zásad s cílem usnadnit zaměstnancům nalezení příslušných pokynů a obsahují odkazy na další pokyny, které platí pro omezenější skupinu zaměstnanců. Pokud hledáte rady ohledně konkrétní záležitosti a nemůžete je nalézt nebo si nejste jisti, jaký je za daných okolností správný postup, obraťte se prosím na právní oddělení.